10 Items

Synthesis of Metal-Organic Frameworks (MOFs) and their Biological, Catalytic and Energetic Application: A Mini Review

Partha Pratim Bag, Govind Pratap Singh, Shuvendu Singha and Gourisankar Roymahapatra 

Review Paper | published online: 17 Dec 2020

Engineered Science, 2021, 13, 1-10
Synthesis of Metal-Organic Frameworks (MOFs) and their Biological, Catalytic and Energetic Application: A Mini Review

Recent Development in Fabrication of Co Nanostructures and Their Carbon Nanocomposites for Electromagnetic Wave Absorption

Nannan Wu, Wenjing Du, Qian Hu, Sravanthi Vupputuri and Qinglong Jiang

Review Paper | published online: 23 Oct 2020

Engineered Science, 2021, 13, 11-23
Recent Development in Fabrication of Co Nanostructures and Their Carbon Nanocomposites for Electromagnetic Wave Absorption

Nanostructured and Heterostructured 2D Materials for Thermoelectrics

Qin-Yi Li, Qing Hao, Tianhui Zhu, Mona Zebarjadi and Koji Takahashi

Review Paper | published online: 07 Sep 2020

Engineered Science, 2021, 13, 24-50
Nanostructured and Heterostructured 2D Materials for Thermoelectrics

Spray Pyrolytic Deposition of CuInS2 Thin Films: Properties and Applications

Jitendra. P. Sawant, Ramesh J. Deokate, Habib. M. Pathan and Rohidas B. Kale

Review Paper | published online: 07 Jan 2021

Engineered Science, 2021, 13, 51-64
Spray Pyrolytic Deposition of CuInS2 Thin Films: Properties and Applications

Numerical Simulation and Optimization of Indirect Squeeze Casting Process

Liwen Chen, Jingyi Li, Yuhong Zhao, Muxi Li, Limin Li, Lei Chen and Hua Hou

Research Paper | published online: 30 Dec 2020

Engineered Science, 2021, 13, 65-70
Numerical Simulation and Optimization of Indirect Squeeze Casting Process

Composite of Strip-shaped ZIF-67 with Polypyrrole: A Conductive Polymer-MOF Electrode System for Stable and High Specific Capacitance

Sajid ur Rehman, Rida Ahmed, Kun Ma, Shuai Xu, Tongxiang Tao, Muhammad Adnan Aslam, Muhammad Amir and Junfeng Wang

Research Paper | published online: 13 Dec 2020

Engineered Science, 2021, 13, 71-78
Composite of Strip-shaped ZIF-67 with Polypyrrole: A Conductive Polymer-MOF Electrode System for Stable and High Specific Capacitance

Electrodeposition of n-CdSe/p-Cu2Se Heterojunction Solar Cells

Arif V. Shaikh, Saima G. Sayyed, Sajid Naeem and R. S. Mane

Research Paper | published online: 23 Dec 2020

Engineered Science, 2021, 13, 79-86
Electrodeposition of n-CdSe/p-Cu2Se Heterojunction Solar Cells

Conversions of Waste Tube-Tyres (WTT) and Waste Polypropylene (WPP) into Diesel Fuel through Catalytic Pyrolysis Using Base SrCO3

Man Vir Singh

Research Paper | published online: 30 Dec 2020

Engineered Science, 2021, 13, 87-97
Conversions of Waste Tube-Tyres (WTT) and Waste Polypropylene (WPP) into Diesel Fuel through Catalytic Pyrolysis Using Base SrCO3

Externally Mechanical Force Induced Unusual Defect in the Second Polymorph of Isoniazid/Fumaric Acid Co-crystal

Partha Pratim Bag

Research Paper | published online: 25 Jan 2021

Engineered Science, 2021, 13, 98-105
Externally Mechanical Force Induced Unusual Defect in the Second Polymorph of Isoniazid/Fumaric Acid Co-crystal

Microencapsulation of Poorly Water-soluble Finasteride in Polyvinyl Alcohol/chitosan Microspheres as a Long-term Sustained Release System for Potential Embolization Applications

Xiaohong Li, Kun Chen, Xiongfa Ji, Xi Yuan, Zehua Lei, Muhammad Wajid Ullah, Jun Xiao and Guang Yang

Research Paper | published online: 14 Dec 2020

Engineered Science, 2021, 13, 106-120
Microencapsulation of Poorly Water-soluble Finasteride in Polyvinyl Alcohol/chitosan Microspheres as a Long-term Sustained Release System for Potential Embolization Applications

91 Items

Applications of Cellulose Nanocrystals: A Review

Shaoqu Xie, Xiao Zhang, Michael P. Walcott and Hongfei Lin

Review Paper | published online: 17 Mar 2018

Engineered Science, 2018, 2, 4-16
Applications of Cellulose Nanocrystals: A Review

Recent Progress on the Metacomposites with Carbonaceous Fillers

Haikun Wu, Xiaoshuai Huang and Lei Qian

Review Paper | published online: 08 May 2018

Engineered Science, 2018, 2, 17-25
Recent Progress on the Metacomposites with Carbonaceous Fillers

An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Longfei Lyu, Jiurong Liu, Hu Liu, Chuntai Liu, Yang Lu, Kai Sun, Runhua Fan, Ning Wang, Na Lu, Zhanhu Guo and Evan K. Wujcik

Review Paper | published online: 18 May 2018

Engineered Science, 2018, 2, 26-42
An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

pH and Electromagnetic Dual-Remoted Drug Delivery Based on Bimodal Superparamagnetic Fe3O4@Porous Silica Nanoparticles

Haihua Hu, Haopeng Liu, Dianjun Zhang, Jianjun Wang, Gaowu Qin and Xuefeng Zhang

Research Paper | published online: 24 Apr 2018

Engineered Science, 2018, 2, 43-48
pH and Electromagnetic Dual-Remoted Drug Delivery Based on Bimodal Superparamagnetic Fe3O4@Porous Silica Nanoparticles

Polyelectrolyte Assisted Preparation of Nanocatalysts for CO2 Methanation

Lei Liu, Paul Bernazzani, Wei Chu, Shi-Zhong Luo, Bin Wang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 16 May 2018

Engineered Science, 2018, 2, 74-81
Polyelectrolyte Assisted Preparation of Nanocatalysts for CO2 Methanation

Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Biao Zhao, Jiushuai Deng, Rui Zhang, Luyang Liang, Bingbing Fan, Zhongyi Bai, Gang Shao and Chul B. Park

Review Paper | published online: 18 Jun 2018

Engineered Science, 2018, 3, 5-40
Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Zeolitic-imidazolate Framework (ZIF)@ZnCo-ZIF Core-shell Template Derived Co, N-doped Carbon Catalysts for Oxygen Reduction Reaction

Haiyan Yu, Liu Yang, Daojian Cheng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 02 Jun 2018

Engineered Science, 2018, 3, 54-61
Zeolitic-imidazolate Framework (ZIF)@ZnCo-ZIF Core-shell Template Derived Co, N-doped Carbon Catalysts for Oxygen Reduction Reaction

Slippery Liquid-infused Porous Surface Fabricated on Aluminum Maintains Stable Corrosion Resistance at Elevated Temperatures

Meng Zhang, Mengyao Dong, Shougang Chen and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 27 May 2018

Engineered Science, 2018, 3, 67-76
Slippery Liquid-infused Porous Surface Fabricated on Aluminum Maintains Stable Corrosion Resistance at Elevated Temperatures

Nanocomposites Research in Tongji University: Introduction of Prof. Hongbo Gu

Henry A. Colorado, Qiang Gao, Subramania Angaiah, Zhe Wang, Na Lu, Ying Li, Jong Eun Ryu, Brian J. Edwards and David P. Young

