10 Items

Materials Properties and Manufacturing Processes

Liping Wang

Editorial | published online: 25 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 1-2

Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

Jingyao Sun, Jian Zhuang, Ying Liu, Hong Xu, Jesse Horne, Evan K. Wujcik, Haichao Liu, Jong E. Ryu, Daming Wu and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 09 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 3-17
Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

Sintering Behavior and Microwave Dielectric Properties of Low-Loss Li6Mg7Zr3O16 Ceramics Doped with Different LiF Additives

Huarong Tian, Chunfang Xing, Haitao Wu and Zhihao Wang

Communication | published online: 09 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 18-23
Sintering Behavior and Microwave Dielectric Properties of Low-Loss Li6Mg7Zr3O16 Ceramics Doped with Different LiF Additives

Annealing Studies of Nanoporous Si Thin Films Fabricated by Dry Etch

Qing Hao, Yue Xiao and Fabian Javier Medina

Communication | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 24-27
Annealing Studies of Nanoporous Si Thin Films Fabricated by Dry Etch

A New Machine Learning Algorithm to Optimize A Reduced Mechanism of 2-Butanone and the Comparison with Other Algorithms

Yunpeng Wang, Shibo Liu, Jia Cheng, Xiao Wan, Wentao Feng, Nuo Yang and Chun Zou

Research Paper | published online: 23 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 28-37
A New Machine Learning Algorithm to Optimize A Reduced Mechanism of 2-Butanone and the Comparison with Other Algorithms

Effect of A Vinyl Ester-Carbon Nanotubes Sizing Agent on Interfacial Properties of Carbon Fibers Reinforced Unsaturated Polyester Composites

Zijian Wu, Lin Li, Ning Guo, Rongchen Yang, Dawei Jiang, Mingyu Zhang, Mingyan Zhang, Yudong Huang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 06 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 38-48
Effect of A Vinyl Ester-Carbon Nanotubes Sizing Agent on Interfacial Properties of Carbon Fibers Reinforced Unsaturated Polyester Composites

Multifunctional Lightweight Aggregate Containing Phase Change Material and Water for Damage Mitigation of Concrete

Wenyu Liao, Aditya Kumar, Kama Khayat and Hongyan Ma

Research Paper | published online: 11 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 49-61
Multifunctional Lightweight Aggregate Containing Phase Change Material and Water for Damage Mitigation of Concrete

Temperature-dependent Optical Characterization of VO2 Thin Film Prepared from Furnace Oxidation Method

Sydney Taylor, Jeremy Chao, Linshuang Long, Niko Vlastos and Liping Wang

Research Paper | published online: 17 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 62-67
Temperature-dependent Optical Characterization of VO2 Thin Film Prepared from Furnace Oxidation Method

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 68-74
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Approaches for Increasing the β-phase Concentration of Electrospun Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Nanofibers

Guangshuai Han, Yenfang Su, Yining Feng and Na Lu

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 75-80
Approaches for Increasing the β-phase Concentration of Electrospun Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Nanofibers

10 Items

Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

SeyedAli Ghahari,Ehsan Ghafari, Pengkun Hou and Na Lu

Research Paper | published online: 30 Nov 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 51-59
Hydration Properties of Cement Pastes with Al-Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles

Facile One-pot Synthesis of Silver Nanoparticles Supported on α-Zirconium Phosphate Single-Layer Nanosheets

Jingfang Yu and Luyi Sun

Communication | published online: 21 May 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 5, 24-28
Facile One-pot Synthesis of Silver Nanoparticles Supported on α-Zirconium Phosphate Single-Layer Nanosheets

Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Bin Liu, Min Ji, Jinkai Li, Pengkun Hou, Yizhong Lu, Qinggang Li, Bingqiang Cao and Zongming Liu

Research Paper | published online: 15 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 24-30
Study on MA(Pb,Cu)Br3 Provskite Nanocrystal with Both Controlled Color Emission and Improved Stability

Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

Suhail A.A.R. Sayyed, Niyamat I. Beedri, Pankaj K. Bhujbal, Shoyebmohamad F. Shaikh and Habib M. Pathan

Research Paper | published online: 19 Nov 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 10, 45-51
Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Xiaoniu Li, Zhiyi Wen, Botao Jia, Teng Cao, De Yu and Dawei Wu

Review Paper | published online: 03 Dec 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 12, 3-16
A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

Duo Pan, Fengmei Su, Hu Liu, Chuntai Liu, Ahmad Umar, L. Castañeda, Hassan Algadi, Caiyun Wang and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 31 Jan 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 3-15
Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

The Weighted Values of Solar Evaporation’s Environment Factors Obtained by Machine Learning

Yunpeng Wang, Guilong Peng, Swellam W. Sharshir, AbdAllah W. Kandeal and Nuo Yang 

