10 Items

Performance of Masks and Discussion of the Inactivation of SARS-CoV-2

Peter Tsai

Personal Account | published online: 21 May 2020
Performance of Masks and Discussion of the Inactivation of SARS-CoV-2

Therapeutic Options for Treating COVID-19

Muhammad Wajid Ullah, Sehrish Manan, Zhanhu Guo and Guang Yang

Editorial | published online: 14 Jun 2020
Therapeutic Options for Treating COVID-19

A Recapitulation of Virology, Modes of Dissemination, Diagnosis, Treatment, and Preventive measures of COVID-19: A Review

Viquar S. Shaikh, Gulam M. Nazeruddin, Yaseen I. Shaikh, Samir H. Bloukh, Zehra Edis and Habib M. Pathan

Review Paper | published online: 26 May 2020
A Recapitulation of Virology, Modes of Dissemination, Diagnosis, Treatment, and Preventive measures of COVID-19: A Review

Graphitic Carbon Nitride: Preparation, Properties and Applications in Energy Storage

Wen Zhao, Zhaoqian Yan and Lei Qian

Review Paper | published online: 13 May 2020
Graphitic Carbon Nitride: Preparation, Properties and Applications in Energy Storage

Overview of Ultrasonic Assisted Manufacturing Multifunctional Carbon Nanotube Nanopaper Based Polymer Nanocomposites

Dan Zhang, Jingyao Sun, L. James Lee and Jose M. Castro

Review Paper | published online: 01 May 2020
Overview of Ultrasonic Assisted Manufacturing Multifunctional Carbon Nanotube Nanopaper Based Polymer Nanocomposites

Generation of Continuously Variable-mode Orbital Angular Momentum Beams

Jianchun Xu, Lihao Chen, Xiaojun Zhai, Ru Zhang, Klaus D. Mcdonald-Maier, Shanguo Huang and Ke Bi

Research Paper | published online: 13 May 2020
Generation of Continuously Variable-mode Orbital Angular Momentum Beams

Temperature Dependent Studies on Radio Frequency Sputtered Al Doped ZnO Thin Film

Pankaj K. Bhujbal, Habib M. Pathan and Nandu B. Chaure

Research Paper | published online: 10 Mar 2020
Temperature Dependent Studies on Radio Frequency Sputtered Al Doped ZnO Thin Film

Combining Silk Sericin and Surface Micropatterns in Bacterial Cellulose Dressings to Control Fibrosis and Enhance Wound Healing

Biaou O. Ode Boni, Lallepak Lamboni, Bianza M. Bakadia, Saied A. Hussein and Guang Yang

Research Paper | published online: 01 May 2020
Combining Silk Sericin and Surface Micropatterns in Bacterial Cellulose Dressings to Control Fibrosis and Enhance Wound Healing

Influence of Polypyrrole Incorporated Electrospun Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) Nanofibrous Composite Membrane Electrolyte on the Photovoltaic Performance of Dye Sensitized Solar Cell

Vijayakumar Elayappan, Vignesh Murugadoss, Zhaofu Fei, Paul J. Dyson and Subramania Angaiah

Research Paper | published online: 03 May 2020
Influence of Polypyrrole Incorporated Electrospun Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) Nanofibrous Composite Membrane Electrolyte on the Photovoltaic Performance of Dye Sensitized Solar Cell

Experimental and Theoretical Characteristic of Single Atom Co-N-C Catalyst for Li-O2 Batteries

Gaoyang Li, Congcong Dang, Yue Hou, Feng Dang, Yuqi Fan and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 May 2020
Experimental and Theoretical Characteristic of Single Atom Co-N-C Catalyst for Li-O2 Batteries

69 Items

Applications of Cellulose Nanocrystals: A Review

Shaoqu Xie, Xiao Zhang, Michael P. Walcott and Hongfei Lin

Review Paper | published online: 17 Mar 2018
Applications of Cellulose Nanocrystals: A Review

Recent Progress on the Metacomposites with Carbonaceous Fillers

Haikun Wu, Xiaoshuai Huang and Lei Qian

Review Paper | published online: 08 May 2018
Recent Progress on the Metacomposites with Carbonaceous Fillers

An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Longfei Lyu, Jiurong Liu, Hu Liu, Chuntai Liu, Yang Lu, Kai Sun, Runhua Fan, Ning Wang, Na Lu, Zhanhu Guo and Evan K. Wujcik

Review Paper | published online: 18 May 2018
An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

pH and Electromagnetic Dual-Remoted Drug Delivery Based on Bimodal Superparamagnetic [email protected] Silica Nanoparticles

Haihua Hu, Haopeng Liu, Dianjun Zhang, Jianjun Wang, Gaowu Qin and Xuefeng Zhang

Research Paper | published online: 24 Apr 2018
pH and Electromagnetic Dual-Remoted Drug Delivery Based on Bimodal Superparamagnetic Fe3O4@Porous Silica Nanoparticles

Polyelectrolyte Assisted Preparation of Nanocatalysts for CO2 Methanation

Lei Liu, Paul Bernazzani, Wei Chu, Shi-Zhong Luo, Bin Wang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 16 May 2018
Polyelectrolyte Assisted Preparation of Nanocatalysts for CO2 Methanation

Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Biao Zhao, Jiushuai Deng, Rui Zhang, Luyang Liang, Bingbing Fan, Zhongyi Bai, Gang Shao and Chul B. Park

Review Paper | published online: 18 Jun 2018
Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Zeolitic-imidazolate Framework (ZIF)@ZnCo-ZIF Core-shell Template Derived Co, N-doped Carbon Catalysts for Oxygen Reduction Reaction

Haiyan Yu, Liu Yang, Daojian Cheng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 02 Jun 2018
Zeolitic-imidazolate Framework (ZIF)@ZnCo-ZIF Core-shell Template Derived Co, N-doped Carbon Catalysts for Oxygen Reduction Reaction

Slippery Liquid-infused Porous Surface Fabricated on Aluminum Maintains Stable Corrosion Resistance at Elevated Temperatures