Personal Account | published online: 17 Nov 2018

Engineered Science, 2018, 4, 1-3
Nanocomposites Research in Tongji University: Introduction of Prof. Hongbo Gu

Influence of Various Ionic Liquids Embedded Electrospun Polymer Membrane Electrolytes on the Photovoltaic Performance of DSSC

Subramania Angaiah, Vignesh Murugadoss, Subasri Arunachalam, Pratheep Panneerselvam and Sarathkumar Krishnan

Research Paper | published online: 26 Aug 2018

Engineered Science, 2018, 4, 44-51
Influence of Various Ionic Liquids Embedded Electrospun Polymer Membrane Electrolytes on the Photovoltaic Performance of DSSC

High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Amit Nautiyal, Mingyu Qiao, Tian Ren, Tung-Shi Huang, Xinyu Zhang, Jonathan Cook, Michael J. Bozack and Ramsis Farag

Research Paper | published online: 25 Oct 2018

Engineered Science, 2018, 4, 70-78
High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

Jing Wang, Zhicheng Shi, Xin Wang, Xianmin Mai, Runhua Fan, Hu Liu, Xiaojing Wang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

Engineered Science, 2018, 4, 79-86
Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

2S-Soy Protein-Based Biopolymer as a Non-Covalent Surfactant and Its Effects on Electrical Conduction and Dielectric Relaxation of Polymer Nanocomposites

Zhuoyuan Zheng, Olaseeni Olayinka and Bin Li

Research Paper | published online: 17 Oct 2018

Engineered Science, 2018, 4, 87-99
2S-Soy Protein-Based Biopolymer as a Non-Covalent Surfactant and Its Effects on Electrical Conduction and Dielectric Relaxation of Polymer Nanocomposites

Adsorption Removal of Pollutant Dyes in Wastewater by Nitrogen-doped Porous Carbons Derived from Natural Leaves

Jun Chen, Xiaosu Wang, Yan Huang, Shanshan Lv, Xiaohua Cao, Jimmy Yun and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 14 Dec 2018

Engineered Science, 2019, 5, 30-38
Adsorption Removal of Pollutant Dyes in Wastewater by Nitrogen-doped Porous Carbons Derived from Natural Leaves

Bio-Inspired Feature-Driven Topology Optimization for Rudder Structure Design

Jihong Zhu, Yubo Zhao, Weihong Zhang, Xiaojun Gu, Tong Gao, Jie Kong, Guanghui Shi, Yingjie Xu and Dongliang Quan

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

Engineered Science, 2019, 5, 46-55
Bio-Inspired Feature-Driven Topology Optimization for Rudder Structure Design

Thermo-Responsive and Shape-Adaptive Hydrogel Actuators from Fundamentals to Applications

Yanxian Zhang, Shaowen Xie, Dong Zhang, Baiping Ren, Yonglan Liu, Li Tang, Qiang Chen, Jintao Yang, Jiang Wu, Jianxin Tang and Jie Zheng

Review Paper | published online: 22 Feb 2019

Engineered Science, 2019, 6, 1-11
Thermo-Responsive and Shape-Adaptive Hydrogel Actuators from Fundamentals to Applications

Nanoparticles Targeting Hepatic Stellate Cells for the Treatment of Liver Fibrosis

Qiaobin Hu, Ji-Young Lee and Yangchao Luo

Review Paper | published online: 16 Mar 2019

Engineered Science, 2019, 6, 12-21
Nanoparticles Targeting Hepatic Stellate Cells for the Treatment of Liver Fibrosis

Pulsed Laser Deposition of NiSe2 Film on Carbon Nanotubes for High-Performance Supercapacitor

Rongrong Nie, Qunlong Wang, Peng Sun, Ruijing Wang, Qin Yuan and Xuefeng Wang

Research Paper | published online: 23 Dec 2018

Engineered Science, 2019, 6, 22-29
Pulsed Laser Deposition of NiSe2 Film on Carbon Nanotubes for High-Performance Supercapacitor

Microwave Orbital Angular Momentum Beam Generation Based on Circularly Polarized Metasurface Antenna Array

Jianchun Xu, Yanan Hao, Ke Bi, Ru Zhang, Shanguo Huang and Ji Zhou

Research Paper | published online: 12 Feb 2019

Engineered Science, 2019, 6, 30-35
Microwave Orbital Angular Momentum Beam Generation Based on Circularly Polarized Metasurface Antenna Array

Remarkably Enhanced CO2 Uptake and Uranium Extraction by Functionalization of Cyano-bearing Conjugated Porous Polycarbazoles

Anwang Dong, Yaqi Zhu, Mengyao Ren, Xiaoyu Sun, Vignesh Murugadoss, Yihui Yuan, Jun Wen, Xiaolin Wang, Qi Chen, Zhanhu Guo and Ning Wang

Research Paper | published online: 28 Jan 2019

Engineered Science, 2019, 6, 44-52
Remarkably Enhanced CO2 Uptake and Uranium Extraction by Functionalization of Cyano-bearing Conjugated Porous Polycarbazoles

Attenuation of the Aggregation and Neurotoxicity of Amyloid Peptides with Neurotransmitter-Functionalized Ultra-Small-Sized Gold Nanoparticles

Yueling Xu, Yiliang Li, Lin Wei, Hua Liu, Juhui Qiu and Lehui Xiao

Research Paper | published online: 22 Feb 2019

Engineered Science, 2019, 6, 53-63
Attenuation of the Aggregation and Neurotoxicity of Amyloid Peptides with Neurotransmitter-Functionalized Ultra-Small-Sized Gold Nanoparticles

Cobalt-Doping Enhancing Electrochemical Performance of Silicon/Carbon Nanocomposite as Highly Efficient Anode Materials in Lithium-Ion Batteries

Muhammad Idrees, Liqiang Liu, Saima Batool, Hebin Luo, Jin Liang, Benbin Xu, Steven Wang and Jie Kong

Research Paper | published online: 02 Feb 2019

Engineered Science, 2019, 6, 64-76
Cobalt-Doping Enhancing Electrochemical Performance of Silicon/Carbon Nanocomposite as Highly Efficient Anode Materials in Lithium-Ion Batteries

Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Litao Yan, Haizhen Wang, Di Huang and Hongmei Luo

Review Paper | published online: 18 Mar 2018

Engineered Science, 2018, 1, 4-20
Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Nitrogen Coordinated Single Atomic Metals Supported on Nanocarbons: A New Frontier in Electrocatalytic CO2 Reduction

Fuping Pan, Xianmei Xiang and Ying Li

Review Paper | published online: 24 Apr 2018

Engineered Science, 2018, 1, 21-32
Nitrogen Coordinated Single Atomic Metals Supported on Nanocarbons: A New Frontier in Electrocatalytic CO2 Reduction

Surface Engineering of Microbial Cells: Strategies and Applications

Sabella Jelimo Kiprono, Muhammad Wajid Ulla and Guang Yang

Review Paper | published online: 30 Mar 2018

Engineered Science, 2018, 1, 33-45
Surface Engineering of Microbial Cells: Strategies and Applications

Chitosan-coated-magnetite with Covalently Grafted Polystyrene Based Carbon Nanocomposites for Hexavalent Chromium Adsorption

Hongbo Gu, Xiaojiang Xu, Hongyuan Zhang, Chaobo Liang, Han Lou, Chao Ma, Yujie Li, Zhanhu Guo and Junwei Gu

Research Paper | published online: 08 Mar 2018

Engineered Science, 2018, 1, 46-54
Chitosan-coated-magnetite with Covalently Grafted Polystyrene Based Carbon Nanocomposites for Hexavalent Chromium Adsorption

Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Xizhi Wang, Xiaofei Zeng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 26 Mar 2018

Engineered Science, 2018, 1, 55-63
Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Dynamic Oscillatory Rheological Properties of Polystyrene/Poly(methyl methacrylate) Blends and their Composites in the Presence of Carbon Black

Yamin Pan, Dirk W. Schubert, Jong Eun Ryu, Evan Wujick, Chuntai Liu, Changyu Shen and Xianhu Liu

Research Paper | published online: 03 Apr 2018

Engineered Science, 2018, 1, 86-94
Dynamic Oscillatory Rheological Properties of Polystyrene/Poly(methyl methacrylate) Blends and their Composites in the Presence of Carbon Black

Core/shell Template-derived Co, N-doped Carbon Bifunctional Electrocatalysts for Rechargeable Zn-air Battery

Yanlong Lv, Lin Zhu, Haoxiang Xu, Liu Yang, Zhiping Liu, Daojian Cheng, Xiaohua Cao, Jimmy Yun and Dapeng Cao

 

Research Paper | published online: 28 Feb 2019

Engineered Science, 2019, 7, 26-37
Core/shell Template-derived Co, N-doped Carbon Bifunctional Electrocatalysts for Rechargeable Zn-air Battery

Doughnut-structured FeS2@C nanorings: Towards the efficient synthesis and application in high-performance Li-ion cathode

Qunbin Zhang, Jinyan Dai, Min Liao, Tao Duan and Weitang Yao

Research Paper | published online: 31 Jan 2019

Engineered Science, 2019, 7, 43-51
Doughnut-structured FeS2@C nanorings: Towards the efficient synthesis and application in high-performance Li-ion cathode

In situ preparation of WO3/g-C3N4 composite and its enhanced photocatalytic ability, a comparative study on the preparation methods

Zengying Zhao, Hua Ma, Mingchao Feng, Zhaohui Li, Dapeng Cao and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 01 Feb 2019

Engineered Science, 2019, 7, 52-58
In situ preparation of WO3/g-C3N4 composite and its enhanced photocatalytic ability, a comparative study on the preparation methods

Facile Construction of Copper Mesh Surface from Superhydrophilic to Superhydrophobic for Various Oil-Water Separations

Xudong Zhang, Yamin Pan, Junyang Zhao, Xiaoqiong Hao, Yaming Wang, Dirk W Schubert, Chuntai Liu, Changyu Shen and Xianhu Liu

Research Paper | published online: 15 Feb 2019

Engineered Science, 2019, 7, 65-71
Facile Construction of Copper Mesh Surface from Superhydrophilic to Superhydrophobic for Various Oil-Water Separations

Regulating Intermolecular Chain Interaction of Biopolymer with Natural Polyol for Flexible, Optically Transparent and Thermally Conductive Hybrids

Marjan Alsadat Kashfipour, Nitin Mehra, Russell S. Dent and Jiahua Zhu

Communication | published online: 18 Apr 2019

Engineered Science, 2019, 8, 11-18
Regulating Intermolecular Chain Interaction of Biopolymer with Natural Polyol for Flexible, Optically Transparent and Thermally Conductive Hybrids

Fast 4-nitrophenol Reduction Using Gelatin Hydrogel Containing Silver Nanoparticles

Mazhar Ul-Islam, Jawad Ali, Waliullah Khan, Adnan Haider, Nasrullah Shah, Md. Wasi Ahmad, Muhammad Wajid Ullah and Guang Yang

Research Paper | published online: 04 Apr 2019

Engineered Science, 2019, 8, 19-24
Fast 4-nitrophenol Reduction Using Gelatin Hydrogel Containing Silver Nanoparticles

A Novel Core-shell Structured Nickel-rich Layered Cathode Material for High-energy Lithium-ion Batteries

Hui Tong, Qijie Zhou, Bao Zhang, Xu Wang, Yingying Yao, Zhiying Ding, Hezhang Chen, JunChao Zheng and Wanjing Yu

Research Paper | published online: 28 Mar 2019

Engineered Science, 2019, 8, 25-32
A Novel Core-shell Structured Nickel-rich Layered Cathode Material for High-energy Lithium-ion Batteries

Ultrafast Electro-Thermal Responsive Heating Film Fabricated from Graphene Modified Conductive Materials

Yun Zhao, Mingming Niu, Fengxin Yang, Yuqiu Jia and Yuanhui Cheng

Research Paper | published online: 14 Mar 2019

Engineered Science, 2019, 8, 33-38
Ultrafast Electro-Thermal Responsive Heating Film Fabricated from Graphene Modified Conductive Materials

Nitrogen Doped Coal with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction

Chi Zhang, Yunchao Xie, Heng Deng, Cheng Zhang, Jheng-Wun Su and Jian Lin

Research Paper | published online: 30 May 2019

Engineered Science, 2019, 8, 39-45
Nitrogen Doped Coal with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction

Heterogeneous Iridium Oxide/Gold Nanocluster for Non-enzymatic Glucose Sensing and pH Probing

Qiuchen Dong, Xudong Wang, Haomin Liu, Heejeong Ryu, Jing Zhao, Baikun Li and Yu Lei

Research Paper | published online: 30 May 2019

Engineered Science, 2019, 8, 46-53
Heterogeneous Iridium Oxide/Gold Nanocluster for Non-enzymatic Glucose Sensing and pH Probing

Preparation of Transparent Dispersions with Monodispersed Ag Nanoparticles for TiO2 Photoelectrode Materials with Excellent Photovoltaic Performance

Rikui Chen, Jun Bao, Zhe Yan, Xiejun Huang, Jimmy Yun, Xiaofei Zeng and Jianfeng Chen

Research Paper | published online: 30 May 2019

Engineered Science, 2019, 8, 54-65
Preparation of Transparent Dispersions with Monodispersed Ag Nanoparticles for TiO2 Photoelectrode Materials with Excellent Photovoltaic Performance

Self-Sealing Polyolefin by Super-Absorbent Polymer

He Zhang, Yong Bing Chong, Ying Zhao, Andrey Buryak and Fei Duan

Research Paper | published online: 03 Jul 2019

Engineered Science, 2019, 8, 66-75
Self-Sealing Polyolefin by Super-Absorbent Polymer

Improved Thermal Stabilities, Ablation and Mechanical Properties for Carbon Fibers/Phenolic Resins Laminated Composites Modified by Silicon-containing Polyborazine

Hui Zhao, Lixin Chen, Jin Yun, Lin Tang, Ziyou Wen, Xiao Zhang and Junwei Gu

Research Paper | published online: 28 May 2018

Engineered Science, 2018, 2, 57-66
Improved Thermal Stabilities, Ablation and Mechanical Properties for Carbon Fibers/Phenolic Resins Laminated Composites Modified by Silicon-containing Polyborazine

Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Nagapradeep Nidamanuri, Yaqi Li, Qiang Li and Mingdong Dong

Review Paper | published online: 16 Feb 2020

Engineered Science, 2020, 9, 3-16
Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Xiang Lu, Huanyu Liu, Vignesh Murugadoss, Ilwoo Seok, Jintao Huang, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Communication | published online: 09 Jan 2020

Engineered Science, 2020, 9, 25-34
Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Chongjie Gao, Wei Deng, Fuping Pan, Xuhui Feng and Ying Li

Research Paper | published online: 22 Jan 2020

Engineered Science, 2020, 9, 35-43
Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Xiaoyu Ma, Wei Zhong, Jing Zhao, Steve L. Suib and Yu Lei

Research Paper | published online: 12 Jul 2019

Engineered Science, 2020, 9, 44-49
“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Hailong Huang, Lu Han, Yangling Wang, Zhongli Yang, Feng Zhu and Min Xu

