10 Items

Key Factors to Address the Issue of Global Energy and Environment Crisis

Zhiqiang Liu

Editorial | published online: 30 May 2019

A Review on Durability of Alkali-activated System from Sustainable Construction Materials to Infrastructures

Wengui Li, Zhuo Tang, Vivian W. Y. Tam, XinYu Zhao and Kejin Wang

Review Paper | published online: 06 Feb 2019
A Review on Durability of Alkali-activated System from Sustainable Construction Materials to Infrastructures

Synthetic of Polydivinylbenzene Block Hyperbranched Polyethylene Copolymers via Atom Transfer Radical Polymerization

Shiyun Li, Ling Zhang, Shang Shang, Haijun Zhou, JiaoXia Zhang, Peixin Wei, Haifeng Xue, Xian Hu and Jianping Wang

Research Paper | published online: 18 Apr 2019
Synthetic of Polydivinylbenzene Block Hyperbranched Polyethylene Copolymers via Atom Transfer Radical Polymerization

Theoretical Analysis and Experimental Realization of Highly Effective Acceptor Ionization in GaN via Mg Co-doped with 4d-Element (In)

Zhiqiang Liu, Xiaoyan Yi, Junxi Wang, Ian Ferguson, Na Lu and Jinmin Li

Research Paper | published online: 22 Feb 2019
Theoretical Analysis and Experimental Realization of Highly Effective Acceptor Ionization in GaN via Mg Co-doped with 4d-Element (In)

Self-Healing Polymer Composites Based on Hydrogen Bond Reinforced with Graphene Oxide

Yue Chen, Ying Wang, Tai Su, Jiayi Chen, Chao Zhang, Xiaoxing Lai, Dawei Jiang, Zijian Wu, Caiying Sun, Bin Li and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 16 Mar 2019
Self-Healing Polymer Composites Based on Hydrogen Bond Reinforced with Graphene Oxide

Structural, Morphological, Optical and Electrical Properties of Cu-Doped PbS Nanofilms

Rui Li, Wei Li, Mengting Liu, Qinyu He, Yinzhen Wang, Qiuqiang Zhan and Teng Wang

Research Paper | published online: 30 Mar 2019
Structural, Morphological, Optical and Electrical Properties of Cu-Doped PbS Nanofilms

Using Pseudo-ZTs for Thermoelectric Materials Search

Shuang Tang

Research Paper | published online: 28 Mar 2019
Using Pseudo-ZTs for Thermoelectric Materials Search

Improvement in Recycling Times and Photodegradation Efficiency of Core-Shell Structured Fe3O4@C-TiO2 Composites by pH Adjustment

Baolai Wang, Kaili Wei, Xi Mo, Jiamin Hu, Guannan He, Yinzhen Wang, Wei Li and Qinyu He

Research Paper | published online: 06 Apr 2019
Improvement in Recycling Times and Photodegradation Efficiency of Core-Shell Structured Fe3O4@C-TiO2 Composites by pH Adjustment

Excellent Gas Barrier Properties PET Film Modified by Silicone Resin/Sericite Nanocomposite Coatings

Yifan Chen, Lei Ding, Bo Jiang, Li Liu, Yunzhe Du and Yudong Huang

Research Paper | published online: 18 Apr 2019
Excellent Gas Barrier Properties PET Film Modified by Silicone Resin/Sericite Nanocomposite Coatings

Improved Synthesis of Perovskite CsPbX3@SiO2 (X = Cl, Br, and I) Quantum Dots with Enhanced Stability and Excellent Optical Properties

Wenzhi Wang, Jinkai Li, Pengjuan Ni, Bin Liu, Qi Chen, Yizhong Lu, Hao Wu, Bingqiang Cao and Zongming Liu

Research Paper | published online: 04 Apr 2019
Improved Synthesis of Perovskite CsPbX3@SiO2 (X = Cl, Br, and I) Quantum Dots with Enhanced Stability and Excellent Optical Properties

26 Items

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018
New Functions of Polyaniline

Thermal Studies of Three-Dimensional Printing Using Pulsed Laser Heating

Yue Xiao, Zhihan Hong, Garret Coleman Hongbo Zhao, Rongguang Liang, Pierre Lucas and Qing Hao

Invited Research Article | published online: 25 Sep 2018
Thermal Studies of Three-Dimensional Printing Using Pulsed Laser Heating

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Xiao-Chong Zhao, Pan Yang, Li-Jun Yang, Yu Cheng, Hui-Yuan Chen, Hu Liu, Gang Wang, Vignesh Murugadoss, Subramania Angaiah and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Oct 2018
Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

