10 Items

2020: How Science Can Change Us

Qinglong Jiang, Xiaoqiao Zeng, Zhanhu Guo and Grant Wangila

Editorial | published online: 06 Feb 2021

ES Energy & Environment, 2021, 11, 1-2

Recent Advances in Solar Energy Full Spectrum Conversion and Utilization

Chen Chen, Xixi Xie, Ming Yang, Ilwoo Seok, Zhanhu Guo, Qinglong Jiang, Grant Wangila, Hang Zhang and Qibin Liu

Review Paper | published online: 02 Feb 2021

ES Energy & Environment, 2021, 11, 3-18
Recent Advances in Solar Energy Full Spectrum Conversion and Utilization

Sub-Picosecond Optical Response of Metals Due to Non-Thermalized Electron Dynamics

Long Li, Liang Zhang, Lenan Zhang, Yang Zhong, Evelyn N. Wang, Zhen Chen and Liang Guo

Research Paper | published online: 23 Dec 2020

ES Energy & Environment, 2021, 11, 19-27
Sub-Picosecond Optical Response of Metals Due to Non-Thermalized Electron Dynamics

An Impact of Nationwide Lockdown on Physico- chemical Parameters of Bhogavati River Water

Sardar N. Patil and Saurabh R. Prasad

Research Paper | published online: 09 Dec 2020

ES Energy & Environment, 2021, 11, 28-39
An Impact of Nationwide Lockdown on Physico- chemical Parameters of Bhogavati River Water

Entropic Fluctuating Hydrodynamics for Anomalous Scaling in Low-Dimensional Heat Conduction

Shu-Nan Li  and Bing-Yang Cao

Research Paper | published online: 03 Dec 2020

ES Energy & Environment, 2021, 11, 40-45
Entropic Fluctuating Hydrodynamics for Anomalous Scaling in Low-Dimensional Heat Conduction

Numerical Study of Parameters Effect on Thermo-flow Characteristics of up Bubbling Fluidized Bed Particle Solar Receiver

Kaijun Jiang, Qiang Zhang, Yanqiang Kong, Chao Xu, Xing Ju and Xiaoze Du

 
 

Research Paper | published online: 13 Dec 2020

ES Energy & Environment, 2021, 11, 46-57
Numerical Study of Parameters Effect on Thermo-flow Characteristics of up Bubbling Fluidized Bed Particle Solar Receiver

A Complex Signal Fitting Method for Thermal Property Determination of TDTR Measurement

Zhanxun Che, Xinwei Wang, Cong Guo, Fangyuan Sun

Research Paper | published online: 23 Dec 2020

ES Energy & Environment, 2021, 11, 58-64
A Complex Signal Fitting Method for Thermal Property Determination of TDTR Measurement

Numerical Simulation and Experimental Investigation on Thermal Bridge Effect of Vacuum Insulation Panel with Cavities

Ankang Kan, Ni Zheng, Wenbing Zhu, Dan Cao

 

 

Research Paper | published online: 23 Dec 2020

ES Energy & Environment, 2021, 11, 65-73
Numerical Simulation and Experimental Investigation on Thermal Bridge Effect of Vacuum Insulation Panel with Cavities

Thermal Conductivity of PBX Compound Calculated by Phonons of Explosive and Binder Molecular Crystals

Xilin Yan, Shimin Zhang, Wei Tang and Minggang Xia

Research Paper | published online: 28 Dec 2020

ES Energy & Environment, 2021, 11, 74-83
Thermal Conductivity of PBX Compound Calculated by Phonons of Explosive and Binder Molecular Crystals

Optimization Design of a Multilayer Structure for Broadband and Direction-Selective Emissivity

Cunhai Wang, Xiaohu Wu, Fuqiang Wang and Xinxin Zhang

 

 

Research Paper | published online: 12 Feb 2021

ES Energy & Environment, 2021, 11, 84-92
Optimization Design of a Multilayer Structure for Broadband and Direction-Selective Emissivity

60 Items

Introducing Journal of ES Energy & Environment: Better Life, Beautiful World and Bright Future

Qinglong Jiang, Mansour Mortazavi, Jianli Wang, Yanan Liu, Zhaoxiang Wang, Wei Yu, Zhanhu Guo, and Bingyang Cao

Editorial | published online: 20 Oct 2018

ES Energy & Environment, 2018, 1, 1-3
Introducing Journal of ES Energy & Environment: Better Life, Beautiful World and Bright Future

Energy-Mass Duality of Heat and Its Applications

Zengyuan Guo

Review Paper | published online: 24 Sep 2018

ES Energy & Environment, 2018, 1, 4-15
Energy-Mass Duality of Heat and Its Applications

A Review of Simulation Methods in Micro/Nanoscale Heat Conduction

Hua Bao, Jie Chen, Xiaokun Gu and Bingyang Cao

Review Paper | published online: 08 Oct 2018

ES Energy & Environment, 2018, 1, 16-55
A Review of Simulation Methods in Micro/Nanoscale Heat Conduction

Simultaneous Photo Catalysis of SiC/Fe3O4 Nanoparticles and Photo-fermentation of Rhodopseudomonas sp. nov. Strain A7 for Enhancing Hydrogen Production under Visible Light Irradiation

Bingfeng Liu, Yaruo Jin, Guojun Xie, Zhijiang Wang, Hanquan Wen, Nanqi Ren and Defeng Xing

Research Paper | published online: 17 Oct 2018

ES Energy & Environment, 2018, 1, 56-66
Simultaneous Photo Catalysis of SiC/Fe3O4 Nanoparticles and Photo-fermentation of Rhodopseudomonas sp. nov. Strain A7 for Enhancing Hydrogen Production under Visible Light Irradiation

Significant Reduction in Thermal Conductivity of Lithium Cobalt Oxide Cathode Upon Charging: Propagating and Non-propagating Thermal Energy Transport

Shiqian Hu, Zhongwei Zhang, Zhongting Wang, Kaiyang Zeng, Yuan Cheng, Jie Chen and Gang Zhang

Research Paper | published online: 12 Nov 2018

ES Energy & Environment, 2018, 1, 74-79
Significant Reduction in Thermal Conductivity of Lithium Cobalt Oxide Cathode Upon Charging: Propagating and Non-propagating Thermal Energy Transport

Confinedly Assembling Surface Nanocoating to Manipulate Nanofiltration Membranes for Highly-efficient Dye Removal

Xiaobin Yang, Fangjie You, Yuanyuan Zhao, Yongping Bai, and Lu Shao

Research Paper | published online: 13 Sep 2018

ES Energy & Environment, 2018, 1, 106-113
Confinedly Assembling Surface Nanocoating to Manipulate Nanofiltration Membranes for Highly-efficient Dye Removal

Machine Learning for Novel Thermal-Materials Discovery: Early Successes, Opportunities, and Challenges

Hang Zhang, Kedar Hippalgaonkar, Tonio Buonassisi, Ole M. Løvvik, Espen Sagvolden and Ding Ding

Editorial | published online: 31 Dec 2018

ES Energy & Environment, 2018, 2, 1-8
Machine Learning for Novel Thermal-Materials Discovery: Early Successes, Opportunities, and Challenges

