7 Items

Improved Manufacturing Processes for Better Materials Properties — From Quantum Dots to Bulk Materials

Qing Hao

Editorial | published online: 17 Jun 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 1-2
Improved Manufacturing Processes for Better Materials Properties — From Quantum Dots to Bulk Materials

Overview of Injection Molding Technology for Processing Polymers and Their Composites

Hongbo Fu, Hong Xu, Ying Liu, Zhaogang Yang, S. Kormakov, Daming Wu and Jingyao Sun

Review Paper | published online: 22 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 3-23
Overview of Injection Molding Technology for Processing Polymers and Their Composites

Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Bin Liu, Min Ji, Jinkai Li, Pengkun Hou, Yizhong Lu, Qinggang Li, Bingqiang Cao and Zongming Liu

Research Paper | published online: 15 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 24-30
Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Optical and Structural Properties of Nickel Doped Zinc Oxide Grown by Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) at Different Reaction Chamber Conditions

Zahra Manzoor, Vishal Saravade, Alexis Margaret Corda, Ian Ferguson and Na Lu

Research Paper | published online: 10 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 31-35
Optical and Structural Properties of Nickel Doped Zinc Oxide Grown by Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) at Different Reaction Chamber Conditions

Investigation of Compatibility of Fluorine-Acrylic Emulsion and Sulphoaluminate Cement in the Design of Composite Coating: Effects of Sorbitol and Its Mechanism

Chen Liang, Piqi Zhao, Pengkun Hou, Shoude Wang, Valeria Strokova, Lingchao Lu and Xin Cheng

Research Paper | published online: 25 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 36-45
Investigation of Compatibility of Fluorine-Acrylic Emulsion and Sulphoaluminate Cement in the Design of Composite Coating: Effects of Sorbitol and Its Mechanism

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 46-53
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Polyaniline Doped with Protonic Acids: Optical and Morphological Studies

Ravi V. Ingle, Shoaib F. Shaikh, Pankaj K. Bhujbal, Habib M. Pathan and Vilas A. Tabhane

Research Paper | published online: 08 Jun 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 54-59
Polyaniline Doped with Protonic Acids: Optical and Morphological Studies

26 Items

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 3-12
New Functions of Polyaniline

Thermal Studies of Three-Dimensional Printing Using Pulsed Laser Heating

Yue Xiao, Zhihan Hong, Garret Coleman Hongbo Zhao, Rongguang Liang, Pierre Lucas and Qing Hao

Invited Research Article | published online: 25 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 21-26
Thermal Studies of Three-Dimensional Printing Using Pulsed Laser Heating

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 41-49
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Xiao-Chong Zhao, Pan Yang, Li-Jun Yang, Yu Cheng, Hui-Yuan Chen, Hu Liu, Gang Wang, Vignesh Murugadoss, Subramania Angaiah and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 67-71
Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 57-66
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

TiO2/Cyclodextrin Hybrid Structure with Efficient Photocatalytic Water Splitting

Siyao Guo, Jun Shang, Tiejun Zhao, Dongshuai Hou, Zuquan Jin and Guoxing Sun

Communication | published online: 30 Nov 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 24-27
TiO2/Cyclodextrin Hybrid Structure with Efficient Photocatalytic Water Splitting

Phonon Transport within Periodic Porous Structures - From Classical Phonon Size Effects to Wave Effects

Yue Xiao, Qiyu Chen, Dengke Ma, Nuo Yang and Qing Hao

Review Paper | published online: 09 Sep 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 5, 2-18
Phonon Transport within Periodic Porous Structures - From Classical Phonon Size Effects to Wave Effects

Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

Jingyao Sun, Jian Zhuang, Ying Liu, Hong Xu, Jesse Horne, Evan K. Wujcik, Haichao Liu, Jong E. Ryu, Daming Wu and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 09 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 3-17
Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

A New Machine Learning Algorithm to Optimize A Reduced Mechanism of 2-Butanone and the Comparison with Other Algorithms

Yunpeng Wang, Shibo Liu, Jia Cheng, Xiao Wan, Wentao Feng, Nuo Yang and Chun Zou

Research Paper | published online: 23 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 28-37
A New Machine Learning Algorithm to Optimize A Reduced Mechanism of 2-Butanone and the Comparison with Other Algorithms

Temperature-dependent Optical Characterization of VO2 Thin Film Prepared from Furnace Oxidation Method

Sydney Taylor, Jeremy Chao, Linshuang Long, Niko Vlastos and Liping Wang

Research Paper | published online: 17 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 62-67
Temperature-dependent Optical Characterization of VO2 Thin Film Prepared from Furnace Oxidation Method

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 68-74
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Phonon Thermal Transport Properties of Graphene Periodically Embedded with Four- and Eight-membered Rings: a Molecular Dynamics Study

