10 Items

Improve Thermal Conductivity of Polymer Composites via Conductive Network

Lilin He

Editorial | published online: 29 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 1-2

Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Hongjuan Liu and Yuanbing Mao

Review Paper | published online: 15 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 3-22
Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Advances and Applications of Phase Change Materials (PCMs) and PCMs-based Technologies

 

Jintao Huang, Yue Luo, Mengman Weng, Jingfang Yu, Luyi Sun, Hongbo Zeng, Yidong Liu, Wei Zeng, Yonggang Min and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 21 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 23-39
Advances and Applications of Phase Change Materials (PCMs) and PCMs-based Technologies

 

Synthesis of Fused Pyran and Tetracyclic Pyran Rings  by Intramolecular Palladium-catalyzed β-H Elimination and  C–H  Bond Functionalization

Rathin Jana, Mitali Dewan and Gourisankar Roymahapatra

Research Paper | published online: 17 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 40-52
Synthesis of Fused Pyran and Tetracyclic Pyran Rings  by Intramolecular Palladium-catalyzed β-H Elimination and  C–H  Bond Functionalization

The Contribution of Conductive Network Conversion in Thermal Conductivity Enhancement of Polymer Composite: A Theoretical and Experimental Study

Jingyao Sun, Xiaowen Zhang, Qingyuan Du, Vignesh Murugadoss, Daming Wu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 10 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 53-65
The Contribution of Conductive Network Conversion in Thermal Conductivity Enhancement of Polymer Composite: A Theoretical and Experimental Study

A Sustainable Synthesis of Nickel-Nitrogen-Carbon Catalysts for Efficient Electrochemical CO2 Reduction to CO

John Pellessier, Yang Gang and Ying Li

Research Paper | published online: 30 Mar 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 66-75
A Sustainable Synthesis of Nickel-Nitrogen-Carbon Catalysts for Efficient Electrochemical CO2 Reduction to CO

Field Emission Characteristics of Double Walled TiO2 Nanotubes

Girish P. Patil, Sachin R. Rondiya, Vivekanand S. Bagal, Sugam Shivhare, Russell W. Cross, Nelson Y. Dzade, Sandesh R. Jadkar and Padmakar. G. Chavan

Research Paper | published online: 18 Jan 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 76-81
Field Emission Characteristics of Double Walled TiO2 Nanotubes

First-principle Study and Experiment on Temperature-dependent Substitution Process of Si in Ti3(Si,Al)C2 Solid Solution

Jun Ji, Liu Zhang, Zhenyu Zhang, Qinggang Li, Guopu Shi, Junyan Wu, Dechun Li and Zhi Wang

Research Paper | published online: 18 Mar 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 82-88
First-principle Study and Experiment on Temperature-dependent Substitution Process of Si in Ti3(Si,Al)C2 Solid Solution

Preparation of Selenium-rich Tea Set and Its Release Properties of Selenium in Water

Mingyu Di, Xiang Chen, Xiaoting Zhang, Ye Liu, Ilwoo Seok, Vignesh Murugadoss, Zhanhu Guo, Henry Colorado, Li Meng, Dejian Tang and Bin Cui

Research Paper | published online: 13 Mar 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 89-96
Preparation of Selenium-rich Tea Set and Its Release Properties of Selenium in Water

Densification Behavior and Microstructure Evolution of Mo Manocrystals by Microwave Sintering

Ruihu Wang, Shilei Li, Peng Hu, Shuqun Chen and Jinshu Wang

Research Paper | published online: 12 Mar 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 97-105
Densification Behavior and Microstructure Evolution of Mo Manocrystals by Microwave Sintering

29 Items

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 3-12
New Functions of Polyaniline

Thermal Studies of Three-Dimensional Printing Using Pulsed Laser Heating

Yue Xiao, Zhihan Hong, Garret Coleman Hongbo Zhao, Rongguang Liang, Pierre Lucas and Qing Hao

Invited Research Article | published online: 25 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 21-26
Thermal Studies of Three-Dimensional Printing Using Pulsed Laser Heating

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 41-49
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Xiao-Chong Zhao, Pan Yang, Li-Jun Yang, Yu Cheng, Hui-Yuan Chen, Hu Liu, Gang Wang, Vignesh Murugadoss, Subramania Angaiah and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 67-71
Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 57-66
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