Electrolytic Carbons from CO2 and Their Applications

Ping Peng, Ao Yu, Jiawen Ren and Fangfang Li

Review Paper | published online: 11 Dec 2018

ES Energy & Environment, 2018, 2, 9-20
Electrolytic Carbons from CO2 and Their Applications

Quadrivalently Doped Hematite Thin Films for Solar Water Splitting

J. D. Desai, P. K. Baviskar, K. N. Hui and H. M. Pathan

Review Paper | published online: 21 Dec 2018

ES Energy & Environment, 2018, 2, 21-30
Quadrivalently Doped Hematite Thin Films for Solar Water Splitting

Experimental and Theoretical Study on Well-Tunable Metal Oxide Doping towards High- Performance Thermoelectrics

Enzheng Shi, Tianli Feng, Je-Hyeong Bahk, Yu Pan, Wei Zheng, Zhe Li, G. Jeffery Snyder, Sokrates T. Pantelides and Yue Wu

Communication | published online: 14 Nov 2018

ES Energy & Environment, 2018, 2, 43-49
Experimental and Theoretical Study on Well-Tunable Metal Oxide Doping towards High- Performance Thermoelectrics

Low-temperature Oxidation of 1,3,5-trimethylbenzene over Copper Oxide Film Catalyst Using a New Catalytic Jet-Stirred Reactor

Guanfu Pan, Achraf El Kasmiand Zhenyu Tian

Research Paper | published online: 04 Dec 2018

ES Energy & Environment, 2018, 2, 58-65
Low-temperature Oxidation of 1,3,5-trimethylbenzene over Copper Oxide Film Catalyst Using a New Catalytic Jet-Stirred Reactor

Extremely Low Thermal Conductivity of Graphene Nanoplatelets Using Nanoparticle Decoration

Lin Qiu, Pu Guo, Hanying Zou, Yanhui Feng, Xinxin Zhang, Shahid Pervaiz and Dongsheng Wen

Research Paper | published online: 06 Sep 2018

ES Energy & Environment, 2018, 2, 66-72
Extremely Low Thermal Conductivity of Graphene Nanoplatelets Using Nanoparticle Decoration

Recent Developments in Cryogenic Pulsating Heat Pipes

J. M. Pfotenhauer

Editorial | published online: 02 Jan 2019

ES Energy & Environment, 2019, 3, 1-3
Recent Developments in Cryogenic Pulsating Heat Pipes

Hot Spot Effect of Optical Nanoantenna to Enhance Localized Photothermal Conversion

Yatao Ren, Qin Chen, Hong Qi and Liming Ruan

Research Paper | published online: 16 Jan 2019

ES Energy & Environment, 2019, 3, 74-79
Hot Spot Effect of Optical Nanoantenna to Enhance Localized Photothermal Conversion

Doping Induced Abnormal Contraction and Significant Reduction of Lattice Thermal Conductivity of Open Framework Si24

Tao Ouyang, Qingyi Liu, Mingxing Chen, Chao Tang, Jin Li, Chunxiao Zhang, Chaoyu He, Hua Bao, Jianxin Zhong and Ming Hu

Research Paper | published online: 16 Dec 2018

ES Energy & Environment, 2019, 3, 88-95
Doping Induced Abnormal Contraction and Significant Reduction of Lattice Thermal Conductivity of Open Framework Si24

Tunable Formation of ZnSe to ZnO due to a Controlled Phase Transition Driven by Hydrazine and Sodium Hydroxide

Fen Qiao, Qichao Liang, Xuejun Cui, Qian Xu, Yi Xie and Huaqiang Chu

Research Paper | published online: 04 Dec 2018

ES Energy & Environment, 2019, 4, 34-40
Tunable Formation of ZnSe to ZnO due to a Controlled Phase Transition Driven by Hydrazine and Sodium Hydroxide

Enhanced Thermal Transport Properties of Epoxy Resin Thermal Interface Materials

Jiao Li, Ping Zhang, Hong He, Siping Zhai, Yaoqi Xian, Wei Ma and Liyan Wang

Research Paper | published online: 28 Feb 2019

ES Energy & Environment, 2019, 4, 41-47
Enhanced Thermal Transport Properties of Epoxy Resin Thermal Interface Materials

Experimental Study of Thermo-Physical Characteristics of Molten Nitrate Salts Based Nanofluids for Thermal Energy Storage

Geng Qiao, Hui Cao, Feng Jiang, Xiaohui She, Lin Cong, Qing Liu, Xianzhang Lei, Alessio Alexiadis and Yulong Ding

Research Paper | published online: 10 Apr 2019

ES Energy & Environment, 2019, 4, 48-58
Experimental Study of Thermo-Physical Characteristics of Molten Nitrate Salts Based Nanofluids for Thermal Energy Storage

Developments on Thermometric Techniques in Probing Micro- and Nano-heat

Ruijie Qian, Xue Gong, Huanyi Xue, Weikang Lu, Liping Zhu and Zhenghua An

Review Paper | published online: 16 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 4-17
Developments on Thermometric Techniques in Probing Micro- and Nano-heat

Micro/Nanostructures for Far-Field Thermal Emission Control: an Overview

Boxiang Wang, Mengqi Liu, Tiancheng Huang and Changying Zhao

Review Paper | published online: 27 Nov 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 18-38
Micro/Nanostructures for Far-Field Thermal Emission Control: an Overview

Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Fubao Yang, Liujun Xu and Jiping Huang

Research Paper | published online: 18 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 45-50
Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Non-Imaging Optics for Improving Waste Heat Collection with Thermoelectrics

Zeming He, Moo-Xin Foo, Derrick Yong, Ting Ma, Yong Hao, Hang Zhang and Ding Ding

Research Paper | published online: 23 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 78-84
Non-Imaging Optics for Improving Waste Heat Collection with Thermoelectrics

Programmable Thermal Metamaterials Based on Optomechanical Systems

Zhengyang Zhou, Xiangying Shen, Chenchao Fang and Jiping Huang

Research Paper | published online: 23 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 85-91
Programmable Thermal Metamaterials Based on Optomechanical Systems

Novel Methods to Harness Solar Radiation for Advanced Energy Applications

Yin Gao, Ziman Wang, Ding Ding, Wenjia Li, Yaoguang Ma, Yong Hao, Hang Zhang

Editorial | published online: 29 Sep 2019

ES Energy & Environment, 2019, 5, 1-7
Novel Methods to Harness Solar Radiation for Advanced Energy Applications

Liquid Metal Enabled Unconventional Heat and Flow Transfer

Sen Chen and Jing Liu

Review Paper | published online: 29 Jul 2019

ES Energy & Environment, 2019, 5, 8-21
Liquid Metal Enabled Unconventional Heat and Flow Transfer

Modulating Thermal Transport in Polymers and Interfaces: Theories, Simulations, and Experiments

Bo Zhang, Peng Mao, Yunmin Liang, Yan He, Wei Liu and Zhichun Liu

Review Paper | published online: 29 Jul 2019

ES Energy & Environment, 2019, 5, 37-55
Modulating Thermal Transport in Polymers and Interfaces: Theories, Simulations, and Experiments