TiO2/Cyclodextrin Hybrid Structure with Efficient Photocatalytic Water Splitting

Siyao Guo, Jun Shang, Tiejun Zhao, Dongshuai Hou, Zuquan Jin and Guoxing Sun

Communication | published online: 30 Nov 2018
TiO2/Cyclodextrin Hybrid Structure with Efficient Photocatalytic Water Splitting

Phonon Transport within Periodic Porous Structures - From Classical Phonon Size Effects to Wave Effects

Yue Xiao, Qiyu Chen, Dengke Ma, Nuo Yang and Qing Hao

Review Paper | published online: 09 Sep 2019
Phonon Transport within Periodic Porous Structures - From Classical Phonon Size Effects to Wave Effects

Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

Jingyao Sun, Jian Zhuang, Ying Liu, Hong Xu, Jesse Horne, Evan K. Wujcik, Haichao Liu, Jong E. Ryu, Daming Wu and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 09 Dec 2019
Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

A New Machine Learning Algorithm to Optimize A Reduced Mechanism of 2-Butanone and the Comparison with Other Algorithms

Yunpeng Wang, Shibo Liu, Jia Cheng, Xiao Wan, Wentao Feng, Nuo Yang and Chun Zou

Research Paper | published online: 23 Dec 2019
A New Machine Learning Algorithm to Optimize A Reduced Mechanism of 2-Butanone and the Comparison with Other Algorithms

Temperature-dependent Optical Characterization of VO2 Thin Film Prepared from Furnace Oxidation Method

Sydney Taylor, Jeremy Chao, Linshuang Long, Niko Vlastos and Liping Wang

Research Paper | published online: 17 Dec 2019
Temperature-dependent Optical Characterization of VO2 Thin Film Prepared from Furnace Oxidation Method

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Phonon Thermal Transport Properties of Graphene Periodically Embedded with Four- and Eight-membered Rings: a Molecular Dynamics Study

Chuanjiang Tang, Xiaoxiang Yu, Gen Li, Nuo Yang and Jingtao Lü

Cover Page Article | published online: 29 Jan 2018
Phonon Thermal Transport Properties of Graphene Periodically Embedded with Four- and Eight-membered Rings: a Molecular Dynamics Study

A Review on Durability of Alkali-activated System from Sustainable Construction Materials to Infrastructures

Wengui Li, Zhuo Tang, Vivian W. Y. Tam, XinYu Zhao and Kejin Wang

Review Paper | published online: 06 Feb 2019
A Review on Durability of Alkali-activated System from Sustainable Construction Materials to Infrastructures

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020
Recent Advances in Thermal Interface Materials

The Doping of Alkali Metal for Halide Perovskites

Jintian Jiang, Jing Xu, Huddoy Walter, Abul Kazi, Daoyuan Wang, Grant Wangila, Mansour Mortazavi, Chao Yan and Qinglong Jiang

Review Paper | published online: 17 Jan 2020
The Doping of Alkali Metal for Halide Perovskites

Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Pan Yang, Hexi Zhao, Yingnan Yang, Pengxiang Zhao, Xiaochong Zhao and Lijun Yang

Communication | published online: 10 Jan 2020
Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

Research Paper | published online: 16 Feb 2020
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Mechanical and Conductive Properties of Smart Cementitious Composites with Conductive Rubber Crumbs

Wenkui Dong, Wengui Li, Kirk Vessalas and Kejin Wang

Research Paper | published online: 16 Feb 2020
Mechanical and Conductive Properties of Smart Cementitious Composites with Conductive Rubber Crumbs

A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Meiyan Yu, Teng Yu, Shougang Chen, Zhanhu Guo and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 01 Mar 2020
A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Mesoscopic Finite Element Simulation on the Interfacial Bonding Performance of Functionally Gradient Concrete

Jianmin Wang, Yitao Fan, Chengfeng Zhu, Shuang Lu and Junzhe Liu

Research Paper | published online: 28 Jun 2020
Mesoscopic Finite Element Simulation on the Interfacial Bonding Performance of Functionally Gradient Concrete

Single-step Electrochemical Deposition of CZTS Thin Films with Enhanced Photoactivity

Haribhau Borate, Ajinkya Bhorde, Ashish Waghmare, Shruthi Nair, Subhash Pandharkar, Ashvini Punde, Pratibha Shinde, Priti Vairale, Vijaya Jadkar, Ravindra Waykar, Sachin Rondiya, Yogesh Hase, Rahul Aher, Nilesh Patil, Mohit Prasad and Sandesh Jadkar