TiO2/Cyclodextrin Hybrid Structure with Efficient Photocatalytic Water Splitting

Siyao Guo, Jun Shang, Tiejun Zhao, Dongshuai Hou, Zuquan Jin and Guoxing Sun

Communication | published online: 30 Nov 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 24-27
TiO2/Cyclodextrin Hybrid Structure with Efficient Photocatalytic Water Splitting

Phonon Transport within Periodic Porous Structures - From Classical Phonon Size Effects to Wave Effects

Yue Xiao, Qiyu Chen, Dengke Ma, Nuo Yang and Qing Hao

Review Paper | published online: 09 Sep 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 5, 2-18
Phonon Transport within Periodic Porous Structures - From Classical Phonon Size Effects to Wave Effects

Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

Jingyao Sun, Jian Zhuang, Ying Liu, Hong Xu, Jesse Horne, Evan K. Wujcik, Haichao Liu, Jong E. Ryu, Daming Wu and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 09 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 3-17
Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

A New Machine Learning Algorithm to Optimize A Reduced Mechanism of 2-Butanone and the Comparison with Other Algorithms

Yunpeng Wang, Shibo Liu, Jia Cheng, Xiao Wan, Wentao Feng, Nuo Yang and Chun Zou

Research Paper | published online: 23 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 28-37
A New Machine Learning Algorithm to Optimize A Reduced Mechanism of 2-Butanone and the Comparison with Other Algorithms

Temperature-dependent Optical Characterization of VO2 Thin Film Prepared from Furnace Oxidation Method

Sydney Taylor, Jeremy Chao, Linshuang Long, Niko Vlastos and Liping Wang

Research Paper | published online: 17 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 62-67
Temperature-dependent Optical Characterization of VO2 Thin Film Prepared from Furnace Oxidation Method

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 68-74
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Phonon Thermal Transport Properties of Graphene Periodically Embedded with Four- and Eight-membered Rings: a Molecular Dynamics Study

Chuanjiang Tang, Xiaoxiang Yu, Gen Li, Nuo Yang and Jingtao Lü

Cover Page Article | published online: 29 Jan 2018

ES Materials & Manufacturing, 2019, 3, 16-21
Phonon Thermal Transport Properties of Graphene Periodically Embedded with Four- and Eight-membered Rings: a Molecular Dynamics Study

Improved Bonding Strength Between Thermoplastic Resin and Ti Alloy with Surface Treatments by Multi-step Anodization and Single-step Micro-arc Oxidation Method: A Comparative Study

Logesh Shanmugam, Mohammad Erfan Kazemi and Jinglei Yang

Research Paper | published online: 02 Feb 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 3, 57-65
Improved Bonding Strength Between Thermoplastic Resin and Ti Alloy with Surface Treatments by Multi-step Anodization and Single-step Micro-arc Oxidation Method: A Comparative Study

A Review on Durability of Alkali-activated System from Sustainable Construction Materials to Infrastructures

Wengui Li, Zhuo Tang, Vivian W. Y. Tam, XinYu Zhao and Kejin Wang

Review Paper | published online: 06 Feb 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 4, 2-19
A Review on Durability of Alkali-activated System from Sustainable Construction Materials to Infrastructures

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 4-24
Recent Advances in Thermal Interface Materials

The Doping of Alkali Metal for Halide Perovskites

Jintian Jiang, Jing Xu, Huddoy Walter, Abul Kazi, Daoyuan Wang, Grant Wangila, Mansour Mortazavi, Chao Yan and Qinglong Jiang

Review Paper | published online: 17 Jan 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 25-33
The Doping of Alkali Metal for Halide Perovskites

Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Pan Yang, Hexi Zhao, Yingnan Yang, Pengxiang Zhao, Xiaochong Zhao and Lijun Yang

Communication | published online: 10 Jan 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 34-39
Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

 

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 40-50
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Mechanical and Conductive Properties of Smart Cementitious Composites with Conductive Rubber Crumbs

Wenkui Dong, Wengui Li, Kirk Vessalas and Kejin Wang

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 51-63
Mechanical and Conductive Properties of Smart Cementitious Composites with Conductive Rubber Crumbs

A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Meiyan Yu, Teng Yu, Shougang Chen, Zhanhu Guo and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 01 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 64-69
A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Mesoscopic Finite Element Simulation on the Interfacial Bonding Performance of Functionally Gradient Concrete

Jianmin Wang, Yitao Fan, Chengfeng Zhu, Shuang Lu and Junzhe Liu

Research Paper | published online: 28 Jun 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 3-11
Mesoscopic Finite Element Simulation on the Interfacial Bonding Performance of Functionally Gradient Concrete