Toluene Abatement by Non-Thermal Plasma Coupled with thin Film of Cu-Co Binary Oxide Coated on Stainless Steel Mesh

Dan Yu, Zhenyu Tian, Muhammad Waqas, Zhihao Jin, Achraf El Kasmi, Dongxu Tian and Patrick Mountapmbeme Kouotou

 

Research Paper | published online: 19 Jun 2019

ES Energy & Environment, 2019, 5, 75-84
Toluene Abatement by Non-Thermal Plasma Coupled with thin Film of Cu-Co Binary Oxide Coated on Stainless Steel Mesh

Flexible Lithium Metal Anode Featuring Ultrahigh Current Density Stability with Uniform Deposition and Dissolution

Ahmed M. Hafez, Jinzhi Sheng, Daxian Cao, Yong Chen and Hongli Zhu

Research Paper | published online: 08 Jul 2019

ES Energy & Environment, 2019, 5, 85-93
Flexible Lithium Metal Anode Featuring Ultrahigh Current Density Stability with Uniform Deposition and Dissolution

Achieving Better Greenhouse Effect than Glass: Visibly Transparent and Low Emissivity Metal-Polymer Hybrid Metamaterials

Tao Li, Yin Gao, Kun Zheng, Yongmei Ma, Ding Ding and Hang Zhang

Research Paper | published online: 22 Sep 2019

ES Energy & Environment, 2019, 5, 102-107
Achieving Better Greenhouse Effect than Glass: Visibly Transparent and Low Emissivity Metal-Polymer Hybrid Metamaterials

Thermal Modulation of Plasmon Induced Transparency in Graphene Metamaterial

Yuanlin Jia, Peiwen Ren, Junqiao Wang, Chunzhen Fan and Erjun Liang

Research Paper | published online: 21 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 4-11
Thermal Modulation of Plasmon Induced Transparency in Graphene Metamaterial

Controllable Synthesis of Nitrogen-doped Graphene Oxide by Tablet-sintering for Efficient Lithium/Sodium-ion Storage

Mingxiang Hu, Qian Lv and Ruitao Lv

Research Paper | published online: 27 Jan 2019

ES Energy & Environment, 2019, 3, 45-54
Controllable Synthesis of Nitrogen-doped Graphene Oxide by Tablet-sintering for Efficient Lithium/Sodium-ion Storage

Thermoelectric properties of hexagonal WN6 from first-principles calculations

Xueliang Zhu, Pengfei Liu, Hao Gao, Guofeng Xie and Baotian Wang

Research Paper | published online: 20 Dec 2018

ES Energy & Environment, 2019, 3, 80-87
Thermoelectric properties of hexagonal WN6 from first-principles calculations

High-Efficient Photonic Thermal Rectification with Magnetocontrollability

Kaiyu Wang and Lei Gao

Research Paper | published online: 25 Nov 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 12-16
High-Efficient Photonic Thermal Rectification with Magnetocontrollability

Cooperative spin caloritronic devices

Jincheng Lu, Fengjun Zhuo, Zhouzhou Sun and Jianhua Jiang

Research Paper | published online: 16 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 17-28
Cooperative spin caloritronic devices

Non-singular Homogeneous Polyhedral Heat Cloak and Its Realization

Qingxiang Ji, Xueyan Chen, Jun Liang, Vincent Laude, Sébastien Guenneau, Guodong Fang and Muamer Kadic

Research Paper | published online: 26 Nov 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 29-39
Non-singular Homogeneous Polyhedral Heat Cloak and Its Realization

Thermodynamic Performance and Optimal Analysis of A Multi-Level Quantum Dot Thermal Amplifier

Wei Li, Yunyun Yang, Jing Fu, Zebin Lin and Jizhou He

Research Paper | published online: 09 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 40-47
Thermodynamic Performance and Optimal Analysis of A Multi-Level Quantum Dot Thermal Amplifier

High-Order Exceptional Points in Diffusive Systems: Robust APT Symmetry Against Perturbation and Phase Oscillation at APT Symmetry Breaking

Peichao Cao, Ying Li, Yugui Peng, Chengwei Qiu and Xuefeng Zhu

Research Paper | published online: 15 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 48-55
High-Order Exceptional Points in Diffusive Systems: Robust APT Symmetry Against Perturbation and Phase Oscillation at APT Symmetry Breaking

Anomalous Transient Heat Conduction in Fractal Metamaterials

Wuxi Lin, Shengpeng Huang and Jie Ren

Research Paper | published online: 17 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 56-64
Anomalous Transient Heat Conduction in Fractal Metamaterials

Transformation Omnithermotics: Simultaneous Manipulation of Three Basic Modes of Heat Transfer

Liujun Xu, Shuai Yang, Gaole Dai and Jiping Huang

Research Paper | published online: 13 Feb 2020

ES Energy & Environment, 2020, 7, 65-70
Transformation Omnithermotics: Simultaneous Manipulation of Three Basic Modes of Heat Transfer

A reverse thermal cloak design method based on inverse problem theory

Jun Guo, Zhiguo Qu and Xueliang Wang

Research Paper | published online: 17 Feb 2020

ES Energy & Environment, 2020, 7, 71-83
A reverse thermal cloak design method based on inverse problem theory

Superior Thermal Dissipation in Graphene Electronic Device Through Novel Heat Path by Electron-Phonon Coupling

Ying Zhang, Yaping Yan, Jie Guo, Tingyu Lu, Jun Liu, Jun Zhou and Xiangfan Xu

Research Paper | published online: 07 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 8, 42-47
Superior Thermal Dissipation in Graphene Electronic Device Through Novel Heat Path by Electron-Phonon Coupling

Experimental Investigation and Numerical Validation on the Energy-Saving Performance of A passive Phase Change Material Floor for A Real Scale Building

Jinming Shi, Xinyu Huang, Huichuan Guo, Xiaodong Shan, Zhilong Xu, Xiaona Zhao, Zhili Sun, Waseem Aftab, Chong Qu, Ruimin Yao and Ruqiang Zou

Research Paper | published online: 24 Feb 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 21-28
Experimental Investigation and Numerical Validation on the Energy-Saving Performance of A passive Phase Change Material Floor for A Real Scale Building

Chiral Absorbers Based on Polarization Conversion and Excitation of Magnetic Polaritons

Xiaohu Wu, Ceji Fu and Zhuomin M. Zhang

Research Paper | published online: 11 May 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 5-14
Chiral Absorbers Based on Polarization Conversion and Excitation of Magnetic Polaritons

Near-field radiative thermal modulation by tunneling through graphene sheet

Yizhi Hu, Xianglin Tang, Yue Yang and Yonggang Zhu

Research Paper | published online: 11 May 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 48-55
Near-field radiative thermal modulation by tunneling through graphene sheet

Full-Spectrum Solar Energy Utilization and Enhanced Solar Energy Harvesting via Photon Anti-Reflection and Scattering Performance Using Biomimetic Nanophotonic Structure

Huaxu Liang, Fuqiang Wang, ZimingCheng, Chao Xu, Guiqiang Li and Yong Shuai

Research Paper | published online: 11 May 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 29-41
Full-Spectrum Solar Energy Utilization and Enhanced Solar Energy Harvesting via Photon Anti-Reflection and Scattering Performance Using Biomimetic Nanophotonic Structure

