10 Items

Compositional Engineering of Halide Perovskites

Qin-Yi Li

Comment | published online: 01 Mar 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 1-2

A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Xiaoniu Li, Zhiyi Wen, Botao Jia, Teng Cao, De Yu and Dawei Wu

Review Paper | published online: 03 Dec 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 3-16
A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Deep Learning for Medical Materials: Review and Perspective

Yangjie Qi and Chang Liu

Review Paper | published online: 14 Feb 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 17-28

Deep Learning for Medical Materials: Review and Perspective

Effect of Graphene on Microstructure and Mechanical Properties of Si3N4/SiC Ceramics

Hailing Yang, Qinggang Li, Zhi Wang, Hao Wu, Yuying Wu, Pengkun Hou and Xin Cheng

Research Paper | published online: 02 Feb 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 29-34
Effect of Graphene on Microstructure and Mechanical Properties of Si3N4/SiC Ceramics

Study on Design, Synthesis and Controlled Color Emission of (Gd,Y)AG:Ce3+ Based Phosphors Through Replacing Al3+ Partly

Shiyu Ma, Bin Liu, Jinkai Li, Bingqiang Cao, Yizhong Lu and Zongming Liu

Research Paper | published online: 15 Oct 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 35-42
Study on Design, Synthesis and Controlled Color Emission of (Gd,Y)AG:Ce3+ Based Phosphors Through Replacing Al3+ Partly

Structural, Electronic, and Optical Properties of Lead-Free Halide Double Perovskite Rb2AgBiI6: A Combined Experimental and DFT Study

Ajinkya Bhorde, Ravindra Waykar, Sachin R. Rondiya, Shruthi Nair, Ganesh Lonkar, Adinath Funde, Nelson Y. Dzade and Sandesh Jadkar

Research Paper | published online: 25 Jan 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 43-52
Structural, Electronic, and Optical Properties of Lead-Free Halide Double Perovskite Rb2AgBiI6: A Combined Experimental and DFT Study

Degradation of Hazardous Organics via Cathodic Flow-through Process Using a Spinel FeCo2O4/CNT Decorated Stainless-Steel Mesh

Tianzhu Fan, Wei Deng, Yang Gang, Zichen Du and Ying Li

Research Paper | published online: 02 Feb 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 53-62
Degradation of Hazardous Organics via Cathodic Flow-through Process Using a Spinel FeCo2O4/CNT Decorated Stainless-Steel Mesh

Graphene Oxide Assisted Synthesis of Magnesium Oxide Nanorods

Prashant. M. Kakade, Avinash. R. Kachere, Nandkumar. T. Mandlik, Sachin R. Rondiya, Sandesh R. Jadkar and Shivaji. V. Bhosale

Research Paper | published online: 08 Jan 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 63-71
Graphene Oxide Assisted Synthesis of Magnesium Oxide Nanorods

Facile Method for Synthesis of CsPbBr3 Perovskite at Room Temperature for Solar Cell Applications

Sagar B. Jathar, Sachin R. Rondiya, Bharat R. Bade, Mamta P. Nasane, Sunil V. Barma, Yogesh A. Jadhav, Avinash V. Rokade, Kiran B. Kore, Dhanaraj S. Nilegave, Pramod U. Tandale, Sandesh R. Jadkar and Adinath M. Funde

Research Paper | published online: 21 Jan 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 72-77
Facile Method for Synthesis of CsPbBr3 Perovskite at Room Temperature for Solar Cell Applications

Spatial Damage Characterization in Self-Sensing Materials via Neural Network-Aided Electrical Impedance Tomography: A Computational Study

Lang Zhao, Tyler Tallman and Guang Lin 

Research Paper | published online: 25 Sep 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 78-88
Spatial Damage Characterization in Self-Sensing Materials via Neural Network-Aided Electrical Impedance Tomography: A Computational Study

10 Items

Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

SeyedAli Ghahari,Ehsan Ghafari, Pengkun Hou and Na Lu

Research Paper | published online: 30 Nov 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 51-59
Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

Facile One-pot Synthesis of Silver Nanoparticles Supported on α-Zirconium Phosphate Single-Layer Nanosheets

Jingfang Yu and Luyi Sun

Communication | published online: 21 May 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 5, 24-28
Facile One-pot Synthesis of Silver Nanoparticles Supported on α-Zirconium Phosphate Single-Layer Nanosheets

Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Bin Liu, Min Ji, Jinkai Li, Pengkun Hou, Yizhong Lu, Qinggang Li, Bingqiang Cao and Zongming Liu

Research Paper | published online: 15 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 24-30
Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

Suhail A.A.R. Sayyed, Niyamat I. Beedri, Pankaj K. Bhujbal, Shoyebmohamad F. Shaikh and Habib M. Pathan

Research Paper | published online: 19 Nov 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 10, 45-51
Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Xiaoniu Li, Zhiyi Wen, Botao Jia, Teng Cao, De Yu and Dawei Wu

Review Paper | published online: 03 Dec 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 3-16
A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