Meng Zhang, Mengyao Dong, Shougang Chen and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 27 May 2018
Slippery Liquid-infused Porous Surface Fabricated on Aluminum Maintains Stable Corrosion Resistance at Elevated Temperatures

Nanocomposites Research in Tongji University: Introduction of Prof. Hongbo Gu

Henry A. Colorado, Qiang Gao, Subramania Angaiah, Zhe Wang, Na Lu, Ying Li, Jong Eun Ryu, Brian J. Edwards and David P. Young

Personal Account | published online: 17 Nov 2018
Nanocomposites Research in Tongji University: Introduction of Prof. Hongbo Gu

Influence of Various Ionic Liquids Embedded Electrospun Polymer Membrane Electrolytes on the Photovoltaic Performance of DSSC

Subramania Angaiah, Vignesh Murugadoss, Subasri Arunachalam, Pratheep Panneerselvam and Sarathkumar Krishnan

Research Paper | published online: 26 Aug 2018
Influence of Various Ionic Liquids Embedded Electrospun Polymer Membrane Electrolytes on the Photovoltaic Performance of DSSC

High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Amit Nautiyal, Mingyu Qiao, Tian Ren, Tung-Shi Huang, Xinyu Zhang, Jonathan Cook, Michael J. Bozack and Ramsis Farag

Research Paper | published online: 25 Oct 2018
High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

Jing Wang, Zhicheng Shi, Xin Wang, Xianmin Mai, Runhua Fan, Hu Liu, Xiaojing Wang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

Adsorption Removal of Pollutant Dyes in Wastewater by Nitrogen-doped Porous Carbons Derived from Natural Leaves

Jun Chen, Xiaosu Wang, Yan Huang, Shanshan Lv, Xiaohua Cao, Jimmy Yun and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 14 Dec 2018
Adsorption Removal of Pollutant Dyes in Wastewater by Nitrogen-doped Porous Carbons Derived from Natural Leaves

Bio-Inspired Feature-Driven Topology Optimization for Rudder Structure Design

Jihong Zhu, Yubo Zhao, Weihong Zhang, Xiaojun Gu, Tong Gao, Jie Kong, Guanghui Shi, Yingjie Xu and Dongliang Quan

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Bio-Inspired Feature-Driven Topology Optimization for Rudder Structure Design

Thermo-Responsive and Shape-Adaptive Hydrogel Actuators from Fundamentals to Applications

Yanxian Zhang, Shaowen Xie, Dong Zhang, Baiping Ren, Yonglan Liu, Li Tang, Qiang Chen, Jintao Yang, Jiang Wu, Jianxin Tang and Jie Zheng

Review Paper | published online: 22 Feb 2019
Thermo-Responsive and Shape-Adaptive Hydrogel Actuators from Fundamentals to Applications

Nanoparticles Targeting Hepatic Stellate Cells for the Treatment of Liver Fibrosis

Qiaobin Hu, Ji-Young Lee and Yangchao Luo

Review Paper | published online: 16 Mar 2019
Nanoparticles Targeting Hepatic Stellate Cells for the Treatment of Liver Fibrosis

Pulsed Laser Deposition of NiSe2 Film on Carbon Nanotubes for High-Performance Supercapacitor

Rongrong Nie, Qunlong Wang, Peng Sun, Ruijing Wang, Qin Yuan and Xuefeng Wang

Research Paper | published online: 23 Dec 2018
Pulsed Laser Deposition of NiSe2 Film on Carbon Nanotubes for High-Performance Supercapacitor

Microwave Orbital Angular Momentum Beam Generation Based on Circularly Polarized Metasurface Antenna Array

Jianchun Xu, Yanan Hao, Ke Bi, Ru Zhang, Shanguo Huang and Ji Zhou

Research Paper | published online: 12 Feb 2019
Microwave Orbital Angular Momentum Beam Generation Based on Circularly Polarized Metasurface Antenna Array

Remarkably Enhanced CO2 Uptake and Uranium Extraction by Functionalization of Cyano-bearing Conjugated Porous Polycarbazoles

Anwang Dong, Yaqi Zhu, Mengyao Ren, Xiaoyu Sun, Vignesh Murugadoss, Yihui Yuan, Jun Wen, Xiaolin Wang, Qi Chen, Zhanhu Guo and Ning Wang

Research Paper | published online: 28 Jan 2019
Remarkably Enhanced CO2 Uptake and Uranium Extraction by Functionalization of Cyano-bearing Conjugated Porous Polycarbazoles

Attenuation of the Aggregation and Neurotoxicity of Amyloid Peptides with Neurotransmitter-Functionalized Ultra-Small-Sized Gold Nanoparticles

Yueling Xu, Yiliang Li, Lin Wei, Hua Liu, Juhui Qiu and Lehui Xiao

Research Paper | published online: 22 Feb 2019
Attenuation of the Aggregation and Neurotoxicity of Amyloid Peptides with Neurotransmitter-Functionalized Ultra-Small-Sized Gold Nanoparticles

Cobalt-Doping Enhancing Electrochemical Performance of Silicon/Carbon Nanocomposite as Highly Efficient Anode Materials in Lithium-Ion Batteries

Muhammad Idrees, Liqiang Liu, Saima Batool, Hebin Luo, Jin Liang, Benbin Xu, Steven Wang and Jie Kong

Research Paper | published online: 02 Feb 2019
Cobalt-Doping Enhancing Electrochemical Performance of Silicon/Carbon Nanocomposite as Highly Efficient Anode Materials in Lithium-Ion Batteries

Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Litao Yan, Haizhen Wang, Di Huang and Hongmei Luo

Review Paper | published online: 18 Mar 2018
Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Nitrogen Coordinated Single Atomic Metals Supported on Nanocarbons: A New Frontier in Electrocatalytic CO2 Reduction

Fuping Pan, Xianmei Xiang and Ying Li

Review Paper | published online: 24 Apr 2018
Nitrogen Coordinated Single Atomic Metals Supported on Nanocarbons: A New Frontier in Electrocatalytic CO2 Reduction