Research Paper | published online: 09 Apr 2019

Engineered Science, 2020, 9, 60-67
Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Zinc Stannate Nanorod as an Electron Transporting Layer for Highly Efficient and Hysteresis-less Perovskite Solar Cells

Mohammad Mahdi Tavakoli, Daniel Prochowicz, Pankaj Yadav, Rouhollah Tavakoli and Michael Saliba

Communication | published online: 08 Aug 2018

Engineered Science, 2018, 3, 48-53
Zinc Stannate Nanorod as an Electron Transporting Layer for Highly Efficient and Hysteresis-less Perovskite Solar Cells

Flower-like Bismuth Metal-Organic Frameworks Grown on Carbon Paper as a Free-Standing Electrode for Efficient Electrochemical Sensing of Cd2+ and Pb2+ in Water

Xianmei Xiang, Fuping Pan and Ying Li

Research Paper | published online: 02 Aug 2018

Engineered Science, 2018, 3, 77-83
Flower-like Bismuth Metal-Organic Frameworks Grown on Carbon Paper as a Free-Standing Electrode for Efficient Electrochemical Sensing of Cd2+ and Pb2+ in Water

Recent Advances in Resistive Switching Materials and Devices: From Memories to Memristors

Gang Liu, Yu Chen, Shuang Gao, Bin Zhang, Run-Wei Li and Xiaodong Zhuang

Review Paper | published online: 29 Oct 2018

Engineered Science, 2018, 4, 4-43
Recent Advances in Resistive Switching Materials and Devices: From Memories to Memristors

Nanoparticles in Biomedicine-Focus on Imaging Applications

Peng Zhou, Juping Wang, Xiaohong Du, Tao Huang, Prakash D. Nallathamby, Lan Yang, Weiwei Zou, Yongchao Zhou, Jean-Michel Jault, Song Chen and Feng Ding

Review Paper | published online: 29 Oct 2018

Engineered Science, 2019, 5, 1-20
Nanoparticles in Biomedicine-Focus on Imaging Applications

Robust Construction of Flexible Bacterial Cellulose@Ni(OH)2 paper: Toward High Capacitance and Sensitive H2O2 Detection

Jie Cai, Wei Xu, Yuheng Liu, Zhenzhou Zhu, Gang Liu, Wenping Ding, Guozhen Wang, Haibo Wang and Yangchao Luo

Research Paper | published online: 05 Jan 2019

Engineered Science, 2019, 5, 21-29
Robust Construction of Flexible Bacterial Cellulose@Ni(OH)2 paper: Toward High Capacitance and Sensitive H2O2 Detection

Overview of Ultrasonic Assisted Manufacturing Multifunctional Carbon Nanotube Nanopaper Based Polymer Nanocomposites

Dan Zhang, Jingyao Sun, L. James Lee and Jose M. Castro

Review Paper | published online: 01 May 2020

Engineered Science, 2020, 10, 35-50
Overview of Ultrasonic Assisted Manufacturing Multifunctional Carbon Nanotube Nanopaper Based Polymer Nanocomposites

Combining Silk Sericin and Surface Micropatterns in Bacterial Cellulose Dressings to Control Fibrosis and Enhance Wound Healing

Biaou O. Ode Boni, Lallepak Lamboni, Bianza M. Bakadia, Saied A. Hussein and Guang Yang

Research Paper | published online: 01 May 2020

Engineered Science, 2020, 10, 68-77
Combining Silk Sericin and Surface Micropatterns in Bacterial Cellulose Dressings to Control Fibrosis and Enhance Wound Healing

Performance of Masks and Discussion of the Inactivation of SARS-CoV-2

Peter Tsai

Personal Account | published online: 21 May 2020

Engineered Science, 2020, 10, 1-7
Performance of Masks and Discussion of the Inactivation of SARS-CoV-2

A Recapitulation of Virology, Modes of Dissemination, Diagnosis, Treatment, and Preventive measures of COVID-19: A Review

Viquar S. Shaikh, Gulam M. Nazeruddin, Yaseen I. Shaikh, Samir H. Bloukh, Zehra Edis and Habib M. Pathan

Review Paper | published online: 26 May 2020

Engineered Science, 2020, 10, 11-23
A Recapitulation of Virology, Modes of Dissemination, Diagnosis, Treatment, and Preventive measures of COVID-19: A Review

Recent Advances in Co3O4 as Anode Materials for High-Performance Lithium-Ion Batteries

Chuanxin Hou, Bing Wang, Vignesh Murugadoss, Sravanthi Vupputuri, Yunfeng Chao, Zhanhu Guo, Caiyun Wang and Wei Du 

Review Paper | published online: 22 Jul 2020

Engineered Science, 2020, 11, 19-30
Recent Advances in Co3O4 as Anode Materials for High-Performance Lithium-Ion Batteries

Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Jianwen Chen, Yutian Zhu, Zhanhu Guo and Albert G. Nasibulin

Review Paper | published online: 02 Aug 2020

Engineered Science, 2020, 12, 13-22
Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Chemical Bath Deposition of CuInS2 Thin Films and Synthesis of CuInS2 Nanocrystals: A Review

J. P. Sawant, S. F. Shaikh, R. B. Kale and H. M. Pathan

Review Paper | published online: 25 Oct 2020

Engineered Science, 2020, 12, 1-12
Chemical Bath Deposition of CuInS2 Thin Films and Synthesis of CuInS2 Nanocrystals: A Review

Recent Advances of Imidazolin-2-iminato in Transition Metal Chemistry

Preethi Raja, Revathi S and Tapas Ghatak

Review Paper | published online: 13 Nov 2020

Engineered Science, 2020, 12, 23-37
Recent Advances of Imidazolin-2-iminato in Transition Metal Chemistry

Synthesis of Metal-Organic Frameworks (MOFs) and their Biological, Catalytic and Energetic Application: A Mini Review

Partha Pratim Bag, Govind Pratap Singh, Shuvendu Singha and Gourisankar Roymahapatra 

Review Paper | published online: 17 Dec 2020

Engineered Science, 2021, 13, 1-10
Synthesis of Metal-Organic Frameworks (MOFs) and their Biological, Catalytic and Energetic Application: A Mini Review

An Overview of Oxygen Reduction Electrocatalysts for Rechargeable Zinc-Air Batteries Enabled by Carbon and Carbon Composites

Junkai Zhao, Daina Wei, Ce Zhang, Qian Shao, Vignesh Murugadoss, Zhanhu Guo, Qinglong Jiang and Xiaojing Yang

Review Paper | published online: 04 Feb 2021

Engineered Science, 2021, 15, 1-19
An Overview of Oxygen Reduction Electrocatalysts for Rechargeable Zinc-Air Batteries Enabled by Carbon and Carbon Composites

Reactions of 2,3-Dibromonaphthalene-1,4-Dione and  Pyridyl Amines: X-ray Structures, DFT Investigations, and Selective Detection of the Hg2+ and Ni2+ Ions

Gunjan Aggrwal, Sunita Salunke-Gawali, Shridhar P. Gejji, Milind Nikalje, Debamitra Chakravarty, Prakash L. Verma, Prajkta Gosavi-Mirkute, Shital Harihar, Mahesh Jadhav and Vedavati G. Puranik

Research Paper | published online: 18 Feb 2021

Engineered Science, 2021, 14, 78-93
Reactions of 2,3-Dibromonaphthalene-1,4-Dione and  Pyridyl Amines: X-ray Structures, DFT Investigations, and Selective Detection of the Hg2+ and Ni2+ Ions

A Critical Review on Design and Development of Gas Sensing Materials

M. N. Padvi, A. V. Moholkar, S. R. Prasad and N. R. Prasad

Review Paper | published online: 08 Mar 2021

Engineered Science, 2021, 15, 20-37
A Critical Review on Design and Development of Gas Sensing Materials