Research Paper | published online: 10 Dec 2020
Single-step Electrochemical Deposition of CZTS Thin Films with Enhanced Photoactivity

Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Hongjuan Liu and Yuanbing Mao

Review Paper | published online: 15 Apr 2021
Graphene Oxide-based Nanomaterials for Uranium Adsorptive Uptake

Progress on Very/Ultra Low Frequency Mechanical Antennas

Shaolong Yang, Jianchun Xu, Menghao Guo, Bokun Zhang, Chuwen Lan, Haihong Li and Ke Bi

Review Paper | published online: 31 Jul 2021
Progress on Very/Ultra Low Frequency Mechanical Antennas

High-Precision Three-Dimensional Printing in a Flexible, Low-Cost and Versatile Way: A Review

Jianming Yang, Bin Zhou, Dongxiao Han, Ningxin Cui, Bo Li, Jun Shen, Zhihua Zhang and Ai Du

Review Paper | published online: 09 Sep 2021
High-Precision Three-Dimensional Printing in a Flexible, Low-Cost and Versatile Way: A Review

31 Items

Thin Film Materials and Devices

Sandesh R. Jadkar, Deepak Dubal, Dattatray Dhawale, Shoyebmohamad Shaikh, Ravindra Bulakhe, Ying Li, Qinglong Jiang and Habib M. Pathan

Editorial | published online: 08 Dec 2020
Thin Film Materials and Devices

Study of Structural, Optical, Morphology and Photoelectrochemical Properties of Melanin Sensitized TiO2 Thin Films Prepared by Chemical Bath Deposition Method

Priti Vairale, Vidhika Sharma, Ashish Waghmare, Pratibha Shinde, Subhash Pandharkar, Ashvini Punde, Vidya Doiphode, Yogesh Hase, Rahul Aher, Shruthi Nair, Vijaya Jadkar, Nilesh Patil, Sachin Rondiya, Pandit Shelke, Mohit Prasad and Sandesh Jadkar

Research Paper | published online: 27 Nov 2020
Study of Structural, Optical, Morphology and Photoelectrochemical Properties of Melanin Sensitized TiO2 Thin Films Prepared by Chemical Bath Deposition Method

Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

Duo Pan, Fengmei Su, Hu Liu, Chuntai Liu, Ahmad Umar, L. Castañeda, Hassan Algadi, Caiyun Wang and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 31 Jan 2021
Research Progress on Catalytic Pyrolysis and Reuse of Waste Plastics and Petroleum Sludge

Preparation and Modification of Chitosan-Based Membrane

Miao Sun, Lincheng Yuan, Xiaobin Yang and Lu Shao

Research Paper | published online: 08 Jun 2020
Preparation and Modification of Chitosan-Based Membrane

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Effect of Graphene on Microstructure and Mechanical Properties of Si3N4/SiC Ceramics

Hailing Yang, Qinggang Li, Zhi Wang, Hao Wu, Yuying Wu, Pengkun Hou and Xin Cheng

Research Paper | published online: 02 Feb 2021
Effect of Graphene on Microstructure and Mechanical Properties of Si3N4/SiC Ceramics

A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Meiyan Yu, Teng Yu, Shougang Chen, Zhanhu Guo and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 01 Mar 2020
A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Polydimethylsiloxane Resin Nanocomposite Coating with Alternating Multilayer Structure for Corrosion Protection Performance

Jianping Liu, Jiaoxia Zhang, Jijun Tang, Liuyue Pu, Yanli Xue, Meiqun Lu, Lei Xu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 05 Sep 2020
Polydimethylsiloxane Resin Nanocomposite Coating with Alternating Multilayer Structure for Corrosion Protection Performance

Structural, Optoelectronic, and Photoelectrochemical Investigation of CdSe Nanocrystals Prepared by Hot Injection Method

Sunil V. Barma, Sachin R. Rondiya, Yogesh A. Jadhav, Sagar B. Jathar, Ganesh K. Rahane, Avinash Rokade, Russell W. Cross, Mamta P. Nasane, Vijaya Jadkar, Nelson Y. Dzade and Sandesh R. Jadkar

Research Paper | published online: 12 Dec 2020
Structural, Optoelectronic, and Photoelectrochemical Investigation of CdSe Nanocrystals Prepared by Hot Injection Method

A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Xiaoniu Li, Zhiyi Wen, Botao Jia, Teng Cao, De Yu and Dawei Wu