Surface Engineering of Microbial Cells: Strategies and Applications

Sabella Jelimo Kiprono, Muhammad Wajid Ulla and Guang Yang

Review Paper | published online: 30 Mar 2018
Surface Engineering of Microbial Cells: Strategies and Applications

Chitosan-coated-magnetite with Covalently Grafted Polystyrene Based Carbon Nanocomposites for Hexavalent Chromium Adsorption

Hongbo Gu, Xiaojiang Xu, Hongyuan Zhang, Chaobo Liang, Han Lou, Chao Ma, Yujie Li, Zhanhu Guo and Junwei Gu

Research Paper | published online: 08 Mar 2018
Chitosan-coated-magnetite with Covalently Grafted Polystyrene Based Carbon Nanocomposites for Hexavalent Chromium Adsorption

Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Xizhi Wang, Xiaofei Zeng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 26 Mar 2018
Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Dynamic Oscillatory Rheological Properties of Polystyrene/Poly(methyl methacrylate) Blends and their Composites in the Presence of Carbon Black

Yamin Pan, Dirk W. Schubert, Jong Eun Ryu, Evan Wujick, Chuntai Liu, Changyu Shen and Xianhu Liu

Research Paper | published online: 03 Apr 2018
Dynamic Oscillatory Rheological Properties of Polystyrene/Poly(methyl methacrylate) Blends and their Composites in the Presence of Carbon Black

Core/shell Template-derived Co, N-doped Carbon Bifunctional Electrocatalysts for Rechargeable Zn-air Battery

Yanlong Lv, Lin Zhu, Haoxiang Xu, Liu Yang, Zhiping Liu, Daojian Cheng, Xiaohua Cao, Jimmy Yun and Dapeng Cao

 

Research Paper | published online: 28 Feb 2019
Core/shell Template-derived Co, N-doped Carbon Bifunctional Electrocatalysts for Rechargeable Zn-air Battery

Doughnut-structured [email protected] nanorings: Towards the efficient synthesis and application in high-performance Li-ion cathode

Qunbin Zhang, Jinyan Dai, Min Liao, Tao Duan and Weitang Yao

Research Paper | published online: 31 Jan 2019
Doughnut-structured FeS2@C nanorings: Towards the efficient synthesis and application in high-performance Li-ion cathode

In situ preparation of WO3/g-C3N4 composite and its enhanced photocatalytic ability, a comparative study on the preparation methods

Zengying Zhao, Hua Ma, Mingchao Feng, Zhaohui Li, Dapeng Cao and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 01 Feb 2019
In situ preparation of WO3/g-C3N4 composite and its enhanced photocatalytic ability, a comparative study on the preparation methods

Facile Construction of Copper Mesh Surface from Superhydrophilic to Superhydrophobic for Various Oil-Water Separations

Xudong Zhang, Yamin Pan, Junyang Zhao, Xiaoqiong Hao, Yaming Wang, Dirk W Schubert, Chuntai Liu, Changyu Shen and Xianhu Liu

Research Paper | published online: 15 Feb 2019
Facile Construction of Copper Mesh Surface from Superhydrophilic to Superhydrophobic for Various Oil-Water Separations

Regulating Intermolecular Chain Interaction of Biopolymer with Natural Polyol for Flexible, Optically Transparent and Thermally Conductive Hybrids

Marjan Alsadat Kashfipour, Nitin Mehra, Russell S. Dent and Jiahua Zhu

Communication | published online: 18 Apr 2019
Regulating Intermolecular Chain Interaction of Biopolymer with Natural Polyol for Flexible, Optically Transparent and Thermally Conductive Hybrids

Fast 4-nitrophenol Reduction Using Gelatin Hydrogel Containing Silver Nanoparticles

Mazhar Ul-Islam, Jawad Ali, Waliullah Khan, Adnan Haider, Nasrullah Shah, Md. Wasi Ahmad, Muhammad Wajid Ullah and Guang Yang

Research Paper | published online: 04 Apr 2019
Fast 4-nitrophenol Reduction Using Gelatin Hydrogel Containing Silver Nanoparticles

A Novel Core-shell Structured Nickel-rich Layered Cathode Material for High-energy Lithium-ion Batteries

Hui Tong, Qijie Zhou, Bao Zhang, Xu Wang, Yingying Yao, Zhiying Ding, Hezhang Chen, JunChao Zheng and Wanjing Yu

Research Paper | published online: 28 Mar 2019
A Novel Core-shell Structured Nickel-rich Layered Cathode Material for High-energy Lithium-ion Batteries

Ultrafast Electro-Thermal Responsive Heating Film Fabricated from Graphene Modified Conductive Materials

Yun Zhao, Mingming Niu, Fengxin Yang, Yuqiu Jia and Yuanhui Cheng

Research Paper | published online: 14 Mar 2019
Ultrafast Electro-Thermal Responsive Heating Film Fabricated from Graphene Modified Conductive Materials

Nitrogen Doped Coal with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction

Chi Zhang, Yunchao Xie, Heng Deng, Cheng Zhang, Jheng-Wun Su and Jian Lin

Research Paper | published online: 30 May 2019
Nitrogen Doped Coal with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction

Heterogeneous Iridium Oxide/Gold Nanocluster for Non-enzymatic Glucose Sensing and pH Probing

Qiuchen Dong, Xudong Wang, Haomin Liu, Heejeong Ryu, Jing Zhao, Baikun Li and Yu Lei

Research Paper | published online: 30 May 2019
Heterogeneous Iridium Oxide/Gold Nanocluster for Non-enzymatic Glucose Sensing and pH Probing

Preparation of Transparent Dispersions with Monodispersed Ag Nanoparticles for TiO2 Photoelectrode Materials with Excellent Photovoltaic Performance

Rikui Chen, Jun Bao, Zhe Yan, Xiejun Huang, Jimmy Yun, Xiaofei Zeng and Jianfeng Chen