Recent Advances in Organic/Composite Phase Change Materials for Energy Storage

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yu Ma, Hang Zhang, Xiaoliang Zeng, Feixiang Wu, Feng Liu, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 28 Aug 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 28-40
Recent Advances in Organic/Composite Phase Change Materials for Energy Storage

Progress in the Application of Machine Learning in Combustion Studies

Zhihao Zheng, Xiaodong Lin, Ming Yang, Zeming He, Ergude Bao, Hang Zhang and Zhenyu Tian

Review Paper | published online: 16 Sep 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 1-14
Progress in the Application of Machine Learning in Combustion Studies

Study the Effect of ZnO/Cu/ZnO Multilayer Structure by RF Magnetron Sputtering For Flexible Display Applications

Himadri Sekhar Das, Gourisankar Roymahapatra, Prasanta Kumar Nandi and Rajesh Das

Research Paper | published online: 18 Mar 2021

ES Energy & Environment, 2021, 13, 50-56
Study the Effect of ZnO/Cu/ZnO Multilayer Structure by RF Magnetron Sputtering For Flexible Display Applications

Bacteriorhodopsin Producing Halophilic Archaea Isolated from Solar Salt Pan Saline Environment for Conversion of Light Energy into Electrical Energy

Pradnya P. Kanekar, Snehal O. Kulkarni, Prashant K. Dhakephalkar, Neha Saxena and Habib M. Pathan

Research Paper | published online: 25 Mar 2021

ES Energy & Environment, 2021, 13, 57-64
Bacteriorhodopsin Producing Halophilic Archaea Isolated from Solar Salt Pan Saline Environment for Conversion of Light Energy into Electrical Energy

Room Temperature Synthesis of Formamidinium Lead Iodide (FAPbI3) Perovskite for Low-Cost Absorber in Solar Cells

Bharat R. Bade, Kiran B. Kore, Sachin R. Rondiya, Dhanaraj S. Nilegave,  Mamta P. Nasane,  Sagar B. Jathar, Sunil V. Barma, Sandesh R. Jadkar and Adinath M. Funde

Research Paper | published online: 04 May 2021

ES Energy & Environment, 2021, 13, 31-36
Room Temperature Synthesis of Formamidinium Lead Iodide (FAPbI3) Perovskite for Low-Cost Absorber in Solar Cells

A high-Temperature Near-Perfect Solar Selective Absorber Combining Tungsten Nanohole and Nanoshuriken Arrays

Yu Qiu, Mingpan Xu, Qing Li, Rongzong Huang and Jikang Wang

Research Paper | published online: 16 Jun 2021

ES Energy & Environment, 2021, 13, 77-90
A high-Temperature Near-Perfect Solar Selective Absorber Combining Tungsten Nanohole and Nanoshuriken Arrays

Poly(Vinylidene Fluoride)/[email protected] Anchored Reduced-graphene Oxide Composite Films with Folding Movement to Boost Microwave Absorption Properties

Biao Zhao, Luyang Liang, Zhongyi Bai, Xiaoqin Guo, Rui Zhang, Qinglong Jiang and Zhanhu Guo
 

Research Paper | published online: 29 Jun 2021

ES Energy & Environment, 2021, 14, 79-86
Poly(Vinylidene Fluoride)/Cu@Ni Anchored Reduced-graphene Oxide Composite Films with Folding Movement to Boost Microwave Absorption Properties

Comparative Study of Eosin-Y and Rose Bengal Sensitized SnO2-ZnO Composite Electrode for Dye-Sensitized Solar Cell

A. N. Kawade, P. K. Bhujbal, A. T. Supekar, K. M. Sonawane, H. M. Pathan, Shoyebmohamad F. Shaikh  and Abdullah A. Al-Kaitani

Research Paper | published online: 17 Jul 2021

ES Energy & Environment, 2021, 14, 73-78
Comparative Study of Eosin-Y and Rose Bengal Sensitized SnO2-ZnO Composite Electrode for Dye-Sensitized Solar Cell

A Path of Multi-Energy Hybrids of Concentrating Solar Energy and Carbon Fuels for Low CO2 Emission   

Hui Hong, Lin Gao, Yawen Zheng, Xueli Xing, Fan Sun, Taixiu Liu, Vignesh Murugadoss, Zhanhu Guo, Ming Yang and Hang Zhang

Review Paper | published online: 01 Sep 2021

ES Energy & Environment, 2021, 13, 1-7
A Path of Multi-Energy Hybrids of Concentrating Solar Energy and Carbon Fuels for Low CO2 Emission   

Paving the Way towards Mn3O4 Based Energy Storage Systems

Saima G. Sayyed, Arif V. Shaikh, Deepak P. Dubal and Habib M. Pathan

Review Paper | published online: 09 Sep 2021

ES Energy & Environment, 2021, 14, 3-21
Paving the Way towards Mn3O4 Based Energy Storage Systems

Water Management Simulation of Proton Exchange Membrane Fuel Cells with Micro-ribs Based on Volume of Fluid Model

Haichao Liu, Lei Guo, Miaomiao Liu, Hongbo Chen, Wenwen Han, Huiguang Bian, Xiaolong Tian, Chuansheng Wang, Zhanhu Guo and Jingyao Sun

Research Paper | published online: 13 Sep 2021

ES Energy & Environment, 2022, 15, 45-55
Water Management Simulation of Proton Exchange Membrane Fuel Cells with Micro-ribs Based on Volume of Fluid Model

Metal CuxNiy /2Titania- Ceria Catalysts for Effective Syngas Production in Methanol Steam Reforming

Chuang Bao, Xianglei Liu, Zhonghui Zhu, Tong Wang, Hangbin Zheng, Chao Song, Qiao Xu, Ke Gao, Yang Tian, Qingyang Luo, Chunzhuo Dang and Haichen Yao

Research Paper | published online: 10 Jan 2022

ES Energy & Environment, 2022, 15, 56-66
Metal CuxNiy /2Titania- Ceria Catalysts for Effective Syngas Production in Methanol Steam Reforming

Hydrothermally Prepared Vanadium Oxide Nanostructures for Photocatalytic Application

Bapuso M. Babar, Komal B. Pisal, Suhas. H. Sutar, Sarfraj H. Mujawar, Laxman D. Kadam, Habib M. Pathan, Udayraj T. Pawar, Prakash M. Kadam and Pramod S. Patil

Research Paper | published online: 28 Jan 2022

ES Energy & Environment, 2022, 15, 82-91
Hydrothermally Prepared Vanadium Oxide Nanostructures for Photocatalytic Application

Synthesis of Three dimensional Mo-Doped Nickel Sulfide Mesoporous Nanostructures/Ni Foam Composite for Supercapacitor and Overall Water Splitting

Songyang Li, Jincheng Fan, Shidong Li, Hongguang Jin, Wenbin Luo, Yong Ma, Jianghong Wu, Zisheng Chao, Nithesh Naik, Duo Pan and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 07 Feb 2022