Chuanjiang Tang, Xiaoxiang Yu, Gen Li, Nuo Yang and Jingtao Lü

Cover Page Article | published online: 29 Jan 2018

ES Materials & Manufacturing, 2019, 3, 16-21
Phonon Thermal Transport Properties of Graphene Periodically Embedded with Four- and Eight-membered Rings: a Molecular Dynamics Study

Improved Bonding Strength Between Thermoplastic Resin and Ti Alloy with Surface Treatments by Multi-step Anodization and Single-step Micro-arc Oxidation Method: A Comparative Study

Logesh Shanmugam, Mohammad Erfan Kazemi and Jinglei Yang

Research Paper | published online: 02 Feb 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 3, 57-65
Improved Bonding Strength Between Thermoplastic Resin and Ti Alloy with Surface Treatments by Multi-step Anodization and Single-step Micro-arc Oxidation Method: A Comparative Study

A Review on Durability of Alkali-activated System from Sustainable Construction Materials to Infrastructures

Wengui Li, Zhuo Tang, Vivian W. Y. Tam, XinYu Zhao and Kejin Wang

Review Paper | published online: 06 Feb 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 4, 2-19
A Review on Durability of Alkali-activated System from Sustainable Construction Materials to Infrastructures

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 4-24
Recent Advances in Thermal Interface Materials

The Doping of Alkali Metal for Halide Perovskites

Jintian Jiang, Jing Xu, Huddoy Walter, Abul Kazi, Daoyuan Wang, Grant Wangila, Mansour Mortazavi, Chao Yan and Qinglong Jiang

Review Paper | published online: 17 Jan 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 25-33
The Doping of Alkali Metal for Halide Perovskites

Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Pan Yang, Hexi Zhao, Yingnan Yang, Pengxiang Zhao, Xiaochong Zhao and Lijun Yang

Communication | published online: 10 Jan 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 34-39
Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 40-50
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Mechanical and Conductive Properties of Smart Cementitious Composites with Conductive Rubber Crumbs

Wenkui Dong, Wengui Li, Kirk Vessalas and Kejin Wang

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 51-63
Mechanical and Conductive Properties of Smart Cementitious Composites with Conductive Rubber Crumbs

A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Meiyan Yu, Teng Yu, Shougang Chen, Zhanhu Guo and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 01 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 64-69
A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Mesoscopic Finite Element Simulation on the Interfacial Bonding Performance of Functionally Gradient Concrete

Jianmin Wang, Yitao Fan, Chengfeng Zhu, Shuang Lu and Junzhe Liu

Research Paper | published online: 28 Jun 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 3-11
Mesoscopic Finite Element Simulation on the Interfacial Bonding Performance of Functionally Gradient Concrete

Spatial Damage Characterization in Self-Sensing Materials via Neural Network-Aided Electrical Impedance Tomography: A Computational Study

Lang Zhao, Tyler Tallman and Guang Lin 

Research Paper | published online: 25 Sep 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 78-88
Spatial Damage Characterization in Self-Sensing Materials via Neural Network-Aided Electrical Impedance Tomography: A Computational Study

Single-step Electrochemical Deposition of CZTS Thin Films with Enhanced Photoactivity

Haribhau Borate, Ajinkya Bhorde, Ashish Waghmare, Shruthi Nair, Subhash Pandharkar, Ashvini Punde, Pratibha Shinde, Priti Vairale, Vijaya Jadkar, Ravindra Waykar, Sachin Rondiya, Yogesh Hase, Rahul Aher, Nilesh Patil, Mohit Prasad and Sandesh Jadkar

Research Paper | published online: 10 Dec 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 30-39
Single-step Electrochemical Deposition of CZTS Thin Films with Enhanced Photoactivity

Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Hongjuan Liu and Yuanbing Mao

Review Paper | published online: 15 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 3-22
Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Progress on Very/Ultra Low Frequency Mechanical Antennas

Shaolong Yang, Jianchun Xu, Menghao Guo, Bokun Zhang, Chuwen Lan, Haihong Li and Ke Bi

Review Paper | published online: 31 Jul 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 16, 1-12
Progress on Very/Ultra Low Frequency Mechanical Antennas

High-Precision Three-Dimensional Printing in a Flexible, Low-Cost and Versatile Way: A Review

Jianming Yang, Bin Zhou, Dongxiao Han, Ningxin Cui, Bo Li, Jun Shen, Zhihua Zhang and Ai Du

Review Paper | published online: 09 Sep 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 15, 1-13
High-Precision Three-Dimensional Printing in a Flexible, Low-Cost and Versatile Way: A Review

6 Items

Machine Learning Prediction for Bandgaps of Inorganic Materials

Lang Wu, Yue Xiao, Mithun Ghosh, Qiang Zhou and Qing Hao

Research Paper | published online: 04 Jun 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 34-39
Machine Learning Prediction for Bandgaps of Inorganic Materials