Research Paper | published online: 30 May 2019
Preparation of Transparent Dispersions with Monodispersed Ag Nanoparticles for TiO2 Photoelectrode Materials with Excellent Photovoltaic Performance

Self-Sealing Polyolefin by Super-Absorbent Polymer

He Zhang, Yong Bing Chong, Ying Zhao, Andrey Buryak and Fei Duan

Research Paper | published online: 03 Jul 2019
Self-Sealing Polyolefin by Super-Absorbent Polymer

Improved Thermal Stabilities, Ablation and Mechanical Properties for Carbon Fibers/Phenolic Resins Laminated Composites Modified by Silicon-containing Polyborazine

Hui Zhao, Lixin Chen, Jin Yun, Lin Tang, Ziyou Wen, Xiao Zhang and Junwei Gu

Research Paper | published online: 28 May 2018
Improved Thermal Stabilities, Ablation and Mechanical Properties for Carbon Fibers/Phenolic Resins Laminated Composites Modified by Silicon-containing Polyborazine

Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Nagapradeep Nidamanuri, Yaqi Li, Qiang Li and Mingdong Dong

Review Paper | published online: 16 Feb 2020
Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Xiang Lu, Huanyu Liu, Vignesh Murugadoss, Ilwoo Seok, Jintao Huang, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Communication | published online: 09 Jan 2020
Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Chongjie Gao, Wei Deng, Fuping Pan, Xuhui Feng and Ying Li

Research Paper | published online: 22 Jan 2020
Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Xiaoyu Ma, Wei Zhong, Jing Zhao, Steve L. Suib and Yu Lei

Research Paper | published online: 12 Jul 2019
“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Hailong Huang, Lu Han, Yangling Wang, Zhongli Yang, Feng Zhu and Min Xu

Research Paper | published online: 09 Apr 2019
Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Zinc Stannate Nanorod as an Electron Transporting Layer for Highly Efficient and Hysteresis-less Perovskite Solar Cells

Mohammad Mahdi Tavakoli, Daniel Prochowicz, Pankaj Yadav, Rouhollah Tavakoli and Michael Saliba

Communication | published online: 08 Aug 2018
Zinc Stannate Nanorod as an Electron Transporting Layer for Highly Efficient and Hysteresis-less Perovskite Solar Cells

Recent Advances in Resistive Switching Materials and Devices: From Memories to Memristors

Gang Liu, Yu Chen, Shuang Gao, Bin Zhang, Run-Wei Li and Xiaodong Zhuang

Review Paper | published online: 29 Oct 2018
Recent Advances in Resistive Switching Materials and Devices: From Memories to Memristors

Nanoparticles in Biomedicine-Focus on Imaging Applications

Peng Zhou, Juping Wang, Xiaohong Du, Tao Huang, Prakash D. Nallathamby, Lan Yang, Weiwei Zou, Yongchao Zhou, Jean-Michel Jault, Song Chen and Feng Ding

Review Paper | published online: 29 Oct 2018
Nanoparticles in Biomedicine-Focus on Imaging Applications

Robust Construction of Flexible Bacterial [email protected](OH)2 paper: Toward High Capacitance and Sensitive H2O2 Detection

Jie Cai, Wei Xu, Yuheng Liu, Zhenzhou Zhu, Gang Liu, Wenping Ding, Guozhen Wang, Haibo Wang and Yangchao Luo

Research Paper | published online: 05 Jan 2019
Robust Construction of Flexible Bacterial Cellulose@Ni(OH)2 paper: Toward High Capacitance and Sensitive H2O2 Detection

Overview of Ultrasonic Assisted Manufacturing Multifunctional Carbon Nanotube Nanopaper Based Polymer Nanocomposites

Dan Zhang, Jingyao Sun, L. James Lee and Jose M. Castro

Review Paper | published online: 01 May 2020
Overview of Ultrasonic Assisted Manufacturing Multifunctional Carbon Nanotube Nanopaper Based Polymer Nanocomposites

Combining Silk Sericin and Surface Micropatterns in Bacterial Cellulose Dressings to Control Fibrosis and Enhance Wound Healing

Biaou O. Ode Boni, Lallepak Lamboni, Bianza M. Bakadia, Saied A. Hussein and Guang Yang

Research Paper | published online: 01 May 2020
Combining Silk Sericin and Surface Micropatterns in Bacterial Cellulose Dressings to Control Fibrosis and Enhance Wound Healing

Performance of Masks and Discussion of the Inactivation of SARS-CoV-2

Peter Tsai

Personal Account | published online: 21 May 2020
Performance of Masks and Discussion of the Inactivation of SARS-CoV-2

A Recapitulation of Virology, Modes of Dissemination, Diagnosis, Treatment, and Preventive measures of COVID-19: A Review

Viquar S. Shaikh, Gulam M. Nazeruddin, Yaseen I. Shaikh, Samir H. Bloukh, Zehra Edis and Habib M. Pathan

Review Paper | published online: 26 May 2020
A Recapitulation of Virology, Modes of Dissemination, Diagnosis, Treatment, and Preventive measures of COVID-19: A Review

Recent Advances in Co3O4 as Anode Materials for High-Performance Lithium-Ion Batteries

Chuanxin Hou, Bing Wang, Vignesh Murugadoss, Sravanthi Vupputuri, Yunfeng Chao, Zhanhu Guo, Caiyun Wang and Wei Du 

Review Paper | published online: 22 Jul 2020
Recent Advances in Co3O4 as Anode Materials for High-Performance Lithium-Ion Batteries

Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Jianwen Chen, Yutian Zhu, Zhanhu Guo and Albert G. Nasibulin

Review Paper | published online: 02 Aug 2020
Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Chemical Bath Deposition of CuInS2 Thin Films and Synthesis of CuInS2 Nanocrystals: A Review

J. P. Sawant, S. F. Shaikh, R. B. Kale and H. M. Pathan

Review Paper | published online: 25 Oct 2020
Chemical Bath Deposition of CuInS2 Thin Films and Synthesis of CuInS2 Nanocrystals: A Review