ES Energy & Environment, 2022, 16,
Synthesis of Three dimensional Mo-Doped Nickel Sulfide Mesoporous Nanostructures/Ni Foam Composite for Supercapacitor and Overall Water Splitting

Density Functional Theory Study of Manganese doped Armchair Graphene Nanoribbon for Effective Carbon Dioxide Gas Sensing

Jyoti R., Deji, Moondeep Chauhan, B.C. Choudhary and Ramesh K Sharma

Research Paper | published online: 17 Apr 2022

ES Energy & Environment, , ,
Density Functional Theory Study of Manganese doped Armchair Graphene Nanoribbon for Effective Carbon Dioxide Gas Sensing

33 Items

Recent Advances in Organic/Composite Phase Change Materials for Energy Storage

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yu Ma, Hang Zhang, Xiaoliang Zeng, Feixiang Wu, Feng Liu, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 28 Aug 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 28-40
Recent Advances in Organic/Composite Phase Change Materials for Energy Storage

An Integrated H-type Method to Measure Thermoelectric Properties of Two-dimensional Materials

Shuaiyi Zhao and Haidong Wang 

Research Paper | published online: 27 Aug 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 59-66
An Integrated H-type Method to Measure Thermoelectric Properties of Two-dimensional Materials

Micro/Nanoscale Thermal Characterization Based on Spectroscopy Techniques

Jiaxin Gu, Jinjuan She and Yanan Yue

Review Paper | published online: 14 Jun 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 15-27
Micro/Nanoscale Thermal Characterization Based on Spectroscopy Techniques

Seeking for Low Thermal Conductivity Atomic Configurations in SiGe Alloys with Bayesian Optimization

Jiahao Yan, Han Wei, Han Xie, Xiaokun Gu and Hua Bao

Research Paper | published online: 02 May 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 56-64
Seeking for Low Thermal Conductivity Atomic Configurations in SiGe Alloys with Bayesian Optimization

Experimental Investigation and Numerical Validation on the Energy-Saving Performance of A passive Phase Change Material Floor for A Real Scale Building

Jinming Shi, Xinyu Huang, Huichuan Guo, Xiaodong Shan, Zhilong Xu, Xiaona Zhao, Zhili Sun, Waseem Aftab, Chong Qu, Ruimin Yao and Ruqiang Zou

Research Paper | published online: 24 Feb 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 21-28
Experimental Investigation and Numerical Validation on the Energy-Saving Performance of A passive Phase Change Material Floor for A Real Scale Building

Near-field radiative thermal modulation by tunneling through graphene sheet

Yizhi Hu, Xianglin Tang, Yue Yang and Yonggang Zhu

Research Paper | published online: 11 May 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 48-55
Near-field radiative thermal modulation by tunneling through graphene sheet

Chiral Absorbers Based on Polarization Conversion and Excitation of Magnetic Polaritons

Xiaohu Wu, Ceji Fu and Zhuomin M. Zhang

Research Paper | published online: 11 May 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 5-14
Chiral Absorbers Based on Polarization Conversion and Excitation of Magnetic Polaritons

Cadmium Telluride/Cadmium Sulfide Thin Films Solar Cells: A Review

Abhijit Supekar, Ramesh Kapadnis, Sanjay Bansode, Pankaj Bhujbal, S Kale, Sandesh Jadkar and Habib Pathan

Review Paper | published online: 30 Sep 2020

ES Energy & Environment, 2020, 10, 3-12
Cadmium Telluride/Cadmium Sulfide Thin Films Solar Cells: A Review

Near-field Radiative Heat Transfer between Graphene Covered Biaxial Hyperbolic Materials

Xiaohu Wu and Ruiyi Liu

Research Paper | published online: 24 Nov 2020

ES Energy & Environment, 2020, 10, 66-72
Near-field Radiative Heat Transfer between Graphene Covered Biaxial Hyperbolic Materials

Prospects for the Application of Artificially Cultured Diatom Materials in Energy and Environment

Jintao Huang, Dazhi Sun and Jaw-Kai Wang

Personal Account | published online: 02 Jun 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 3-4
Prospects for the Application of Artificially Cultured Diatom Materials in Energy and Environment

Superior Thermal Dissipation in Graphene Electronic Device Through Novel Heat Path by Electron-Phonon Coupling

Ying Zhang, Yaping Yan, Jie Guo, Tingyu Lu, Jun Liu, Jun Zhou and Xiangfan Xu

Research Paper | published online: 07 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 8, 42-47
Superior Thermal Dissipation in Graphene Electronic Device Through Novel Heat Path by Electron-Phonon Coupling

Spatial Decoupling of Light Absorption and Scattering Centers in Plasmon-assisted Bubble Column Evaporator for Solar Steam Generation

Guohua Liu, Guansheng Yao, Jinliang Xu and Xin Yan

Research Paper | published online: 11 May 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 41-49
Spatial Decoupling of Light Absorption and Scattering Centers in Plasmon-assisted Bubble Column Evaporator for Solar Steam Generation

High-Temperature Solar Thermal Energy Conversion Enhanced by Spectrally-Selective Metafilm Absorber under Concentrated Solar Irradiation

Hassan Alshehri, Qing Ni, Sydney Taylor, Ryan McBurney, Hao Wang and Liping Wang

Research Paper | published online: 08 Oct 2020

ES Energy & Environment, 2020, 10, 34-44
High-Temperature Solar Thermal Energy Conversion Enhanced by Spectrally-Selective Metafilm Absorber under Concentrated Solar Irradiation

Mercurochrome Sensitized ZnO/In2O3 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cell

Shital  D. Satpute, Jyoti S. Jagtap, Pankaj K. Bhujbal, Shital M. Sonar, Prashant K. Baviskar, Sandesh R. Jadker and  Habib M. Pathan

Research Paper | published online: 14 Sep 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 89-94
Mercurochrome Sensitized ZnO/In2O3 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cell

Generalized “Slope Method” of the 3ω Analysis to Measure the Thermal Conductivity and Heat Capacity of Solids: Frequency- vs. Current-sweep

Nan Chen, Tao Li, Yin Wang, Li Pan, Wenzhong Bao and Zhen Chen

Research Paper | published online: 30 Sep 2020

ES Energy & Environment, 2020, 10, 13-21
Generalized “Slope Method” of the 3ω Analysis to Measure the Thermal Conductivity and Heat Capacity of Solids: Frequency- vs. Current-sweep

Optimization Design of a Multilayer Structure for Broadband and Direction-Selective Emissivity

Cunhai Wang, Xiaohu Wu, Fuqiang Wang and Xinxin Zhang

 

 

Research Paper | published online: 12 Feb 2021

ES Energy & Environment, 2021, 11, 84-92
Optimization Design of a Multilayer Structure for Broadband and Direction-Selective Emissivity

Thermal Metamaterials Make it Possible to Control the Flow of Heat at Will - 2

Ji-Ping Huang

Editorial | published online: 16 Feb 2020

ES Energy & Environment, 2020, 7, 1-3
Thermal Metamaterials Make it Possible to Control the Flow of Heat at Will - 2

Photoelectrochemical Properties of Spray Deposited Cu2ZnSnS4 Photoelectrode: Enhancement in Photoconversion Efficiency with Film Thickness