Duo Pan, Fengmei Su, Hu Liu, Chuntai Liu, Ahmad Umar, L. Castañeda, Hassan Algadi, Caiyun Wang and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 31 Jan 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 3-15
Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

The Weighted Values of Solar Evaporation’s Environment Factors Obtained by Machine Learning

Yunpeng Wang, Guilong Peng, Swellam W. Sharshir, AbdAllah W. Kandeal and Nuo Yang 

Research Paper | published online: 16 Mar 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 14, 87-94
The Weighted Values of Solar Evaporation’s Environment Factors Obtained by Machine Learning

Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Hongjuan Liu and Yuanbing Mao

Review Paper | published online: 15 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 3-22
Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Improving the Thermoelectric Properties of 2,7-Dioctyl[1]Benzothieno[3,2-b][1]Benzothiophene-based Organic Semiconductors by Isotropic Strain

Ziman Wang, Ming Yang, Qinglong Jiang, Kun Zheng, Yongmei Ma and Hang Zhang

Research Paper | published online: 29 Jun 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 16, 66-77
Improving the Thermoelectric Properties of 2,7-Dioctyl[1]Benzothieno[3,2-b][1]Benzothiophene-based Organic Semiconductors by Isotropic Strain

Flexible Ethylene-vinyl Acetate Copolymer/Fluorographene Composite Films with Excellent Thermal Conductive and Electrical Insulation Properties for Thermal Management

He Han, Haoyang Sun, Fan Lei, Jintao Huang, Sha Lyu, Bangyao Wu, Meng Yang, Chentao Zhang, Dandan Li, Zhi Zhang and Dazhi Sun

Research Paper | published online: 09 Sep 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 15, 53-64
Flexible Ethylene-vinyl Acetate Copolymer/Fluorographene Composite Films with Excellent Thermal Conductive and Electrical Insulation Properties for Thermal Management

10 Items

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 41-49
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 21-33
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

 

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 40-50
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 46-53
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

Yiyang Zhou, Ping Wang, Gang Ruan, Pei Xu and Yunsheng Ding

Research Paper | published online: 27 Oct 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 20-29
Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 3-12
New Functions of Polyaniline

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 57-66
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 68-74
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 4-24
Recent Advances in Thermal Interface Materials

Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Xiaosai Hu, Rui Liang, Jun Li, Zhengping Liu and Guoxing Sun

Research Paper | published online: 29 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 16-23
Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

20 Items

Effect of Operational Parameters on Fouling of 6061 Aluminum Alloy Under Dynamic Conditions

Lavanya Mulky, and Padmalatha Rao

Research Paper | published online: 19 May 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Effect of Operational Parameters on Fouling of 6061 Aluminum Alloy Under Dynamic Conditions

The Growing Importance of Hydroxyapatite in Modern Biomedicine (HAP): A Review of Recent Advances and Challenges

Zainab Al-Khafaji, Miaad Adnan, Nabaa Sattar Radhi, Sarab J. Musa, Zainab Maytham Hadi, Sabaa S. Radhi, and Basim M. Mareai

Review Paper | published online: 03 May 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
The Growing Importance of Hydroxyapatite in Modern Biomedicine (HAP): A Review of Recent Advances and Challenges

On the Utility of Teakwood Biochar for Iron Contaminants Removal from Water

Akito I Sema, Jaipriya Khatri, Basab Bijayi Dhar, Goutam Kulsi, and  Jhimli Bhattacharyya

Research Paper | published online: 25 Apr 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
On the Utility of Teakwood Biochar for Iron Contaminants Removal from Water

In Silico studies on Triazole Derivatives as Corrosion Inhibitors on Mild Steel in Acidic Media

Ramzi T.T. Jalgham, Gourisankar Roymahapatra, Mrinal Kanti Dash, O. Dagdag, and Lei Guo

Research Paper | published online: 25 Apr 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
In Silico studies on Triazole Derivatives as Corrosion Inhibitors on Mild Steel in Acidic Media

Use of Dielectric Constant for Determination of Water-to-Cement Ratio (W/C) in Plastic Concrete: Part 1. Volumetric Water Content Modeling

Rui He, Tommy Nantung, Jan Olek, and Na Lu

Research Paper | published online: 20 Apr 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Use of Dielectric Constant for Determination of Water-to-Cement Ratio (W/C) in Plastic Concrete: Part 1. Volumetric Water Content Modeling

Effect of B-site Disorder on the Electrical Properties of Barium Zirconium Titanate Ceramics Composites

P.K. Bajpai, CRK Mohan, K N Singh, Anamika Dwivedi, Milan Hait, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 03 Apr 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Effect of B-site Disorder on the Electrical Properties of Barium Zirconium Titanate Ceramics Composites

Dielectric Properties and Thermal Conductivity of Polyvinylidene Fluoride Synergistically Enhanced with Silica@Multi-walled Carbon Nanotubes and Boron Nitride