Review Paper | published online: 03 Dec 2020
A Review of Application and Development Trends in Ultrasonic Motors

Polypyrrole Functionalized Graphene Oxide Accelerated Zinc Phosphate Coating Under Low-Temperature  

Qingsong Zhu, Jingguang Liu, Xin Wang, Yuxiang Huang, Ying Ren, Weiqiang Song, Chenzhong Mu, Xianhu Liu, Fengchun Wei and Chuntai Liu

Research Paper | published online: 05 Sep 2020
Polypyrrole Functionalized Graphene Oxide Accelerated Zinc Phosphate Coating Under Low-Temperature

 

Photoelectrochemical Investigation on the Cadmium Sulfide (CdS) Thin Films Prepared using Spin Coating Technique

Ganesh K. Rahane, Sagar B. Jathar, Sachin R. Rondiya, Yogesh A. Jadhav, Sunil V. Barma, Avinash Rokade, Russell W. Cross, Mamta P. Nasane, Vijaya Jadkar, Nelson Y. Dzade and Sandesh R. Jadkar

Research Paper | published online: 23 Dec 2020
Photoelectrochemical Investigation on the Cadmium Sulfide (CdS) Thin Films Prepared using Spin Coating Technique

Effect of Copper Content on Structural, Morphological, Optical and Photoelectrochemical Properties of SILAR Deposited Cu3SnS4 Thin Films

Harshad D. Shelke, Abhishek C. Lokhande, Jin H. Ki and Chandrakant D. Lokhande

Research Paper | published online: 08 Nov 2020
Effect of Copper Content on Structural, Morphological, Optical and Photoelectrochemical Properties of SILAR Deposited Cu3SnS4 Thin Films

Chemically Deposited NiCo2O4 Thin Films for Electrochemical Study

Ramesh J. Deokate*

Communication | published online: 19 Nov 2020
Chemically Deposited NiCo2O4 Thin Films for Electrochemical Study

Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Pan Yang, Hexi Zhao, Yingnan Yang, Pengxiang Zhao, Xiaochong Zhao and Lijun Yang

Communication | published online: 10 Jan 2020
Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Physicochemical Properties and Thermoelectric Studies of Electrochemically Deposited Lead Telluride Films

Anil B. Gite, Balasaheb M. Palve, Vishwasrao B. Gaikwad, Sarika D. Shinde, Gotan H. Jain and Habib. M. Pathan

Research Paper | published online: 12 Dec 2020
Physicochemical Properties and Thermoelectric Studies of Electrochemically Deposited Lead Telluride Films

Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

Yiyang Zhou, Ping Wang, Gang Ruan, Pei Xu and Yunsheng Ding

Research Paper | published online: 27 Oct 2020
Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

Machine Learning Prediction for Bandgaps of Inorganic Materials

Lang Wu, Yue Xiao, Mithun Ghosh, Qiang Zhou and Qing Hao

Research Paper | published online: 04 Jun 2020
Machine Learning Prediction for Bandgaps of Inorganic Materials

Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

Suhail A.A.R. Sayyed, Niyamat I. Beedri, Pankaj K. Bhujbal, Shoyebmohamad F. Shaikh and Habib M. Pathan*

Research Paper | published online: 19 Nov 2020
Eosin-Y Sensitized Bi-layered ZnO Nanoflower-CeO2 Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells Application

Influence of Glycerol Additive on the Chemical Structure, Hydrophobicity, Morphology and Optical Properties of Sol-gel Based Zirconia Coatings

Uzma K.H. Bangi, Rabiya S. Gafari, Rajendra C. Pawar, Hae-Noo-Ree Jung and Hyung-Ho Park

Research Paper | published online: 16 Nov 2020
Influence of Glycerol Additive on the Chemical Structure, Hydrophobicity, Morphology and Optical Properties of Sol-gel Based Zirconia Coatings

Deposition of TiO2 and Au: TiO2 Film and Their Photoelectrochemical Properties

Farhana Parveen, Chaitali V. Jagtap, Ravi V. Ingle, Niyamat I. Beedri and Basavaraja Sannakki

Research Paper | published online: 02 Dec 2020
Deposition of TiO2 and Au: TiO2 Film and Their Photoelectrochemical Properties

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Nanocrystalline Copper Selenide Formation by Direct Reaction between Cu-ions and Selenosulfate

Habib M. Pathan, Balasaheb M. Palve, Sandesh R. Jadkar and Oh-Shim Joo

Research Paper | published online: 17 Oct 2020
Nanocrystalline Copper Selenide Formation by Direct Reaction between Cu-ions and Selenosulfate