Recent Advances of Imidazolin-2-iminato in Transition Metal Chemistry

Preethi Raja, Revathi S and Tapas Ghatak

Review Paper | published online: 13 Nov 2020
Recent Advances of Imidazolin-2-iminato in Transition Metal Chemistry

Synthesis of Metal-Organic Frameworks (MOFs) and their Biological, Catalytic and Energetic Application: A Mini Review

Partha Pratim Bag, Govind Pratap Singh, Shuvendu Singha and Gourisankar Roymahapatra 

Review Paper | published online: 17 Dec 2020
Synthesis of Metal-Organic Frameworks (MOFs) and their Biological, Catalytic and Energetic Application: A Mini Review

An Overview of Oxygen Reduction Electrocatalysts for Rechargeable Zinc-Air Batteries Enabled by Carbon and Carbon Composites

Junkai Zhao, Daina Wei, Ce Zhang, Qian Shao, Vignesh Murugadoss, Zhanhu Guo, Qinglong Jiang and Xiaojing Yang

Review Paper | published online: 04 Feb 2021
An Overview of Oxygen Reduction Electrocatalysts for Rechargeable Zinc-Air Batteries Enabled by Carbon and Carbon Composites

A Critical Review on Design and Development of Gas Sensing Materials

M. N. Padvi, A. V. Moholkar, S. R. Prasad and N. R. Prasad

Review Paper | published online: 08 Mar 2021
A Critical Review on Design and Development of Gas Sensing Materials

Gold/titania Nanorod Assembled Urchin-like Photocatalysts with an Enhanced Hydrogen Generation by Photocatalytic Biomass Reforming

Cai Shi, Weijie Yuan, Keqi Qu, Junming Shi, Malin Eqi, Xushen Tan, Zhanhua Huang, Felipe Gándara, Duo Pan, Nithesh Naik, Yixiang Zhang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 07 Jun 2021
Gold/titania Nanorod Assembled Urchin-like Photocatalysts with an Enhanced Hydrogen Generation by Photocatalytic Biomass Reforming

Kaolinite Review: Intercalation and Production of Polymer Nanocomposites

Jose Costa de Macedo Neto, Nayra Reis do Nascimento, Roger Hoel Bello, Luiz Antonio de Verçosa, João Evangelista Neto, João Carlos Martins da Costa and Francisco Rolando Valenzuela Diaz

Review Paper | published online: 01 Aug 2021
Kaolinite Review: Intercalation and Production of Polymer Nanocomposites

Distinctive Solvatochromic Response of Fluorescent Carbon Dots Derived from Different Components of Aegle Marmelos Plant

Anjali Vijeata, Ganga Ram Chaudhary, Ahmad Umar and Savita Chaudhary

Research Paper | published online: 15 Aug 2021
Distinctive Solvatochromic Response of Fluorescent Carbon Dots Derived from Different Components of Aegle Marmelos Plant

Revisiting the Reduction of Thermal Conductivity in Nano- to Micro-Grained Bismuth Telluride: The Importance of Grain-Boundary Thermal Resistance

Sien Wang, Xiaowei Lu, Ankit Negi, Jixiong He, Kyunghoon Kim, Hezhu Shao, Peng Jiang, Jun Liu and Qing Hao

 

 

Research Paper | published online: 15 Aug 2021
Revisiting the Reduction of Thermal Conductivity in Nano- to Micro-Grained Bismuth Telluride: The Importance of Grain-Boundary Thermal Resistance

Acute-on-Chronic Liver Failure Mortality Prediction using an Artificial Neural Network

Balaji Musunuri, Shiran Shetty, Dasharathraj K Shetty, Manjunath K Vanahalli, Aditya Pradhan, Nithesh Naik and Rahul Paul

Research Paper | published online: 24 Aug 2021
Acute-on-Chronic Liver Failure Mortality Prediction using an Artificial Neural Network

Gelatin Nanofibers in Drug Delivery Systems and Tissue Engineering

Ashni Arun, Pratyusha Malrautu, Anindita Laha and Seeram Ramakrishna

Review Paper | published online: 10 Sep 2021
Gelatin Nanofibers in Drug Delivery Systems and Tissue Engineering

Cellulose Acetate-Hydroxyapatite-Bioglass-Zirconia Nanocomposite Particles as Potential Biomaterial: Synthesis, Characterization, and Biological Properties for Bone Application

Nuha Al-Harbi, Mahmoud Ali Hussein, Yas Al-Hadeethi and  Ahmad Umar

Research Paper | published online: 12 Sep 2021
Cellulose Acetate-Hydroxyapatite-Bioglass-Zirconia Nanocomposite Particles as Potential Biomaterial: Synthesis, Characterization, and Biological Properties for Bone Application

27 Items

Gelatin Nanofibers in Drug Delivery Systems and Tissue Engineering

Ashni Arun, Pratyusha Malrautu, Anindita Laha and Seeram Ramakrishna

Review Paper | published online: 10 Sep 2021
Gelatin Nanofibers in Drug Delivery Systems and Tissue Engineering

Effective Removal of Nitrates from the Drinking Water by Chemical and Electrochemical Methods

S. Ramalingam and A. Subramania

Research Paper | published online: 17 Apr 2021
Effective Removal of Nitrates from the Drinking Water by Chemical and Electrochemical Methods

A Critical Review on Design and Development of Gas Sensing Materials

M. N. Padvi, A. V. Moholkar, S. R. Prasad and N. R. Prasad

Review Paper | published online: 08 Mar 2021
A Critical Review on Design and Development of Gas Sensing Materials

Plasmonic Effect of Ag Nanoparticles on Polymethine Dyes Sensitized Titanium Dioxide

Niyazbek Ibrayev, Gulden Omarova, Evgeniya Seliverstova, Alexander Ishchenko and Nurxat Nuraje

Research Paper | published online: 16 Jan 2021
Plasmonic Effect of Ag Nanoparticles on Polymethine Dyes Sensitized Titanium Dioxide