Spatial Damage Characterization in Self-Sensing Materials via Neural Network-Aided Electrical Impedance Tomography: A Computational Study

Lang Zhao, Tyler Tallman and Guang Lin 

Research Paper | published online: 25 Sep 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 78-88
Spatial Damage Characterization in Self-Sensing Materials via Neural Network-Aided Electrical Impedance Tomography: A Computational Study

Single-step Electrochemical Deposition of CZTS Thin Films with Enhanced Photoactivity

Haribhau Borate, Ajinkya Bhorde, Ashish Waghmare, Shruthi Nair, Subhash Pandharkar, Ashvini Punde, Pratibha Shinde, Priti Vairale, Vijaya Jadkar, Ravindra Waykar, Sachin Rondiya, Yogesh Hase, Rahul Aher, Nilesh Patil, Mohit Prasad and Sandesh Jadkar

Research Paper | published online: 10 Dec 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 30-39
Single-step Electrochemical Deposition of CZTS Thin Films with Enhanced Photoactivity

Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Hongjuan Liu and Yuanbing Mao

Review Paper | published online: 15 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 3-22
Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Design, Synthesis, and Use of High Temperature Resistant Aerogels Exceeding 800 oC

Peiying Hu, Ling Liu, Mingda Zhao, Jing Wang, Xiaomin Ma and Jin Wang

Review Paper | published online: 26 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 15, 14-33
Design, Synthesis, and Use of High Temperature Resistant Aerogels Exceeding 800 oC

Synthesis and Characterization of Robust SiO2-Phase Change Materials (PCM) Microcapsules

Jinliang An, En-Hua Yang, Fei Duan, Yong Xiang and Jinglei Yang

Research Paper | published online: 23 May 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 15, 34-45
Synthesis and Characterization of Robust SiO2-Phase Change Materials (PCM) Microcapsules

Progress on Very/Ultra Low Frequency Mechanical Antennas

Shaolong Yang, Jianchun Xu, Menghao Guo, Bokun Zhang, Chuwen Lan, Haihong Li and Ke Bi

Review Paper | published online: 31 Jul 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 16, 1-12
Progress on Very/Ultra Low Frequency Mechanical Antennas

High-Precision Three-Dimensional Printing in a Flexible, Low-Cost and Versatile Way: A Review

Jianming Yang, Bin Zhou, Dongxiao Han, Ningxin Cui, Bo Li, Jun Shen, Zhihua Zhang and Ai Du

Review Paper | published online: 09 Sep 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 15, 1-13
High-Precision Three-Dimensional Printing in a Flexible, Low-Cost and Versatile Way: A Review

Recent Progress on Optical Frequency Conversion in Nonlinear Metasurfaces and Nanophotonics

Chen Wang, Yongzheng Wen, Jingbo Sun and Ji Zhou

 

Review Paper | published online: 18 Feb 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Recent Progress on Optical Frequency Conversion in Nonlinear Metasurfaces and Nanophotonics

2 Items

Thin Film Materials and Devices

Sandesh R. Jadkar, Deepak Dubal, Dattatray Dhawale, Shoyebmohamad Shaikh, Ravindra Bulakhe, Ying Li, Qinglong Jiang and Habib M. Pathan

Editorial | published online: 08 Dec 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 10, 1-4
Thin Film Materials and Devices

Correction: Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng LiuVignesh Murugadoss,  Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

Correction | published online: 19 Nov 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 10, 72-73

10 Items

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 41-49
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 21-33
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

 

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 40-50
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 46-53
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

Yiyang Zhou, Ping Wang, Gang Ruan, Pei Xu and Yunsheng Ding

Research Paper | published online: 27 Oct 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 20-29
Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 3-12
New Functions of Polyaniline

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 57-66
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 68-74
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 4-24
Recent Advances in Thermal Interface Materials

Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Xiaosai Hu, Rui Liang, Jun Li, Zhengping Liu and Guoxing Sun

Research Paper | published online: 29 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 16-23
Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

13 Items

Effect of Bonding Interface Treatment on Bonding Property of Modified Supersulfated Cement Mortar

Peng Du, Feihan Jia, Xumin Li, Wenhui Fang, Yiming Zhou, Mohamed Elchalakani, Pengkun Hou, Jinbang Wang, Zonghui Zhou and Xin Cheng

Research Paper | published online: 08 Apr 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Effect of Bonding Interface Treatment on Bonding Property of Modified Supersulfated Cement Mortar

Optimized Active Cooling and Refrigeration using Antidoted Graphene for Heat Management of Microelectronics