Study on Design, Synthesis and Controlled Color Emission of (Gd,Y)AG:Ce3+ Based Phosphors Through Replacing Al3+ Partly

Shiyu Ma, Bin Liu, Jinkai Li, Bingqiang Cao, Yizhong Lu and Zongming Liu

Research Paper | published online: 15 Oct 2020
Study on Design, Synthesis and Controlled Color Emission of (Gd,Y)AG:Ce3+ Based Phosphors Through Replacing Al3+ Partly

Preparation and Damping Properties of Al2O3 Hollow Spheres/Epoxy Composites Encapsulating Q195 Steel Pipes

Yang Zhang and Li Zhan

Research Paper | published online: 19 Oct 2020
Preparation and Damping Properties of Al2O3 Hollow Spheres/Epoxy Composites Encapsulating Q195 Steel Pipes

Effect of Phosphine Gas Conditions on Structural, Optical and Electrical Properties of Nc-Si:H Films Deposited by Cat-CVD Method

Bharat Gabhale, Haribhau Borate, Subhash Pandharkar, Ajinkya Bhorde, Rahul Aher, Shruthi Nair,Priti Vairale, Ashvini Punde, Ashish Waghmare, Vijaya Jadkar, Vidya Doiphode, Yogesh Hase, Nilesh Patil, Sachin Rondiya, Pratibha Shinde, Mohit Prasad and Sandesh Jadkar

Research Paper | published online: 22 Nov 2020
Effect of Phosphine Gas Conditions on Structural, Optical and Electrical Properties of Nc-Si:H Films Deposited by Cat-CVD Method

Correction: Sustainable Cross-linked Porous Corn Starch Adsorbents with High Methyl Violet Adsorption

Huige Wei; Junhui Ma; Yapeng Shi; Dapeng Cui; Mingzhu Liu; Na Lu; Ning Wang; Tingting Wu; Evan Wujcik and Zhanhu Guo

Correction | published online: 08 Jul 2020
Correction: Sustainable Cross-linked Porous Corn Starch Adsorbents with High Methyl Violet Adsorption

Correction: Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng LiuVignesh Murugadoss,  Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

Correction | published online: 19 Nov 2020

10 Items

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

Research Paper | published online: 16 Feb 2020
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

Yiyang Zhou, Ping Wang, Gang Ruan, Pei Xu and Yunsheng Ding

Research Paper | published online: 27 Oct 2020
Synergistic Effect of P[MPEGMA-IL] Modified Graphene on Morphology and Dielectric Properties of PLA/PCL Blends

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018
New Functions of Polyaniline

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020
Recent Advances in Thermal Interface Materials

Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Xiaosai Hu, Rui Liang, Jun Li, Zhengping Liu and Guoxing Sun

Research Paper | published online: 29 Oct 2018
Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

4 Items

The Effect of Zirconium and Yttrium Oxide on the Microstructure and Mechanical Properties of Ti-Si-Zr Based Composites

Vitus Mwinteribo Tabie, Xiao-jing Xu, Li jian Wei and Xiaodong Shi

Research Paper | published online: 14 Oct 2021
The Effect of Zirconium and Yttrium Oxide on the Microstructure and Mechanical Properties of Ti-Si-Zr Based Composites

Study on Copolymer from Cyclic Butylene Terephthalate and Polycaprolactone by In-Situ Polymerization

Haijun Zhou, Jinling Wang, Yujie Liu, Zhengyang Chen and Jiaoxia Zhang

Research Paper | published online: 05 Oct 2021
Study on Copolymer from Cyclic Butylene Terephthalate and Polycaprolactone by In-Situ Polymerization

The Post-treatments of Aluminum Oxynitride(AlON) Powders Synthesized by the Carbothermal Reduction and Nitriding Process

Yingying Chen, Qinggang Li, Zhi Wang, Guopu Shi, Junyan Wu and Mengyong Sun

Research Paper | published online: 04 Oct 2021
The Post-treatments of Aluminum Oxynitride(AlON) Powders Synthesized by the Carbothermal Reduction and Nitriding Process

ZnO/GO Nanocomposites: Synthesis, Characterization and their Optical Properties

Avinash R. Kachere, Prashant M. Kakade, Archana R. Kanwade, Priyanka Dani, Nandkumar T. Mandlik, Sachin R. Rondiya, Nelson Y. Dzade, Sandesh R. Jadkar  and Shivaji V. Bhosale

Research Paper | published online: 26 Aug 2021