Research Progress in Toughening Modification of Polybenzoxazine

Sipei Zhao, Li Pei, Hailong Li, Yuanyuan Ma, Qingsong Lian, Shaofeng Zhou, Guizhe Zhao and Zhi Wang

Review Paper | published online: 31 Oct 2020
Research Progress in Toughening Modification of Polybenzoxazine

Applications of Kinetic Methods in Thermal Analysis: A Review

Xin Zhang

Review Paper | published online: 04 Sep 2020
Applications of Kinetic Methods in Thermal Analysis: A Review

Microencapsulation of Poorly Water-soluble Finasteride in Polyvinyl Alcohol/chitosan Microspheres as a Long-term Sustained Release System for Potential Embolization Applications

Xiaohong Li, Kun Chen, Xiongfa Ji, Xi Yuan, Zehua Lei, Muhammad Wajid Ullah, Jun Xiao and Guang Yang

Research Paper | published online: 14 Dec 2020
Microencapsulation of Poorly Water-soluble Finasteride in Polyvinyl Alcohol/chitosan Microspheres as a Long-term Sustained Release System for Potential Embolization Applications

Composite of Strip-shaped ZIF-67 with Polypyrrole: A Conductive Polymer-MOF Electrode System for Stable and High Specific Capacitance

Sajid ur Rehman, Rida Ahmed, Kun Ma, Shuai Xu, Tongxiang Tao, Muhammad Adnan Aslam, Muhammad Amir and Junfeng Wang

Research Paper | published online: 13 Dec 2020
Composite of Strip-shaped ZIF-67 with Polypyrrole: A Conductive Polymer-MOF Electrode System for Stable and High Specific Capacitance

Numerical Simulation and Optimization of Indirect Squeeze Casting Process

Liwen Chen, Jingyi Li, Yuhong Zhao, Muxi Li, Limin Li, Lei Chen and Hua Hou

Research Paper | published online: 30 Dec 2020
Numerical Simulation and Optimization of Indirect Squeeze Casting Process

Spray Pyrolytic Deposition of CuInS2 Thin Films: Properties and Applications

Jitendra. P. Sawant, Ramesh J. Deokate, Habib. M. Pathan and Rohidas B. Kale

Review Paper | published online: 07 Jan 2021
Spray Pyrolytic Deposition of CuInS2 Thin Films: Properties and Applications

Nanostructured and Heterostructured 2D Materials for Thermoelectrics

Qin-Yi Li, Qing Hao, Tianhui Zhu, Mona Zebarjadi and Koji Takahashi

Review Paper | published online: 07 Sep 2020
Nanostructured and Heterostructured 2D Materials for Thermoelectrics

Recent Development in Fabrication of Co Nanostructures and Their Carbon Nanocomposites for Electromagnetic Wave Absorption

Nannan Wu, Wenjing Du, Qian Hu, Sravanthi Vupputuri and Qinglong Jiang

Review Paper | published online: 23 Oct 2020
Recent Development in Fabrication of Co Nanostructures and Their Carbon Nanocomposites for Electromagnetic Wave Absorption

Synthesis of Metal-Organic Frameworks (MOFs) and their Biological, Catalytic and Energetic Application: A Mini Review

Partha Pratim Bag, Govind Pratap Singh, Shuvendu Singha and Gourisankar Roymahapatra 

Review Paper | published online: 17 Dec 2020
Synthesis of Metal-Organic Frameworks (MOFs) and their Biological, Catalytic and Energetic Application: A Mini Review

Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Chongjie Gao, Wei Deng, Fuping Pan, Xuhui Feng and Ying Li

Research Paper | published online: 22 Jan 2020
Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Nagapradeep Nidamanuri, Yaqi Li, Qiang Li and Mingdong Dong

Review Paper | published online: 16 Feb 2020
Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Yanzhong Wang, Yuexin Liu, Chao Wang, Hu Liu, Jiaoxia Zhang, Jing Lin, Jincheng Fan, Tao Ding, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 07 Jan 2020
Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Hybrid solid state supercapacitors (HSSC’s) for high energy & power density: an overview

Satyajeet S. Patil, Tejasvinee S. Bhat, Aviraj M. Teli, Sonali A. Beknalkar, Sarika B. Dhavale, Minaj M. Faras, Milind M. Karanjkar and Pramod S. Patil

Review Paper | published online: 26 Sep 2020
Hybrid solid state supercapacitors (HSSC’s) for high energy & power density: an overview

Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Hao Yuan, He Peng, Jie Guan, Yong Liu, Jue Dai, Ruijing Su, Zhanhu Guo, Yun Chen, Qian Hu, Bingnan Yuan, Hongcheng Wu, Dan Kilula and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 22 Feb 2020
Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

Hailong Huang, Lu Han, Yangling Wang, Zhongli Yang, Feng Zhu and Min Xu

Research Paper | published online: 09 Apr 2019
Tunable Thermal-Response Shape Memory Bio-Polymer Hydrogels as Body Motion Sensors

With Corona Virus, We Get Sick; With the Weapon of Science and Engineering, We Fight Back?

Qinglong Jiang, Zhanhu Guo, Guang Yang, Evan Wujick and Hongbo Gu

Editorial | published online: 08 Mar 2020
With Corona Virus, We Get Sick; With the Weapon of Science and Engineering, We Fight Back?