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 21-33
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Preparation and Modification of Chitosan-Based Membrane

Miao Sun, Lincheng Yuan, Xiaobin Yang and Lu Shao

Research Paper | published online: 08 Jun 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 40-47
Preparation and Modification of Chitosan-Based Membrane

Thin Film Materials and Devices

Sandesh R. Jadkar, Deepak Dubal, Dattatray Dhawale, Shoyebmohamad Shaikh, Ravindra Bulakhe, Ying Li, Qinglong Jiang and Habib M. Pathan

Editorial | published online: 08 Dec 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 10, 1-4
Thin Film Materials and Devices

Correction: Sustainable Cross-linked Porous Corn Starch Adsorbents with High Methyl Violet Adsorption

Huige Wei; Junhui Ma; Yapeng Shi; Dapeng Cui; Mingzhu Liu; Na Lu; Ning Wang; Tingting Wu; Evan Wujcik and Zhanhu Guo

Correction | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 55
Correction: Sustainable Cross-linked Porous Corn Starch Adsorbents with High Methyl Violet Adsorption

Correction: Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng LiuVignesh Murugadoss,  Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

Correction | published online: 19 Nov 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 10, 72-73

10 Items

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 41-49
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 21-33
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 40-50
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 46-53
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

Yiyang Zhou, Ping Wang, Gang Ruan, Pei Xu and Yunsheng Ding

Research Paper | published online: 27 Oct 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 20-29
Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 3-12
New Functions of Polyaniline

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 57-66
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 68-74
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 4-24
Recent Advances in Thermal Interface Materials

Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Xiaosai Hu, Rui Liang, Jun Li, Zhengping Liu and Guoxing Sun

Research Paper | published online: 29 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 16-23
Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

7 Items

Highly Efficient Synthesis of Hexagonal Boron Nitride Nanofibers with High Specific Surface Area

Hongshou Liu, Zhaoqian Yan, Zhihao Sun, Anran Li, Zihao Guo and Lei Qian*

Research Paper | published online: 02 Nov 2021

ES Materials & Manufacturing, , ,
Highly Efficient Synthesis of Hexagonal Boron Nitride Nanofibers with High Specific Surface Area

Wavelet Power and Shannon Entropy Applied to Acoustic Emission Signals for Corrosion Detection and Evaluation of Reinforced Concrete

Jinrui Zhang, Ziye Kang, Dongshuai Hou, Biqin Dong and Hongyan Ma

Research Paper | published online: 27 Oct 2021

ES Materials & Manufacturing, , ,
Wavelet Power and Shannon Entropy Applied to Acoustic Emission Signals for Corrosion Detection and Evaluation of Reinforced Concrete

Friction Control of Chitosan-Ag Hydrogel by Silver Ion

Jing Hua, Marcus Björling, Roland Larsson and Yijun Shi

Research Paper | published online: 27 Oct 2021

ES Materials & Manufacturing, , ,
Friction Control of Chitosan-Ag Hydrogel by Silver Ion

The Effect of Zirconium and Yttrium Oxide on the Microstructure and Mechanical Properties of Ti-Si-Zr Based Composites

Vitus Mwinteribo Tabie, Xiao-jing Xu, Li jian Wei and Xiaodong Shi

Research Paper | published online: 14 Oct 2021

ES Materials & Manufacturing, , ,
The Effect of Zirconium and Yttrium Oxide on the Microstructure and Mechanical Properties of Ti-Si-Zr Based Composites

Study on Copolymer from Cyclic Butylene Terephthalate and Polycaprolactone by In-Situ Polymerization

Haijun Zhou, Jinling Wang, Yujie Liu, Zhengyang Chen and Jiaoxia Zhang

Research Paper | published online: 05 Oct 2021

ES Materials & Manufacturing, , ,
Study on Copolymer from Cyclic Butylene Terephthalate and Polycaprolactone by In-Situ Polymerization

The Post-treatments of Aluminum Oxynitride(AlON) Powders Synthesized by the Carbothermal Reduction and Nitriding Process

Yingying Chen, Qinggang Li, Zhi Wang, Guopu Shi, Junyan Wu and Mengyong Sun

Research Paper | published online: 04 Oct 2021

ES Materials & Manufacturing, , ,
The Post-treatments of Aluminum Oxynitride(AlON) Powders Synthesized by the Carbothermal Reduction and Nitriding Process

ZnO/GO Nanocomposites: Synthesis, Characterization and their Optical Properties

Avinash R. Kachere, Prashant M. Kakade, Archana R. Kanwade, Priyanka Dani, Nandkumar T. Mandlik, Sachin R. Rondiya, Nelson Y. Dzade, Sandesh R. Jadkar  and Shivaji V. Bhosale

Research Paper | published online: 26 Aug 2021

ES Materials & Manufacturing, , ,