J. P. Sawant, H. M. Pathan and R. B. Kale

Research Paper | published online: 25 Nov 2020

ES Energy & Environment, 2020, 10, 73-79
Photoelectrochemical Properties of Spray Deposited Cu2ZnSnS4 Photoelectrode: Enhancement in Photoconversion Efficiency with Film Thickness

Effect of Ethylene–Butylacrylate–Glycidyl Methacrylate on Compatibility Properties of Poly (butylene terephthalate)/ Thermoplastic Polyurethane Blends

Wei Zou, Jintao Huang, Wei Zeng and Xiang Lu

Research Paper | published online: 28 Aug 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 67-73
Effect of Ethylene–Butylacrylate–Glycidyl Methacrylate on Compatibility Properties of Poly (butylene terephthalate)/ Thermoplastic Polyurethane Blends

XTe (X = Ge, Sn, Pb) Monolayers: Promising Thermoelectric Materials with Ultralow Lattice Thermal Conductivity and High-power Factor

Dingbo Zhang, Song Hu, Yajing Sun, Xin Liu, Hongyan Wang, Hui Wang, Yuanzheng Chen and Yuxiang Ni

Research Paper | published online: 23 Nov 2020

ES Energy & Environment, 2020, 10, 59-65
XTe (X = Ge, Sn, Pb) Monolayers: Promising Thermoelectric Materials with Ultralow Lattice Thermal Conductivity and High-power Factor

High-efficient and Low-cost H2 Production by Solar-driven Photo-thermo-reforming of Methanol with CuO Catalyst

Dong Hui Li, Jie Sun,* Rong Ma and Jin Jia Wei

 

 

 

Research Paper | published online: 19 Sep 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 82-88
High-efficient and Low-cost H2 Production by Solar-driven Photo-thermo-reforming of Methanol with CuO Catalyst

Performance Enhancement of CuO/ZnO by Deposition on the Metal-Organic Framework of Cu-BTC for Methanol Steam Reforming Reaction

Hangyu Yu, Chao Xu, Yuanzhi Li, Fei Jin, Feng Ye and Xin Li

Research Paper | published online: 11 May 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 65-77
Performance Enhancement of CuO/ZnO by Deposition on the Metal-Organic Framework of Cu-BTC for Methanol Steam Reforming Reaction

Design of Biomimetic Leaf-type Hierarchical Nanostructure for Enhancing the Solar Energy Harvesting of Ultra-thin Perovskite Solar Cells

Huaxu liang, Xinping Zhang, Bo Lin, Fuqiang Wang , Ziming Cheng, Xuhang Shi and Bachirou Guene Lougou

Research Paper | published online: 18 Sep 2020

ES Energy & Environment, 2020, 10, 22-33
Design of Biomimetic Leaf-type Hierarchical Nanostructure for Enhancing the Solar Energy Harvesting of Ultra-thin Perovskite Solar Cells

Aging Model by Permeation of Moist Air on Service Life of Vacuum Insulation Panels (VIPs) with Fibrous Glass Core

Ankang Kan, Yebaihe Yuan, Wenbing Zhu and Dan Cao

Research Paper | published online: 04 Sep 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 74-81
Aging Model by Permeation of Moist Air on Service Life of Vacuum Insulation Panels (VIPs) with Fibrous Glass Core

Numerical Study of Parameters Effect on Thermo-flow Characteristics of up Bubbling Fluidized Bed Particle Solar Receiver

Kaijun Jiang, Qiang Zhang, Yanqiang Kong, Chao Xu, Xing Ju and Xiaoze Du

 
 

Research Paper | published online: 13 Dec 2020

ES Energy & Environment, 2021, 11, 46-57
Numerical Study of Parameters Effect on Thermo-flow Characteristics of up Bubbling Fluidized Bed Particle Solar Receiver

Thermal Cloak with Switchable Manipulating Direction Based on Linear Transformation Thermotics

Tiancheng Han, Wei Luo, Guang Yang and Longjiang Deng

Research Paper | published online: 11 Oct 2020

ES Energy & Environment, 2020, 10, 45-49
Thermal Cloak with Switchable Manipulating Direction Based on Linear Transformation Thermotics

Impact of COVID-19 on Environment Sustainability

Sehrish Manan, Muhammad Wajid Ullah, Zhanhu Guo and Guang Yang

Editorial | published online: 03 Jun 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 1-2

Power Up the Future with Clean Energy 

Qinglong Jiang, Habib M. Pathan and Zhanhu Guo

Editorial | published online: 10 Dec 2020

ES Energy & Environment, 2020, 10, 1-2

Efficiency Optimization in a Microscale Vacuum-Gap Thermionic Energy Converter with High Solar Concentration

Yuan Wang and Shanhe Su 

Research Paper | published online: 06 Feb 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 15-20
Efficiency Optimization in a Microscale Vacuum-Gap Thermionic Energy Converter with High Solar Concentration

2020: How Science Can Change Us

Qinglong Jiang, Xiaoqiao Zeng, Zhanhu Guo and Grant Wangila

Editorial | published online: 06 Feb 2021

ES Energy & Environment, 2021, 11, 1-2

Entropic Fluctuating Hydrodynamics for Anomalous Scaling in Low-Dimensional Heat Conduction

Shu-Nan Li  and Bing-Yang Cao

Research Paper | published online: 03 Dec 2020

ES Energy & Environment, 2021, 11, 40-45
Entropic Fluctuating Hydrodynamics for Anomalous Scaling in Low-Dimensional Heat Conduction

Thermal Switch with Multiple Discrete Levels

 

ChengLong Zhou, XiaoHu Wu, Yong Zhang and HongLiang Yi

Research Paper | published online: 22 Nov 2020

ES Energy & Environment, 2020, 10, 50-58
Thermal Switch with Multiple Discrete Levels

 

Advancement on Mass Transfer Empirical Models of Electrodialysis Regeneration for the Liquid Desiccant

Qing Cheng and Lin Liu

Research Paper | published online: 14 Jun 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 50-58
Advancement on Mass Transfer Empirical Models of Electrodialysis Regeneration for the Liquid Desiccant

10 Items

A Review of Simulation Methods in Micro/Nanoscale Heat Conduction

Hua Bao, Jie Chen, Xiaokun Gu and Bingyang Cao

Review Paper | published online: 08 Oct 2018

ES Energy & Environment, 2018, 1, 16-55
A Review of Simulation Methods in Micro/Nanoscale Heat Conduction

Achieving Better Greenhouse Effect than Glass: Visibly Transparent and Low Emissivity Metal-Polymer Hybrid Metamaterials

Tao Li, Yin Gao, Kun Zheng, Yongmei Ma, Ding Ding and Hang Zhang

Research Paper | published online: 22 Sep 2019

ES Energy & Environment, 2019, 5, 102-107
Achieving Better Greenhouse Effect than Glass: Visibly Transparent and Low Emissivity Metal-Polymer Hybrid Metamaterials

Recent Advances in Organic/Composite Phase Change Materials for Energy Storage

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yu Ma, Hang Zhang, Xiaoliang Zeng, Feixiang Wu, Feng Liu, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 28 Aug 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 28-40
Recent Advances in Organic/Composite Phase Change Materials for Energy Storage