Generation of Continuously Variable-mode Orbital Angular Momentum Beams

Jianchun Xu, Lihao Chen, Xiaojun Zhai, Ru Zhang, Klaus D. Mcdonald-Maier, Shanguo Huang and Ke Bi

Research Paper | published online: 13 May 2020
Generation of Continuously Variable-mode Orbital Angular Momentum Beams

Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

Shuang Zhao, Mingming Niu, Peng Peng, Yuanhui Cheng and Yun Zhao

Research Paper | published online: 26 Aug 2019
Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Xiang Lu, Huanyu Liu, Vignesh Murugadoss, Ilwoo Seok, Jintao Huang, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Communication | published online: 09 Jan 2020
Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Graphitic Carbon Nitride: Preparation, Properties and Applications in Energy Storage

Wen Zhao, Zhaoqian Yan and Lei Qian

Review Paper | published online: 13 May 2020
Graphitic Carbon Nitride: Preparation, Properties and Applications in Energy Storage

Chemically Deposited CuInSe2 Thin Films and their Photovoltaic Properties: A Review

Balasaheb M. Palve, Chaitali V. Jagtap, Vishal S. Kadam, Chandrakant D. Lokhande  and Habib M. Pathan

Review Paper | published online: 11 Oct 2020
Chemically Deposited CuInSe2 Thin Films and their Photovoltaic Properties: A Review

10 Items

An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Longfei Lyu, Jiurong Liu, Hu Liu, Chuntai Liu, Yang Lu, Kai Sun, Runhua Fan, Ning Wang, Na Lu, Zhanhu Guo and Evan K. Wujcik

Review Paper | published online: 18 May 2018
An Overview of Electrically Conductive Polymer Nanocomposites toward Electromagnetic Interference Shielding

Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Xizhi Wang, Xiaofei Zeng and Dapeng Cao

Research Paper | published online: 26 Mar 2018
Biomass-derived Nitrogen-doped Porous Carbons (NPC) and NPC/ Polyaniline Composites as High Performance Supercapacitor Materials

Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

Biao Zhao, Jiushuai Deng, Rui Zhang, Luyang Liang, Bingbing Fan, Zhongyi Bai, Gang Shao and Chul B. Park

Review Paper | published online: 18 Jun 2018
Recent Advances on the Electromagnetic Wave Absorption Properties of Ni Based Materials

A Highly Porous Polyaniline-Graphene Composite Used for Electrochemical Supercapacitors

Xiaomin Li, Wen Zhao, Rui Yin, Xiaoshuai Huang and Lei Qian

Research Paper | published online: 30 Jul 2018
A Highly Porous Polyaniline-Graphene Composite Used for Electrochemical Supercapacitors

Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

Litao Yan, Haizhen Wang, Di Huang and Hongmei Luo

Review Paper | published online: 18 Mar 2018
Electrodes with High Conductivities for High Performance Lithium/Sodium Ion Batteries

High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Amit Nautiyal, Mingyu Qiao, Tian Ren, Tung-Shi Huang, Xinyu Zhang, Jonathan Cook, Michael J. Bozack and Ramsis Farag

Research Paper | published online: 25 Oct 2018
High-performance Engineered Conducting Polymer Film towards Antimicrobial/Anticorrosion Applications

Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

Jing Wang, Zhicheng Shi, Xin Wang, Xianmin Mai, Runhua Fan, Hu Liu, Xiaojing Wang and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Enhancing Dielectric Performance of Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites via Controlled Distribution of Carbon Nanotubes and Barium Titanate Nanoparticle

Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Jianwen Chen, Yutian Zhu, Zhanhu Guo and Albert G. Nasibulin

Review Paper | published online: 02 Aug 2020
Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Recent Development in Fabrication of Co Nanostructures and Their Carbon Nanocomposites for Electromagnetic Wave Absorption

Nannan Wu, Wenjing Du, Qian Hu, Sravanthi Vupputuri and Qinglong Jiang

Review Paper | published online: 23 Oct 2020
Recent Development in Fabrication of Co Nanostructures and Their Carbon Nanocomposites for Electromagnetic Wave Absorption

14 Items

In Situ Rheological Properties Monitoring of Cementitious Materials through the Piezoelectric-based Electromechanical Impedance (EMI) Approach

Guangshuai Han, Yen-Fang Su, Siwei Ma, Tommy Nantung and Na Lu

 

Research Paper | published online: 22 Sep 2021
In Situ Rheological Properties Monitoring of Cementitious Materials through the Piezoelectric-based Electromechanical Impedance (EMI) Approach

Design and Optimization of Multi-ring Permanent Magnet Bearings for High-speed rotors- A Computational Framework

Raghavendra Kamath C, Ritesh Bhat, Siddappa I. Bekinal, Vijay G. S., Tushar S. Shetty and Mrityunjay Doddamani

Research Paper | published online: 20 Sep 2021
Design and Optimization of Multi-ring Permanent Magnet Bearings for High-speed rotors- A Computational Framework

Solvothermal Synthesis of Anatase TiO2 for the Detoxification of Methyl Orange Dye with Improved Photodegradation Efficiency

Rekha B. Rajput, Shweta N. Jamble and Rohidas B. Kale*

 

 

 

Research Paper | published online: 17 Sep 2021

Realization of Electrochemically Grown a-Fe2O3 Thin Films for Photoelectrochemical Water Splitting Application

Avinash Rokade*, Yogesh Jadhav, Sagar Jathar, Swati Rahane, Sunil Barma, Ganesh Rahane, Sachin Thawarkar, Priti Vairale, Ashvini Punde and Shruti Shah

Research Paper | published online: 15 Sep 2021
Realization of Electrochemically Grown a-Fe2O3 Thin Films for Photoelectrochemical Water Splitting Application

Near-Field Radiative Heat Transfer via Coupling Graphene Plasmons with Different Phonon Polaritons in the Reststrahlen Bands

Ruiyi Liu, Lixin Ge, Haiyan Yu, Zheng Cui and Xiaohu Wu

Research Paper | published online: 13 Sep 2021
Near-Field Radiative Heat Transfer via Coupling Graphene Plasmons with Different Phonon Polaritons in the Reststrahlen Bands

Nickel Oxide Embedded with Polymer Electrolyte as Efficient Hole Transport Material for Perovskite Solar Cell

Monika Srivastava, Karan Surana, Pramod Kumar Singh and Ram Chandra Singh

Research Paper | published online: 31 Aug 2021
Nickel Oxide Embedded with Polymer Electrolyte as Efficient Hole Transport Material for Perovskite Solar Cell

An Overview of Microelectronic Infrared Pyroelectric Detector

Mariya Aleksandrova, Chaitali Jagtap, Vishal Kadam, Sandesh Jadkar, Georgi Kolev, Krasimir Denishev and Habib Pathan