Zijian Wu, Xuefei Wang, Sri Hari Kumar Annamareddy, Shunying Gao, Qi Xu, Hassan Algadi, Deepak Sridhar, Priyanka Wasnik, Ben Bin Xu, Ling Weng, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 19 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Dielectric Properties and Thermal Conductivity of Polyvinylidene Fluoride Synergistically Enhanced with Silica@Multi-walled Carbon Nanotubes and Boron Nitride

Micro/Nanoscale 3-Dimensional Fabrication using Multi-Photons Polymerization: Review

Ilwoo Seok, Dan Kilula, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 20 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Micro/Nanoscale 3-Dimensional Fabrication using Multi-Photons Polymerization: Review

Rare Earth and Trace Metal Characteristics of Bentonite in the Rajmahal Hills

Ashok Kr. Jha, Raghvendra Thakur, Sachin Verma, and Subhajit Sikdar

Research Paper | published online: 15 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Rare Earth and Trace Metal Characteristics of Bentonite in the Rajmahal Hills

Transparent Conducting Gallium-Doped Zinc Oxide Thin Films on Glass Substrate for Optoelectronic Device Applications

Himadri Sekhar Das, Santanu Mishra, Mrinal Kanti Dash, Prasanta Kumar Nandi, Subir Kumar Maity, Debnarayan Khatua, Anindita Chatterjee, Zhanhu Guo, Ben Bin Xu, and Gourisankar Roymahapatra

Research Paper | published online: 15 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Transparent Conducting Gallium-Doped Zinc Oxide Thin Films on Glass Substrate for Optoelectronic Device Applications

Influence of Electrospinning Voltage on the Diameter and Properties of 1-dimensional Zinc Oxide Nanofiber

Harshada Mhetre, Yuvraj Kanse, and Yogesh Chendake

Research Paper | published online: 15 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Influence of Electrospinning Voltage on the Diameter and Properties of 1-dimensional Zinc Oxide Nanofiber

Characterization of Economic and Non-toxic Copper Doped Zinc Sulfide Thin Film Grown by Facile Chemical Bath Deposition Method

Nanasaheb P. Huse, Rohit M. Patil, and Ramphal Sharma

Research Paper | published online: 15 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Characterization of Economic and Non-toxic Copper Doped Zinc Sulfide Thin Film Grown by Facile Chemical Bath Deposition Method

All-Optical Quaternary Logic Circuits with Bacteriorhodopsin Coated Microcavities

Mohit Prasad, Sanjivani Sonar, Mahadev Kadam, Dattatraya Anarse, Yogesh Hase, Ashish Waghmare, and Sandesh Jadkar

Research Paper | published online: 13 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
All-Optical Quaternary Logic Circuits with Bacteriorhodopsin Coated Microcavities

Polyvinyl Alcohol/Montmorillonite Nanocomposite Coated Biodegradable Films With Outstanding Barrier Properties 

Shuangshuang Yue, Shuanjin Wang, Dongmei Hana, Sheng Huang, Luyi Sun, Min Xiao, and Yuezhong Meng

Research Paper | published online: 11 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Polyvinyl Alcohol/Montmorillonite Nanocomposite Coated Biodegradable Films With Outstanding Barrier Properties 

Probing a lead inhibitor from the Thymus vulgaris against the Alzheimer protein: Human beta secretase

Santosh R. Kshirsagar, Sandip P. Gondake, Sagar I. Shinde, Milan Hait

Research Paper | published online: 10 Mar 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Probing a lead inhibitor from the Thymus vulgaris against the Alzheimer protein: Human beta secretase

A Review  on Nanomaterials for Drug Delivery Systems and Application of Carbon based Nanomaterials

Anil Kumar Bhardwaj, Amit Kant Pandit,  Arvind Rehalia,  Vikram Singh and Ruchi Sharma

Review Paper | published online: 26 Feb 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
A Review  on Nanomaterials for Drug Delivery Systems and Application of Carbon based Nanomaterials

Semi Empirical Evaluation of Shortest Amino acid (i.e., Glycine) as molecular device

Gaurav Sikri, Ravinder Singh Sawhney, and Ravinder Kumar

Research Paper | published online: 27 Feb 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Semi Empirical Evaluation of Shortest Amino acid (i.e., Glycine) as molecular device

Natural Fibre Reinforced  Thermoplastic Composite Synthesis Methods and Potential Applications

Sumit Devarshi, Amar Pndhare, P. E. Lokhande, Joseph P. Mooney, and Sandeep Chakrabarti

Review Paper | published online: 27 Feb 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
Natural Fibre Reinforced  Thermoplastic Composite Synthesis Methods and Potential Applications

A Review in Investigation of Marine Biopolymer (Chitosan) for Bioapplications

Ishraq Abd Ulrazzaq Kadhim, Hayder Abbas Sallal, and Zainab S. Al-Khafaji

Research Paper | published online: 27 Feb 2023

ES Materials & Manufacturing, , ,
A Review in Investigation of Marine Biopolymer (Chitosan) for Bioapplications