Gold/titania Nanorod Assembled Urchin-like Photocatalysts with an Enhanced Hydrogen Generation by Photocatalytic Biomass Reforming

Cai Shi, Weijie Yuan, Keqi Qu, Junming Shi, Malin Eqi, Xushen Tan, Zhanhua Huang, Felipe Gándara, Duo Pan, Nithesh Naik, Yixiang Zhang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 07 Jun 2021

Engineered Science, 2021, 16, 374-386
Gold/titania Nanorod Assembled Urchin-like Photocatalysts with an Enhanced Hydrogen Generation by Photocatalytic Biomass Reforming

A Review on Bio-inspired Synthesis of Silver Nanoparticles: Their Antimicrobial Efficacy and Toxicity

S. R. Prasad, S. B. Teli, J. Ghosh, N. R. Prasad, V. S. Shaikh, G. M. Nazeruddin, Abdullah G. Al-Sehemi, Imran Patel and Y. I. Shaikh

Review Paper | published online: 07 Jun 2021

Engineered Science, 2021, 16, 90-128
A Review on Bio-inspired Synthesis of Silver Nanoparticles: Their Antimicrobial Efficacy and Toxicity

Kaolinite Review: Intercalation and Production of Polymer Nanocomposites

Jose Costa de Macedo Neto, Nayra Reis do Nascimento, Roger Hoel Bello, Luiz Antonio de Verçosa, João Evangelista Neto, João Carlos Martins da Costa and Francisco Rolando Valenzuela Diaz

Review Paper | published online: 01 Aug 2021

Engineered Science, 2022, 17, 28-44
Kaolinite Review: Intercalation and Production of Polymer Nanocomposites

Distinctive Solvatochromic Response of Fluorescent Carbon Dots Derived from Different Components of Aegle Marmelos Plant

Anjali Vijeata, Ganga Ram Chaudhary, Ahmad Umar and Savita Chaudhary

Research Paper | published online: 15 Aug 2021

Engineered Science, 2021, 15, 197-209
Distinctive Solvatochromic Response of Fluorescent Carbon Dots Derived from Different Components of Aegle Marmelos Plant

Revisiting the Reduction of Thermal Conductivity in Nano- to Micro-Grained Bismuth Telluride: The Importance of Grain-Boundary Thermal Resistance

Sien Wang, Xiaowei Lu, Ankit Negi, Jixiong He, Kyunghoon Kim, Hezhu Shao, Peng Jiang, Jun Liu and Qing Hao

 

 

Research Paper | published online: 15 Aug 2021

Engineered Science, 2022, 17, 45-55
Revisiting the Reduction of Thermal Conductivity in Nano- to Micro-Grained Bismuth Telluride: The Importance of Grain-Boundary Thermal Resistance

Acute-on-Chronic Liver Failure Mortality Prediction using an Artificial Neural Network

Balaji Musunuri, Shiran Shetty, Dasharathraj K Shetty, Manjunath K Vanahalli, Aditya Pradhan, Nithesh Naik and Rahul Paul

Research Paper | published online: 24 Aug 2021

Engineered Science, 2021, 15, 187-196
Acute-on-Chronic Liver Failure Mortality Prediction using an Artificial Neural Network

PVDF-Ni/PE-CNTs Composite Foams with Co-Continuous Structure for Electromagnetic Interference Shielding and Photo-Electro-Thermal Properties

Haoran Cheng, Zhili Lu, Qingsen Gao,Yang Zuo, Xianhu Liu, Zhanhu Guo, Chuntai Liu and Changyu Shen

Research Paper | published online: 31 Aug 2021

Engineered Science, 2021, 16, 331-340
PVDF-Ni/PE-CNTs Composite Foams with Co-Continuous Structure for Electromagnetic Interference Shielding and Photo-Electro-Thermal Properties

Gelatin Nanofibers in Drug Delivery Systems and Tissue Engineering

Ashni Arun, Pratyusha Malrautu, Anindita Laha and Seeram Ramakrishna

Review Paper | published online: 10 Sep 2021

Engineered Science, 2021, 16, 71-81
Gelatin Nanofibers in Drug Delivery Systems and Tissue Engineering

Cellulose Acetate-Hydroxyapatite-Bioglass-Zirconia Nanocomposite Particles as Potential Biomaterial: Synthesis, Characterization, and Biological Properties for Bone Application

Nuha Al-Harbi, Mahmoud Ali Hussein, Yas Al-Hadeethi and  Ahmad Umar

Research Paper | published online: 12 Sep 2021

Engineered Science, 2022, 17, 70-82
Cellulose Acetate-Hydroxyapatite-Bioglass-Zirconia Nanocomposite Particles as Potential Biomaterial: Synthesis, Characterization, and Biological Properties for Bone Application

Preparation and Characterization of Piezoelectric Foams Based on Cyclic Olefin Copolymer

Hui Wang, Yan Li, Xiaolin Wang, Zhe Liu, Mohammad Faisal Ahmed and Changchun Zeng

Research Paper | published online: 02 Nov 2021

Engineered Science, 2021, 16, 203-210
Preparation and Characterization of Piezoelectric Foams Based on Cyclic Olefin Copolymer

In-Search of Efficient Antireflection Coating Layer for Crystalline Silicon Solar Cells: Optimization of the Thickness of Nb2O5 Thin Layer

Deb Kumar Shah, Devendra KC, Tae-Gwan Kim, M. Shaheer Akhtar, Chong Yeal Kim and O-Bong Yang

Research Paper | published online: 08 Nov 2021

Engineered Science, 2022, 18, 243-252
In-Search of Efficient Antireflection Coating Layer for Crystalline Silicon Solar Cells: Optimization of the Thickness of Nb2O5 Thin Layer

Underwater Optical Communications: A Brief Overview and Recent Developments

Saleha Al-Zhrani, Nada M. Bedaiwi, Intesar F El-Ramli, Abeer Z. Barasheed, Ali Abduldaiem, Yas Al-Hadeethi and Ahmad Umar

Review Paper | published online: 19 Nov 2021

Engineered Science, 2021, 16, 146–186
Underwater Optical Communications: A Brief Overview and Recent Developments

Progress in Cellulose/Carbon Nanotube Composite Flexible Electrodes for Supercapacitors

Zhe Sun, Houjuan Qi, Manhui Chen, Sitong Guo, Zhanhua Huang, Srihari Maganti, Vignesh Murugadoss, Mina Huang and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 06 Dec 2021

Engineered Science, 2022, 18, 59-74
Progress in Cellulose/Carbon Nanotube Composite Flexible Electrodes for Supercapacitors

A Review on Natural Fiber Composite Material in Automotive Applications

Venkatesh Naik, Mohan Kumar and Vijayananda Kaup

Review Paper | published online: 07 Dec 2021

Engineered Science, 2022, 18, 1-10
A Review on Natural Fiber Composite Material in Automotive Applications

Biodegradable Filament for 3D Printing Process: A Review

Amrita, Aluri Manoj and Ramesh Chandra Panda

Review Paper | published online: 10 Jan 2022

Engineered Science, 2022, 18, 11-19
Biodegradable Filament for 3D Printing Process: A Review

A Double-layer Carbon Nanotubes/Polyvinyl Alcohol Hydrogel with High Stretchability and Compressibility for Human Motion Detection

Kun Huang, Yufeng Wu, Junchen Liu, Geng Chang, Xuchao Pan, Xiaodi Weng, Yonggang Wang, and Ming Lei

Research Paper | published online: 14 Jan 2022

Engineered Science, 2022, 17, 319-327
A Double-layer Carbon Nanotubes/Polyvinyl Alcohol Hydrogel with High Stretchability and Compressibility for Human Motion Detection