Extremely Low Thermal Conductivity of Graphene Nanoplatelets Using Nanoparticle Decoration

Lin Qiu, Pu Guo, Hanying Zou, Yanhui Feng, Xinxin Zhang, Shahid Pervaiz and Dongsheng Wen

Research Paper | published online: 06 Sep 2018

ES Energy & Environment, 2018, 2, 66-72
Extremely Low Thermal Conductivity of Graphene Nanoplatelets Using Nanoparticle Decoration

Hydrothermal Synthesis of CuCo2S4 Nano-structure and N-Doped Graphene for High-Performance Aqueous Asymmetric Supercapacitors

Hong Dong, Yuanyuan Li, Hui Chai, Yali Cao and Xin Chen

Research Paper | published online: 04 Apr 2019

ES Energy & Environment, 2019, 4, 19-26
Hydrothermal Synthesis of CuCo2S4 Nano-structure and N-Doped Graphene for High-Performance Aqueous Asymmetric Supercapacitors

Performance Enhancement of CuO/ZnO by Deposition on the Metal-Organic Framework of Cu-BTC for Methanol Steam Reforming Reaction

Hangyu Yu, Chao Xu, Yuanzhi Li, Fei Jin, Feng Ye and Xin Li

Research Paper | published online: 11 May 2020

ES Energy & Environment, 2020, 8, 65-77
Performance Enhancement of CuO/ZnO by Deposition on the Metal-Organic Framework of Cu-BTC for Methanol Steam Reforming Reaction

Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Fubao Yang, Liujun Xu and Jiping Huang

Research Paper | published online: 18 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 45-50
Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

High-Order Exceptional Points in Diffusive Systems: Robust APT Symmetry Against Perturbation and Phase Oscillation at APT Symmetry Breaking

Peichao Cao, Ying Li, Yugui Peng, Chengwei Qiu and Xuefeng Zhu

Research Paper | published online: 15 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 48-55
High-Order Exceptional Points in Diffusive Systems: Robust APT Symmetry Against Perturbation and Phase Oscillation at APT Symmetry Breaking

Nano-Metal Oxide Based Supercapacitor via Electrochemical Deposition

Saima G Sayyed, Mahadeo A Mahadik, Arif V Shaikh, Jum Suk Jang and Habib M Pathan

Review Paper | published online: 07 Feb 2019

ES Energy & Environment, 2019, 3, 25-44
Nano-Metal Oxide Based Supercapacitor via Electrochemical Deposition

Modulating Thermal Transport in Polymers and Interfaces: Theories, Simulations, and Experiments

Bo Zhang, Peng Mao, Yunmin Liang, Yan He, Wei Liu and Zhichun Liu

Review Paper | published online: 29 Jul 2019

ES Energy & Environment, 2019, 5, 37-55
Modulating Thermal Transport in Polymers and Interfaces: Theories, Simulations, and Experiments

12 Items

A Critical Review on Design and Development of New Generation Energy Storage Devices

G.J. Navathe, S.R. Prasad, A.M. Mane,  S.M. Barge, T.D. Dongale,  Viquar Shaikh, M.M. Karanjkar, S.B. Teli, P.S. Patil and  N.R.Prasad

Review Paper | published online: 24 Jun 2022

ES Energy & Environment, , ,
A Critical Review on Design and Development of New Generation Energy Storage Devices

Impact of Atomic Coating on Thermal Conductivity of Nano Materials

Yuan Cheng and Gang Zhang

Review Paper | published online: 25 Jun 2022

ES Energy & Environment, , ,
Impact of Atomic Coating on Thermal Conductivity of Nano Materials

An Overview on Magnetic Separable Spinel as a Promising Materials for Photocatalysis and Waste Water Treatment

Azad Qayoom Malik, Hema Singh,  Anupam Kumar, Radhamanohar Aepuru, Deepak Kumar, Tahir ul Gani Mir, Qurat ul Ain, Aeyaz Ahmad Bhat and Anamika Mubayi

Review Paper | published online: 28 Jun 2022

ES Energy & Environment, , ,
An Overview on Magnetic Separable Spinel as a Promising Materials for Photocatalysis and Waste Water Treatment

Opto-structural Characteristics and Biomedical Applications of Microwave Irradiated Green Synthesised AM-AgNP from Atalantia monophylla (L.) Leaf Extract

Ravikant Verma, Anisa Basheer Khan, Ashutosh Kumar Amar, Mohd. Imran K. Khan and Suresh Sah

Research Paper | published online: 28 Jun 2022

ES Energy & Environment, , ,
Opto-structural Characteristics and Biomedical Applications of Microwave Irradiated Green Synthesised AM-AgNP from Atalantia monophylla (L.) Leaf Extract

Microscopic Exploration of Liquid-liquid Phase Separation Mechanism in LCST Solutions

Bin Ding, Wen-Chuang Feng, Yuan Zhang, Zhuang Li, Ya-Hui Sun and Liang Gong

Research Paper | published online: 28 Jun 2022

ES Energy & Environment, , ,
Microscopic Exploration of Liquid-liquid Phase Separation Mechanism in LCST Solutions

Silver doped ZnO nanoparticles Synthesized for Photocatalysis Application

Snehal S. Wagh, Chaitali V. Jagtap, Vishal S. Kadam, Shoyebmohamad F. Shaikh, Mohd Ubaidullah, Bidhan Pandit, Dipak B. Salunkhe and Rajendra S. Patil

Research Paper | published online: 11 Jun 2022

ES Energy & Environment, , ,
Silver doped ZnO nanoparticles Synthesized for Photocatalysis Application

Density Functional Theory Study of Manganese doped Armchair Graphene Nanoribbon for Effective Carbon Dioxide Gas Sensing

Jyoti R., Deji, Moondeep Chauhan, B.C. Choudhary and Ramesh K Sharma

Research Paper | published online: 17 Apr 2022

ES Energy & Environment, , ,
Density Functional Theory Study of Manganese doped Armchair Graphene Nanoribbon for Effective Carbon Dioxide Gas Sensing

Monochromatic Photochemical Deposition and Characterization of ZnSe Thin Films

Sanjay Pawar, Prasad E. Lokhande, Jupinder Kaur, Raghvendra S. Dubey and H. M. Pathan

Research Paper | published online: 28 Mar 2022

ES Energy & Environment, , ,
Monochromatic Photochemical Deposition and Characterization of ZnSe Thin Films

Exploitation of a Series of Zn(II)-Coordination Polymers for Pd(II)- Detection in Aqueous Medium

Basudeb Dutta, Sambhunath Bera, Gurupada Bairy, Manik Shit, Sumit Khanra Chittaranjan Sinha and Mohammad Hedayetullah Mir

Research Paper | published online: 17 Feb 2022

ES Energy & Environment, , ,
Exploitation of a Series of Zn(II)-Coordination Polymers for Pd(II)- Detection in Aqueous Medium

Structural, Morphological and Optical Characterization of Photochemically Deposited CdSe Thin Films