Research Paper | published online: 16 Mar 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 14, 87-94
The Weighted Values of Solar Evaporation’s Environment Factors Obtained by Machine Learning

Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Hongjuan Liu and Yuanbing Mao

Review Paper | published online: 15 Apr 2021

ES Materials & Manufacturing, 2021, 13, 3-22
Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Improving the Thermoelectric Properties of 2,7-Dioctyl[1]Benzothieno[3,2-b][1]Benzothiophene-based Organic Semiconductors by Isotropic Strain

Ziman Wang, Ming Yang, Qinglong Jiang, Kun Zheng, Yongmei Ma and Hang Zhang

Research Paper | published online: 29 Jun 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 16, 66-77
Improving the Thermoelectric Properties of 2,7-Dioctyl[1]Benzothieno[3,2-b][1]Benzothiophene-based Organic Semiconductors by Isotropic Strain

Flexible Ethylene-vinyl Acetate Copolymer/Fluorographene Composite Films with Excellent Thermal Conductive and Electrical Insulation Properties for Thermal Management

He Han, Haoyang Sun, Fan Lei, Jintao Huang, Sha Lyu, Bangyao Wu, Meng Yang, Chentao Zhang, Dandan Li, Zhi Zhang and Dazhi Sun

Research Paper | published online: 09 Sep 2021

ES Materials & Manufacturing, 2022, 15, 53-64
Flexible Ethylene-vinyl Acetate Copolymer/Fluorographene Composite Films with Excellent Thermal Conductive and Electrical Insulation Properties for Thermal Management

10 Items

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 41-49
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 9, 21-33
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

 

Research Paper | published online: 16 Feb 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 40-50
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 8, 46-53
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

Yiyang Zhou, Ping Wang, Gang Ruan, Pei Xu and Yunsheng Ding

Research Paper | published online: 27 Oct 2020

ES Materials & Manufacturing, 2021, 11, 20-29
Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 3-12
New Functions of Polyaniline

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 1, 57-66
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019

ES Materials & Manufacturing, 2019, 6, 68-74
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020

ES Materials & Manufacturing, 2020, 7, 4-24
Recent Advances in Thermal Interface Materials

Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Xiaosai Hu, Rui Liang, Jun Li, Zhengping Liu and Guoxing Sun

Research Paper | published online: 29 Oct 2018

ES Materials & Manufacturing, 2018, 2, 16-23
Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

5 Items

Metal-Organic Frameworks (MOFs): A Promising Candidate for Stimuli-Responsive Drug Delivery

Sk. Jiyaur Rahaman, Arnab Samanta, Mohammad Hedayetullah Mir, and Basudeb Dutta

Review Paper | published online: 26 Nov 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Metal-Organic Frameworks (MOFs): A Promising Candidate for Stimuli-Responsive Drug Delivery

Flexible and biocompatible polystyrene/multi-walled carbon nanotubes films with high permittivity and low loss

Chong Wang, Zheng Zhang, Xiaohui Xu, Haikun Wu, Dechun Liu, Shuwei Meng, Guixian Li, Yulei Wei, Xiaomin Li, Guomin Wang, Peitao Xie, and Chunzhao Liu

Research Paper | published online: 24 Nov 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Flexible and biocompatible polystyrene/multi-walled carbon nanotubes films with high permittivity and low loss

Self-assembly Study of Complex Topological Structure Constructing fromTelechelic Polymer Systems

Hui Li, Zhenyu Wang, Yuanyuan Wei, Ning Wang, Kaiming Gao, Xunhua Liao, Haitao Zhao, Long Zhang, Zhenbin Chen, Qiaoli Lin, Dongdong Hu, Juan M Ruso, and Zhen Liu

Research Paper | published online: 24 Sep 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Self-assembly Study of Complex Topological Structure Constructing fromTelechelic Polymer Systems

Zinc Substituted Keggin Type Polyoxometalate as an Effective Catalyst for the Oxidative Desulfurization of Dibenzothiophene by Hydrogen Peroxide as Oxidant

Hedayat Haddadi, Elahe Mokhtari, Mostafa Riahi Farsani and Ahmad Jamali Moghadam

Research Paper | published online: 27 Aug 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
Zinc Substituted Keggin Type Polyoxometalate as an Effective Catalyst for the Oxidative Desulfurization of Dibenzothiophene by Hydrogen Peroxide as Oxidant

A New Preparation Method of Copper oxide/Aluminium oxide Nanocomposites with Enhanced Anti-friction Properties

Wei Li, Mingtao Wang, Qiang Chen, Wenjuan Zhang and Ting Luo

Research Paper | published online: 21 Jul 2022

ES Materials & Manufacturing, , ,
A New Preparation Method of Copper oxide/Aluminium oxide Nanocomposites with Enhanced Anti-friction Properties