Automated Detection and Classification of Cervical Cancer Using Pap Smear Microscopic Images: A Comprehensive Review and Future Perspectives

Shanthi P B, Hareesha K S  and Ranjini Kudva

Review Paper | published online: 18 Jan 2022

Engineered Science, 2022, 19, 20-41
Automated Detection and Classification of Cervical Cancer Using Pap Smear Microscopic Images: A Comprehensive Review and Future Perspectives

The Evolution of Tin-Based Perovskites Solar Cells

Chaohui Li, Mingjie Feng, Fei Guo, Qinglong Jiang, Ning Li, Zhanhu Guo and Xianhu Liu

Personal Account | published online: 26 Jan 2022

Engineered Science, 2022, 19, 1-4
The Evolution of Tin-Based Perovskites Solar Cells

Altered Electroencephalography Microstates During the Motor Preparation Process for Voluntary and Instructed Action

Lipeng Zhang, Tongda Shen, Rui Zhang and Yuxia Hu

Research Paper | published online: 11 Feb 2022

Engineered Science, 2022, 18, 159-167
Altered Electroencephalography Microstates During the Motor Preparation Process for Voluntary and Instructed Action

Heavy Metal Removal from Wastewater by a Polypyrrole-derived N-doped Carbon Nanotube Decorated with Fish Scale-like Molybdenum Disulfide Nanosheets

Haitao Zhang, Xin Ding, Shitao Wang, Yan Huang, Xiao-Fei Zeng, Srihari Maganti, Qinglong Jiang, Mina Huang, Zhanhu Guo and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 16 Feb 2022

Engineered Science, 2022, 18, 320-328
Heavy Metal Removal from Wastewater by a Polypyrrole-derived N-doped Carbon Nanotube Decorated with Fish Scale-like Molybdenum Disulfide Nanosheets

Strong Nonreciprocal Mid-infrared Radiation at Small Angles Based on the Excitation of Guided Modes

Jun Wu, Yasong Sun, Biyuan Wu and Xiaohu Wu

Research Paper | published online: 17 Feb 2022

Engineered Science, 2022, 19, 198-204
Strong Nonreciprocal Mid-infrared Radiation at Small Angles Based on the Excitation of Guided Modes

Conductive Polyvinyl Alcohol/Silver Nanoparticles Hydrogel Sensor with Large Draw Ratio, High Sensitivity and High Stability for Human Behavior Monitoring

Yufeng Wu, Enfu Chen, Xiaodi Weng, Zhaofeng He, Geng Chang, Xuchao Pan, Junchen Liu, Kun Huang, Kai Huang and Ming Lei

Research Paper | published online: 21 Feb 2022

Engineered Science, 2022, 18, 113-120
Conductive Polyvinyl Alcohol/Silver Nanoparticles Hydrogel Sensor with Large Draw Ratio, High Sensitivity and High Stability for Human Behavior Monitoring

Plant Biomass Derived Multidimensional Nanostructured Materials: A Green Alternative for Energy Storage
 

Sai Praneeth Thota, Partha Pratim Bag, Praveen Venkata Vadlani and Siva Kumar Belliraj

Review Paper | published online: 22 Feb 2022

Engineered Science, 2022, 18, 31-58
Plant Biomass Derived Multidimensional Nanostructured Materials: A Green Alternative for Energy Storage
 

Coupling Between Hyperbolic Phonon Polaritons Excited in Two Ultrathin Hexagonal Boron Nitride Sheets

Xiaohu Wu, Chengshuai Su, Kezhang Shi, Feng Wu and Ceji Fu

Communication | published online: 09 Mar 2022

Engineered Science, 2022, 19, 273-278
Coupling Between Hyperbolic Phonon Polaritons Excited in Two Ultrathin Hexagonal Boron Nitride Sheets

Low Velocity Impact Behavior of Fabric Reinforced Polymer Composites– A Review

Clifton Stephen, B. Shivamurthy, Mahesh Mohan, Abdel-Hamid I. Mourad, Rajiv Selvam and B. H.S. Thimmappa

Review Paper | published online: 09 Mar 2022

Engineered Science, 2022, 18, 75-97
Low Velocity Impact Behavior of Fabric Reinforced Polymer Composites– A Review

Repurposing Plastic Wastes in Non-conventional Engineered Wood Building Bricks for Constructional Application – A Mechanical Characterization using Experimental and Statistical Analysis

Balakrishna S Maddodi, Lathashri U A, Sonal Devesh, Asha Uday Rao, Gowri B Shenoy, Heshan Thenuka Wijerathne, Nilakshman Sooriyaperkasam and Prasanna Kumar M

Research Paper | published online: 18 Apr 2022

Engineered Science, 2022, 18, 329-336
Repurposing Plastic Wastes in Non-conventional Engineered Wood Building Bricks for Constructional Application – A Mechanical Characterization using Experimental and Statistical Analysis

Pyrolysis of Waste Polyolefins into Liquid Petrochemicals Using Metal Carbonate Catalyst

Man Vir Singh

Research Paper | published online: 18 Apr 2022

Engineered Science, 2022, 19, 285-291
Pyrolysis of Waste Polyolefins into Liquid Petrochemicals Using Metal Carbonate Catalyst

A Review on Processing Methods and Characterization Techniques of Green Composites

Nithesh Naik, B. Shivamurthy, B.H.S.Thimmappa, Aman Gupta, John Zhanhu Guo and Ilwoo Seok

Review Paper | published online: 03 Jun 2022

Engineered Science, 2022, 20, 80-99
A Review on Processing Methods and Characterization Techniques of Green Composites

10 Items

An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Longfei Lyu, Jiurong Liu, Hu Liu, Chuntai Liu, Yang Lu, Kai Sun, Runhua Fan, Ning Wang, Na Lu, Zhanhu Guo and Evan K. Wujcik

Review Paper | published online: 18 May 2018

Engineered Science, 2018, 2, 26-42
An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Xizhi Wang, Xiaofei Zeng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 26 Mar 2018

Engineered Science, 2018, 1, 55-63
Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Biao Zhao, Jiushuai Deng, Rui Zhang, Luyang Liang, Bingbing Fan, Zhongyi Bai, Gang Shao and Chul B. Park

Review Paper | published online: 18 Jun 2018

Engineered Science, 2018, 3, 5-40
Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

A Highly Porous Polyaniline-Graphene Composite Used for Electrochemical Supercapacitors

Xiaomin Li, Wen Zhao, Rui Yin, Xiaoshuai Huang and Lei Qian

Research Paper | published online: 30 Jul 2018

Engineered Science, 2018, 3, 89-95
A Highly Porous Polyaniline-Graphene Composite Used for Electrochemical Supercapacitors

Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Litao Yan, Haizhen Wang, Di Huang and Hongmei Luo

Review Paper | published online: 18 Mar 2018

Engineered Science, 2018, 1, 4-20
Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Amit Nautiyal, Mingyu Qiao, Tian Ren, Tung-Shi Huang, Xinyu Zhang, Jonathan Cook, Michael J. Bozack and Ramsis Farag

Research Paper | published online: 25 Oct 2018

Engineered Science, 2018, 4, 70-78
High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

Jing Wang, Zhicheng Shi, Xin Wang, Xianmin Mai, Runhua Fan, Hu Liu, Xiaojing Wang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 11 Oct 2018

Engineered Science, 2018, 4, 79-86
Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

Flower-like Bismuth Metal-Organic Frameworks Grown on Carbon Paper as a Free-Standing Electrode for Efficient Electrochemical Sensing of Cd2+ and Pb2+ in Water