Sanjay W. Pawar, Vilas A. Tabhane, Prasad E. Lokhande, Firoz Khan, Jupender Kaur, Amir Al-Ahmed and Habib M. Pathan
 

Research Paper | published online: 18 Feb 2022

ES Energy & Environment, , ,
Structural, Morphological and Optical Characterization of Photochemically Deposited CdSe Thin Films

Evaluation on Human Thermal Comfort in the Cabin Environment of Shanghai Passenger Ship

Ankang Kan, Wenbing Zhu and Houde Han

 

 

Research Paper | published online: 17 Feb 2022

ES Energy & Environment, , ,
Evaluation on Human Thermal Comfort in the Cabin Environment of Shanghai Passenger Ship

Calculations of Narrow-Band Transmissivity and the Planck Mean Absorption Coefficients of CO2 Based on HITRAN, HITEMP and CDSD Databases

Shu Zheng, Mingxuan Zhang, Mingyang Na, Yu Yang, Zixue Luo and Qiang Lu

Research Paper | published online: 21 Jan 2022

ES Energy & Environment, , ,
Calculations of Narrow-Band Transmissivity and the Planck Mean Absorption Coefficients of CO2 Based on HITRAN, HITEMP and CDSD Databases

19 Items

Developments on Thermometric Techniques in Probing Micro- and Nano-heat

Ruijie Qian, Xue Gong, Huanyi Xue, Weikang Lu, Liping Zhu and Zhenghua An

Review Paper | published online: 16 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 4-17
Developments on Thermometric Techniques in Probing Micro- and Nano-heat

Micro/Nanostructures for Far-Field Thermal Emission Control: an Overview

Boxiang Wang, Mengqi Liu, Tiancheng Huang and Changying Zhao

Review Paper | published online: 27 Nov 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 18-38
Micro/Nanostructures for Far-Field Thermal Emission Control: an Overview

Three-Dimensional Illusion Thermotics with Separated Thermal Illusions

Xiayao Peng and Run Hu

Research Paper | published online: 26 Sep 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 39-44
Three-Dimensional Illusion Thermotics with Separated Thermal Illusions

Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Fubao Yang, Liujun Xu and Jiping Huang

Research Paper | published online: 18 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 45-50
Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Geometric Optimization of Radiative Enclosures Using Sequential Quadratic Programming Algorithm

Shuangcheng Sun

Research Paper | published online: 18 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 57-68
Geometric Optimization of Radiative Enclosures Using Sequential Quadratic Programming Algorithm

Design and Analysis of Low Emissivity Radiative Cooling Multilayer Films Based on Effective Medium Theory

Haiyan Yu, Haochun Zhang, Zanen Dai and Xinlin Xia

Research Paper | published online: 18 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 69-77
Design and Analysis of Low Emissivity Radiative Cooling Multilayer Films Based on Effective Medium Theory

Non-Imaging Optics for Improving Waste Heat Collection with Thermoelectrics

Zeming He, Moo-Xin Foo, Derrick Yong, Ting Ma, Yong Hao, Hang Zhang and Ding Ding

Research Paper | published online: 23 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 78-84
Non-Imaging Optics for Improving Waste Heat Collection with Thermoelectrics

Programmable Thermal Metamaterials Based on Optomechanical Systems

Zhengyang Zhou, Xiangying Shen, Chenchao Fang and Jiping Huang

Research Paper | published online: 23 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2019, 6, 85-91
Programmable Thermal Metamaterials Based on Optomechanical Systems

Thermal Modulation of Plasmon Induced Transparency in Graphene Metamaterial

Yuanlin Jia, Peiwen Ren, Junqiao Wang, Chunzhen Fan and Erjun Liang

Research Paper | published online: 21 Oct 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 4-11
Thermal Modulation of Plasmon Induced Transparency in Graphene Metamaterial

High-Efficient Photonic Thermal Rectification with Magnetocontrollability

Kaiyu Wang and Lei Gao

Research Paper | published online: 25 Nov 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 12-16
High-Efficient Photonic Thermal Rectification with Magnetocontrollability

Cooperative spin caloritronic devices

Jincheng Lu, Fengjun Zhuo, Zhouzhou Sun and Jianhua Jiang

Research Paper | published online: 16 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 17-28
Cooperative spin caloritronic devices

Non-singular Homogeneous Polyhedral Heat Cloak and Its Realization

Qingxiang Ji, Xueyan Chen, Jun Liang, Vincent Laude, Sébastien Guenneau, Guodong Fang and Muamer Kadic

Research Paper | published online: 26 Nov 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 29-39
Non-singular Homogeneous Polyhedral Heat Cloak and Its Realization

Thermodynamic Performance and Optimal Analysis of A Multi-Level Quantum Dot Thermal Amplifier

Wei Li, Yunyun Yang, Jing Fu, Zebin Lin and Jizhou He

Research Paper | published online: 09 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 40-47
Thermodynamic Performance and Optimal Analysis of A Multi-Level Quantum Dot Thermal Amplifier

High-Order Exceptional Points in Diffusive Systems: Robust APT Symmetry Against Perturbation and Phase Oscillation at APT Symmetry Breaking

Peichao Cao, Ying Li, Yugui Peng, Chengwei Qiu and Xuefeng Zhu

Research Paper | published online: 15 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 48-55
High-Order Exceptional Points in Diffusive Systems: Robust APT Symmetry Against Perturbation and Phase Oscillation at APT Symmetry Breaking

Anomalous Transient Heat Conduction in Fractal Metamaterials

Wuxi Lin, Shengpeng Huang and Jie Ren

Research Paper | published online: 17 Dec 2019

ES Energy & Environment, 2020, 7, 56-64
Anomalous Transient Heat Conduction in Fractal Metamaterials

Transformation Omnithermotics: Simultaneous Manipulation of Three Basic Modes of Heat Transfer

Liujun Xu, Shuai Yang, Gaole Dai and Jiping Huang

Research Paper | published online: 13 Feb 2020

ES Energy & Environment, 2020, 7, 65-70
Transformation Omnithermotics: Simultaneous Manipulation of Three Basic Modes of Heat Transfer

A reverse thermal cloak design method based on inverse problem theory

Jun Guo, Zhiguo Qu and Xueliang Wang

Research Paper | published online: 17 Feb 2020

ES Energy & Environment, 2020, 7, 71-83
A reverse thermal cloak design method based on inverse problem theory

Mercurochrome Sensitized ZnO/In2O3 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cell

Shital  D. Satpute, Jyoti S. Jagtap, Pankaj K. Bhujbal, Shital M. Sonar, Prashant K. Baviskar, Sandesh R. Jadker and  Habib M. Pathan

Research Paper | published online: 14 Sep 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 89-94
Mercurochrome Sensitized ZnO/In2O3 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cell

High-efficient and Low-cost H2 Production by Solar-driven Photo-thermo-reforming of Methanol with CuO Catalyst

Dong Hui Li, Jie Sun,* Rong Ma and Jin Jia Wei

 

 

 

Research Paper | published online: 19 Sep 2020

ES Energy & Environment, 2020, 9, 82-88
High-efficient and Low-cost H2 Production by Solar-driven Photo-thermo-reforming of Methanol with CuO Catalyst