Shuang Tang, Andy Juan, David Drysdale, Joseph Duarte Menjivar and Jason Guzman

Research Paper | published online: 07 Mar 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Optimized Active Cooling and Refrigeration using Antidoted Graphene for Heat Management of Microelectronics

Pattern Recognition for the Electronic Phase of Bismuth Antimony Thin Films

Shuang Tang, Lucy Dow and Emmanuel Ojukwu

Research Paper | published online: 22 Feb 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Pattern Recognition for the Electronic Phase of Bismuth Antimony Thin Films

Recent Progress on Optical Frequency Conversion in Nonlinear Metasurfaces and Nanophotonics

Chen Wang, Yongzheng Wen, Jingbo Sun and Ji Zhou

 

Review Paper | published online: 18 Feb 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Recent Progress on Optical Frequency Conversion in Nonlinear Metasurfaces and Nanophotonics

Boron Oxide/Alumina Nanocomposites as Lubricant Oil Additives to Save Friction-Induced Energy Waste

Wei Li, Qiang Chen, Wenjuan Zhang, Ting Luo and Bingqiang Cao

Research Paper | published online: 18 Feb 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Boron Oxide/Alumina Nanocomposites as Lubricant Oil Additives to Save Friction-Induced Energy Waste

Effect of Ultrasonic Irradiation Treatment on the Composites of Polyaniline/ Cadmium Sulfide

R. V. Ingle, Jupinder Kaur, P.E. Lokhande, V. A. Tabhane and H. M. Pathan

Research Paper | published online: 18 Feb 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Effect of Ultrasonic Irradiation Treatment on the Composites of Polyaniline/ Cadmium Sulfide

Investigations on the Magnetic Properties of Patterned Cobalt Grown on a Mechanically Scratched Copper Substrate 

M. Samee Gadwal, Jupinder Kaur, S. F. Shaikh, P.E. Lokhande, V. L. Mathe, S. D. Sartale and H. M. Pathan
 

Research Paper | published online: 01 Feb 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Investigations on the Magnetic Properties of Patterned Cobalt Grown on a Mechanically Scratched Copper Substrate 

Effects of Nano-Barium Sulfate on the Properties of Polybutylece Terephthalate/Polyethylene Terephthalate Composites

Beibei Li, Ling liu, Xuanlun Wang, Yong Ma, Duo Pan, Srihari Maganti, Benbin Xu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 20 Jan 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Effects of Nano-Barium Sulfate on the Properties of Polybutylece Terephthalate/Polyethylene Terephthalate Composites

Copper Indium Disulfide Thin Films: Electrochemical Deposition and Properties

J. P. Sawant, P. K. Bhujbal, N. B.Choure, R.B. Kale and H. M. Pathan

Review Paper | published online: 15 Jan 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Copper Indium Disulfide Thin Films: Electrochemical Deposition and Properties

Toward Flexible Piezoelectrets with High Environmental Stability: A Hybrid Approach

Zhe Liu, Min Zeng, Hui Wang, Xiaolin Wang, Yan Li and Changchun Zeng

Research Paper | published online: 15 Jan 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Toward Flexible Piezoelectrets with High Environmental Stability: A Hybrid Approach

Selective Color Metamaterial Absorber Made of Aluminum Nanodisk Arrays by Excitation of Magnetic Polaritons

Hassan Alshehri, Sydney Taylor, Siying Liu, Yongming Liu, Robert Wang and Liping Wang

Research Paper | published online: 15 Jan 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Selective Color Metamaterial Absorber Made of Aluminum Nanodisk Arrays by Excitation of Magnetic Polaritons

Study on Copolymer from Cyclic Butylene Terephthalate and Polycaprolactone by In-Situ Polymerization

Haijun Zhou, Jinling Wang, Yujie Liu, Zhengyang Chen and Jiaoxia Zhang

Research Paper | published online: 05 Oct 2021

ES Materials & Manufacturing, , ,
Study on Copolymer from Cyclic Butylene Terephthalate and Polycaprolactone by In-Situ Polymerization

Investigation on Crack Recovery Behavior of Engineered Cementitious Composite (ECC) Incorporated Memory Alloy Fiber at Low Temperature

Mengfan Song, Jinbang Wang, Lianwang Yuan, Congqi Luan and Zonghui Zhou

Research Paper | published online: 22 Feb 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Investigation on Crack Recovery Behavior of Engineered Cementitious Composite (ECC) Incorporated Memory Alloy Fiber at Low Temperature