Xianmei Xiang, Fuping Pan and Ying Li

Research Paper | published online: 02 Aug 2018

Engineered Science, 2018, 3, 77-83
Flower-like Bismuth Metal-Organic Frameworks Grown on Carbon Paper as a Free-Standing Electrode for Efficient Electrochemical Sensing of Cd2+ and Pb2+ in Water

Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Jianwen Chen, Yutian Zhu, Zhanhu Guo and Albert G. Nasibulin

Review Paper | published online: 02 Aug 2020

Engineered Science, 2020, 12, 13-22
Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Recent Development in Fabrication of Co Nanostructures and Their Carbon Nanocomposites for Electromagnetic Wave Absorption

Nannan Wu, Wenjing Du, Qian Hu, Sravanthi Vupputuri and Qinglong Jiang

Review Paper | published online: 23 Oct 2020

Engineered Science, 2021, 13, 11-23
Recent Development in Fabrication of Co Nanostructures and Their Carbon Nanocomposites for Electromagnetic Wave Absorption

22 Items

Predicting the Likelihood of an Earthquake by Leveraging Volumetric Statistical Data through Machine Learning Techniques

Marat Nurtas, Zhumabek Zhantaev,  Aizhan Altaibek,  Serik  Nurakynov,  Nurbapa Mekebayev, Kadrzhan Shiyapov, Berik Iskakov, and Aizhan Ydyrys

Research Paper | published online: 22 Nov 2023

Engineered Science, , ,
Predicting the Likelihood of an Earthquake by Leveraging Volumetric Statistical Data through Machine Learning Techniques

Indian Legal Corpus (ILC): A Dataset for A Dataset Summarizing Indian Legal Proceeding Using Natural Language

Pawan Trivedi, Digha Jain, Shilpa Gite, Ketan Kotecha, Anant Bhatt, and Nithesh Naik

Research Paper | published online: 16 Nov 2023

Engineered Science, , ,

Evaluation of Applicability of Some Algorithms for Controlling the Motion of Satellites in a Formation

Zaure Rakisheva, Anna Sukhenko, Nursultan Doszhan, Gulama Garip Alisher Ibrayev, Nazgul Kaliyeva, Shinichi Nakasuka, and Yerkin Shabdan

Research Paper | published online: 18 Nov 2023

Engineered Science, , ,
Evaluation of Applicability of Some Algorithms for Controlling the Motion of Satellites in a Formation

Structural and Service Performance of Composite Slabs with High Recycled Aggregate Concrete Contents

Fetih Kefyalew, Thanongsak Imjai, Reyes Garcia, and Boksun Kim

Research Paper | published online: 16 Nov 2023

Engineered Science, , ,
Structural and Service Performance of Composite Slabs with High Recycled Aggregate Concrete Contents

Optimized Framework for Signature Recognition Using Genetic Algorithm, Loci Method, and Fuzzy Classifier

Ouafae El Melhaoui, Benchaou soukaina, Sara said, and Samir Elouaham

Research Paper | published online: 19 Nov 2023

Engineered Science, , ,
Optimized Framework for Signature Recognition Using Genetic Algorithm, Loci Method, and Fuzzy Classifier

The Behavior of Thermal Shock Repairing of High Strength Reinforced Concrete Beam Using NSM-CFRP Rope and Strip

Ahmed M. Ashteyat, Ala’ Taleb Obaidat, and Tarik Fayez Kharabsheh

Research Paper | published online: 20 Nov 2023

Engineered Science, , ,

Thermal Effect on the Flexural Performance of Lightweight Reinforced Concrete Beams Using Expanded Polystyrene Beads and Pozzolana Aggregate

Mu’tasim Abdel-Jaber, Rawand Al-Nsour, Nasim Shatarat, Hasan Katkhuda, Hebah Al-zu’bi

Research Paper | published online: 22 Nov 2023

Engineered Science, , ,
Thermal Effect on the Flexural Performance of Lightweight Reinforced Concrete Beams Using Expanded Polystyrene Beads and Pozzolana Aggregate

Thermal Management of Prismatic LiFePO4 Battery Module with Inversed-Zigzag Channeled Ferrofluid Flows

Sarawut Sirikasemsuk, Ponthep Vengsungnle, Smith Eiamsa-ard, and Paisarn Naphon

Research Paper | published online: 14 Nov 2023

Engineered Science, , ,
Thermal Management of Prismatic LiFePO4 Battery Module with Inversed-Zigzag Channeled Ferrofluid Flows

Transforming Disease Diagnosis and Management: A Comprehensive Review of AI-Driven Urine Analysis in Clinical Medicine

Vinod Kumar Shukla, Manu Sudhi, Dasharathraj K Shetty, Suvidhi Banthia, Priyamvadha Chandrasekar, Nithesh Naik, BM Zeeshan Hameed, Girisha S, and Jayaraj Mymbilly Balakrishnan

Research Paper | published online: 08 Nov 2023

Engineered Science, , ,
Transforming Disease Diagnosis and Management: A Comprehensive Review of AI-Driven Urine Analysis in Clinical Medicine

Establishing Efficacy of Machine Learning Techniques for Vulnerability Information of Tubular Buildings

Muhammad Zain, Suraparb Keawsawasvong, Chanachai Thongchom, Issara Sereewatthanawut, Muhammad Usman, and Lapyote Prasittisopin

Research Paper | published online: 07 Nov 2023

Engineered Science, , ,
Establishing Efficacy of Machine Learning Techniques for Vulnerability Information of Tubular Buildings

Advancements in Bladder Cancer Management: A Comprehensive Review of Artificial Intelligence and Machine Learning Applications

Manu Sudhi, Vinod Kumar Shukla, Dasharathraj K Shetty, Vanshika Gupta, Aditi Sangram Desai, Nithesh Naik, and BM Zeeshan Hameed

Review Paper | published online: 31 Oct 2023

Engineered Science, , ,
Advancements in Bladder Cancer Management: A Comprehensive Review of Artificial Intelligence and Machine Learning Applications

Whey to Ethanol: Unlocking the Potential of Cheese Whey for Sustainable Bioethanol Production

Azhar Zhubanova, Nuraly Akimbekov, Kuanysh Tastambek, Gulzhamal Abdieva, Perizat Ualieva, Azhar Malik, Nazym Altynbay, and Qiao Xiaohui

Review Paper | published online: 26 Oct 2023

Engineered Science, , ,
Whey to Ethanol: Unlocking the Potential of Cheese Whey for Sustainable Bioethanol Production

Humic Acid Modified Applied Palladium Catalysts for Nitro Compounds Reduction

Indira M. Dzheldybaeva  , Zhaksyntay K. Kairbekov, Manshuk Z.Esenalieva,  Altay Zh. Kairbekov, Saltanat M. Suimbaeva, and Didar Z. Abil’mazhinova

Research Paper | published online: 29 Oct 2023

Engineered Science, , ,
Humic Acid Modified Applied Palladium Catalysts for Nitro Compounds Reduction

Monodispersed Hollow Silica Nanospheres with Ultra-small Size for Fabrication of Highly Transparent Polymer Nanocomposites

Cai Li, Xiao-Feng Pei, Na Xiao, Xiao-Fei Zeng

Research Paper | published online: 25 Oct 2023

Engineered Science, , ,

Development of A Highly Effective Premix Based on Local Plant Raw Materials to Stimulate Growth and Development of Growing Calves

Mutushev A., Azat S., Eszhanova G., Tuleibayeva A, Zhumakhan K., and Nuraly A.