Review Paper | published online: 19 Sep 2021
An Overview of Microelectronic Infrared Pyroelectric Detector

PVDF-Ni/PE-CNTs Composite Foams with Co-Continuous Structure for Electromagnetic Interference Shielding and Photo-Electro-Thermal Properties

Haoran Cheng, Zhili Lu, Qingsen Gao,Yang Zuo, Xianhu Liu, Zhanhu Guo, Chuntai Liu and Changyu Shen

Research Paper | published online: 31 Aug 2021
PVDF-Ni/PE-CNTs Composite Foams with Co-Continuous Structure for Electromagnetic Interference Shielding and Photo-Electro-Thermal Properties

Molecular Typing of Multidrug Resistant Uropathogenic Escherichia coli by Restriction Fragment Length Polymorphism

Soniya Goyal, Vikas Beniwal, Ravinder Kumar, Raman Kumar, Anil kumar, Vinod Chhokar and Ahmad Umar

Research Paper | published online: 23 Aug 2021
Molecular Typing of Multidrug Resistant Uropathogenic Escherichia coli by Restriction Fragment Length Polymorphism

Optical Properties of a Core/Shell/Shell Shape Metal-Insulator-Metal Composite Nanoparticle for Solar Energy Absorption

Caiyan Qin, Han Gong, Chunlei Sun and Xiaohu Wu

Research Paper | published online: 10 Aug 2021
Optical Properties of a Core/Shell/Shell Shape Metal-Insulator-Metal Composite Nanoparticle for Solar Energy Absorption

Moisture-Catalyzed Slow Release of Sex Pheromone from Microcrystals in Controlling Phyllophaga Pests

Pathik Sahoo and Pradip Das

Communication | published online: 08 Aug 2021
Moisture-Catalyzed Slow Release of Sex Pheromone from Microcrystals in Controlling Phyllophaga Pests

A Review on Bio-inspired Synthesis of Silver Nanoparticles: Their Antimicrobial Efficacy and Toxicity

S. R. Prasad, S. B. Teli, J. Ghosh, N. R. Prasad, V. S. Shaikh, G. M. Nazeruddin, Abdullah G. Al-Sehemi, Imran Patel and Y. I. Shaikh

Review Paper | published online: 07 Jun 2021
A Review on Bio-inspired Synthesis of Silver Nanoparticles: Their Antimicrobial Efficacy and Toxicity

11 Items

With Corona Virus, We Get Sick; With the Weapon of Science and Engineering, We Fight Back?

Qinglong Jiang, Zhanhu Guo, Guang Yang, Evan Wujick and Hongbo Gu

Editorial | published online: 08 Mar 2020
With Corona Virus, We Get Sick; With the Weapon of Science and Engineering, We Fight Back?

Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Nagapradeep Nidamanuri, Yaqi Li, Qiang Li and Mingdong Dong

Review Paper | published online: 16 Feb 2020
Graphene and Graphene Oxide-Based Membranes for Gas Separation

Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Xiang Lu, Huanyu Liu, Vignesh Murugadoss, Ilwoo Seok, Jintao Huang, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Communication | published online: 09 Jan 2020
Polyethylene Glycol/Carbon Black Shape-Stable Phase Change Composites for Peak Load Regulating of Electric Power System and Corresponding Thermal Energy Storage

Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

Chongjie Gao, Wei Deng, Fuping Pan, Xuhui Feng and Ying Li

Research Paper | published online: 22 Jan 2020
Superhydrophobic Electrospun PVDF Membranes with Silanization and Fluorosilanization Co-functionalized CNTs for Improved Direct Contact Membrane Distillation

“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Xiaoyu Ma, Wei Zhong, Jing Zhao, Steve L. Suib and Yu Lei

Research Paper | published online: 12 Jul 2019
“Self-heating” Enabled One-pot Synthesis of Fluorescent Carbon Dots

Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Yanzhong Wang, Yuexin Liu, Chao Wang, Hu Liu, Jiaoxia Zhang, Jing Lin, Jincheng Fan, Tao Ding, Jong E. Ryu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 07 Jan 2020
Significantly Enhanced Ultrathin NiCo-based MOF Nanosheet Electrodes Hybrided with Ti3C2Tx MXene for High Performance Asymmetric Supercapacitor

Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Hao Yuan, He Peng, Jie Guan, Yong Liu, Jue Dai, Ruijing Su, Zhanhu Guo, Yun Chen, Qian Hu, Bingnan Yuan, Hongcheng Wu, Dan Kilula and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 22 Feb 2020
Photodegradation of Gaseous Toluene by Vacuum Ultraviolet Light: Performance and Mechanism

Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

Shuang Zhao, Mingming Niu, Peng Peng, Yuanhui Cheng and Yun Zhao

Research Paper | published online: 26 Aug 2019
Edge Oleylaminated Graphene as Ultra-Stable Lubricant Additive for Friction and Wear Reduction

Facile Synthesis of LiMn0.75Fe0.25PO4/C Nanocomposite Cathode Materials of Lithium-Ion Batteries through Microwave Sintering

Chunping Hou, Jiao Hou, Hao Zhang, Yong Ma, Xiaowei He, Wangchang Geng and Qiuyu Zhang

Research Paper | published online: 01 May 2020
Facile Synthesis of LiMn0.75Fe0.25PO4/C Nanocomposite Cathode Materials of Lithium-Ion Batteries through Microwave Sintering

Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Jianwen Chen, Yutian Zhu, Zhanhu Guo and Albert G. Nasibulin

Review Paper | published online: 02 Aug 2020
Recent Progress on Thermo-electrical Properties of Conductive Polymer Composites and Their Application in Temperature Sensors

Recent Advances of Imidazolin-2-iminato in Transition Metal Chemistry

Preethi Raja, Revathi S and Tapas Ghatak

Review Paper | published online: 13 Nov 2020
Recent Advances of Imidazolin-2-iminato in Transition Metal Chemistry