Research Paper | published online: 22 Oct 2023

Engineered Science, , ,
Development of A Highly Effective Premix Based on Local Plant Raw Materials to Stimulate Growth and Development of Growing Calves

Whey-to-Bioethanol Valorisation: Fermentation with Immobilised Yeast Cells

Azhar Zhubanova, Gulzhamal Abdieva, Perizat Ualieva, Nuraly Akimbekov, Azhar Malik, and Kuanysh Tastambek

Research Paper | published online: 25 Oct 2023

Engineered Science, , ,
Whey-to-Bioethanol Valorisation: Fermentation with Immobilised Yeast Cells

Application of Finite Element Method for Solving Seismoacoustic Modeling Problems in Poroelastic Composite Media

M.Nurtas, F. Tokmukhamedova, A.Ydyrs, Zh.Zhantaev, S.Nurakynov, B. Iskakov, A. Altaibek

Research Paper | published online: 22 Nov 2023

Engineered Science, , ,
Application of Finite Element Method for Solving Seismoacoustic Modeling Problems in Poroelastic Composite Media

Synthesis of Ester Derivatives of Catechin Isolated from Uncaria gambir and their Anticancer Activity

Muhammad Ikhlas Abdjan, Mila Rosyda, Nanik Siti Aminah, Alfinda Novi Kristanti, Imam Siswanto, Waseem Shehzad, Hina Siddiqui, Andika Pramudya Wardana, Indriani, Mirza Ardella Saputra, and Yoshiaki Takaya

Research Paper | published online: 26 Oct 2023

Engineered Science, , ,
Synthesis of Ester Derivatives of Catechin Isolated from Uncaria gambir and their Anticancer Activity

Surface Transformation of Carbon Nanofibers via Co-Electrospinning with Natural Rubber and Ni Doping for Carbon Dioxide Adsorption and Supercapacitor Applications

Songwuit Chanthee, Channarong Asavatesanupap, Darunee Sertphon, Thanigan Nakkhong, Nakarin Subjalearndee, and Malee Santikunaporn

Research Paper | published online: 07 Oct 2023

Engineered Science, , ,
Surface Transformation of Carbon Nanofibers via Co-Electrospinning with Natural Rubber and Ni Doping for Carbon Dioxide Adsorption and Supercapacitor Applications

A Novel Hybrid Metaheuristic Approach to Parameter Estimation of PV Solar Cells and Modules

Thira Jearsiripongkul, Pradya Prempraneerach, Mahdiyeh Eslami, and Mohammad Amin Moarrefi

Research Paper | published online: 09 Oct 2023

Engineered Science, , ,
A Novel Hybrid Metaheuristic Approach to Parameter Estimation of PV Solar Cells and Modules

Investigation of Sandwich-Type Generator Thermoelectric Element Power Generation

Catur Harsito, Ganjar Pramudi, Riyadi Muslim, Dimas Adika, and Yudi Kurniawan

Research Paper | published online: 11 Nov 2023

Engineered Science, , ,

14 Items

Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Xiang Lu, Huanyu Liu, Vignesh Murugadoss, Ilwoo Seok, Jintao Huang, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Communication | published online: 09 Jan 2020

Engineered Science, 2020, 9, 25-34
Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Chongjie Gao, Wei Deng, Fuping Pan, Xuhui Feng and Ying Li

Research Paper | published online: 22 Jan 2020

Engineered Science, 2020, 9, 35-43
Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Xiaoyu Ma, Wei Zhong, Jing Zhao, Steve L. Suib and Yu Lei

Research Paper | published online: 12 Jul 2019

Engineered Science, 2020, 9, 44-49
“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Yanzhong Wang, Yuexin Liu, Chao Wang, Hu Liu, Jiaoxia Zhang, Jing Lin, Jincheng Fan, Tao Ding, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 07 Jan 2020

Engineered Science, 2020, 9, 50-59
Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Hao Yuan, He Peng, Jie Guan, Yong Liu, Jue Dai, Ruijing Su, Zhanhu Guo, Yun Chen, Qian Hu, Bingnan Yuan, Hongcheng Wu, Dan Kilula and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 22 Feb 2020

Engineered Science, 2020, 9, 68-76
Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

Shuang Zhao, Mingming Niu, Peng Peng, Yuanhui Cheng and Yun Zhao

Research Paper | published online: 26 Aug 2019

Engineered Science, 2020, 9, 77-83
Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

Facile Synthesis of LiMn0.75Fe0.25PO4/C Nanocomposite Cathode Materials of Lithium-Ion Batteries through Microwave Sintering

Chunping Hou, Jiao Hou, Hao Zhang, Yong Ma, Xiaowei He, Wangchang Geng and Qiuyu Zhang

Research Paper | published online: 01 May 2020

Engineered Science, 2020, 11, 36-43
Facile Synthesis of LiMn0.75Fe0.25PO4/C Nanocomposite Cathode Materials of Lithium-Ion Batteries through Microwave Sintering

Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Jianwen Chen, Yutian Zhu, Zhanhu Guo and Albert G. Nasibulin

Review Paper | published online: 02 Aug 2020

Engineered Science, 2020, 12, 13-22
Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Recent Advances of Imidazolin-2-iminato in Transition Metal Chemistry

Preethi Raja, Revathi S and Tapas Ghatak

Review Paper | published online: 13 Nov 2020

Engineered Science, 2020, 12, 23-37
Recent Advances of Imidazolin-2-iminato in Transition Metal Chemistry

A Review on Bio-inspired Synthesis of Silver Nanoparticles: Their Antimicrobial Efficacy and Toxicity

S. R. Prasad, S. B. Teli, J. Ghosh, N. R. Prasad, V. S. Shaikh, G. M. Nazeruddin, Abdullah G. Al-Sehemi, Imran Patel and Y. I. Shaikh

Review Paper | published online: 07 Jun 2021

Engineered Science, 2021, 16, 90-128
A Review on Bio-inspired Synthesis of Silver Nanoparticles: Their Antimicrobial Efficacy and Toxicity

PVDF-Ni/PE-CNTs Composite Foams with Co-Continuous Structure for Electromagnetic Interference Shielding and Photo-Electro-Thermal Properties

Haoran Cheng, Zhili Lu, Qingsen Gao,Yang Zuo, Xianhu Liu, Zhanhu Guo, Chuntai Liu and Changyu Shen

Research Paper | published online: 31 Aug 2021

Engineered Science, 2021, 16, 331-340
PVDF-Ni/PE-CNTs Composite Foams with Co-Continuous Structure for Electromagnetic Interference Shielding and Photo-Electro-Thermal Properties

Effect of Camshaft Speed and Packing Thickness on a Multistage Reciprocating Dehumidifier using Analytical Approach

Sampath Suranjan Salins, S.V. Kota Reddy and Shiva Kumar

Research Paper | published online: 04 Oct 2021

Engineered Science, 2021, 16, 244-258
Effect of Camshaft Speed and Packing Thickness on a Multistage Reciprocating Dehumidifier using Analytical Approach

Unveiling the Relationship between Servant Leadership and Ethical Climate of Employees in Manufacturing Industries and Educational Institution

Pradeep Kumar Shetty, Raghavendra Kamath C, Noor Afza. and Babu Thomas

Research Paper | published online: 08 Nov 2021

Engineered Science, 2021, 16, 234-243
Unveiling the Relationship between Servant Leadership and Ethical Climate of Employees in Manufacturing Industries and Educational Institution

A Study on the Effect of Radiometric Variations on a Fuzzy Stereo Matching Algorithm: A Statistical Analysis

Akhil Appu Shetty,  Raviraj Shetty, Navya Thirumaleshwar Hegde, Aldrin Claytus Vaz and C R Srinivasan

Research Paper | published online: 08 Nov 2021

Engineered Science, 2021, 16, 269-280
A Study on the Effect of Radiometric Variations on a Fuzzy Stereo Matching Algorithm: A Statistical Analysis