7 Items

COVID-19: From Crude Oil to Medical Mask

Qinglong Jiang and Luna Lu

Editorial | published online: 22 Mar 2020
COVID-19: From Crude Oil to Medical Mask

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020
Recent Advances in Thermal Interface Materials

The Doping of Alkali Metal for Halide Perovskites

Jintian Jiang, Jing Xu, Huddoy Walter, Abul Kazi, Daoyuan Wang, Grant Wangila, Mansour Mortazavi, Chao Yan and Qinglong Jiang

Review Paper | published online: 17 Jan 2020
The Doping of Alkali Metal for Halide Perovskites

Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Pan Yang, Hexi Zhao, Yingnan Yang, Pengxiang Zhao, Xiaochong Zhao and Lijun Yang

Communication | published online: 10 Jan 2020
Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

Research Paper | published online: 16 Feb 2020
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Mechanical and Conductive Properties of Smart Cementitious Composites with Conductive Rubber Crumbs

Wenkui Dong, Wengui Li, Kirk Vessalas and Kejin Wang

Research Paper | published online: 16 Feb 2020
Mechanical and Conductive Properties of Smart Cementitious Composites with Conductive Rubber Crumbs

A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Meiyan Yu, Teng Yu, Shougang Chen, Zhanhu Guo and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 01 Mar 2020
A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

20 Items

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018
New Functions of Polyaniline

Thermal Studies of Three-Dimensional Printing Using Pulsed Laser Heating

Yue Xiao, Zhihan Hong, Garret Coleman Hongbo Zhao, Rongguang Liang, Pierre Lucas and Qing Hao

Invited Research Article | published online: 25 Sep 2018
Thermal Studies of Three-Dimensional Printing Using Pulsed Laser Heating

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Xiao-Chong Zhao, Pan Yang, Li-Jun Yang, Yu Cheng, Hui-Yuan Chen, Hu Liu, Gang Wang, Vignesh Murugadoss, Subramania Angaiah and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Oct 2018
Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

TiO2/Cyclodextrin Hybrid Structure with Efficient Photocatalytic Water Splitting

Siyao Guo, Jun Shang, Tiejun Zhao, Dongshuai Hou, Zuquan Jin and Guoxing Sun

Communication | published online: 30 Nov 2018
TiO2/Cyclodextrin Hybrid Structure with Efficient Photocatalytic Water Splitting

Phonon Transport within Periodic Porous Structures - From Classical Phonon Size Effects to Wave Effects

Yue Xiao, Qiyu Chen, Dengke Ma, Nuo Yang and Qing Hao

Review Paper | published online: 09 Sep 2019
Phonon Transport within Periodic Porous Structures - From Classical Phonon Size Effects to Wave Effects

Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

Jingyao Sun, Jian Zhuang, Ying Liu, Hong Xu, Jesse Horne, Evan K. Wujcik, Haichao Liu, Jong E. Ryu, Daming Wu and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 09 Dec 2019
Development and Application of Hot Embossing in Polymer Processing: A Review

A New Machine Learning Algorithm to Optimize A Reduced Mechanism of 2-Butanone and the Comparison with Other Algorithms

Yunpeng Wang, Shibo Liu, Jia Cheng, Xiao Wan, Wentao Feng, Nuo Yang and Chun Zou

Research Paper | published online: 23 Dec 2019
A New Machine Learning Algorithm to Optimize A Reduced Mechanism of 2-Butanone and the Comparison with Other Algorithms

Temperature-dependent Optical Characterization of VO2 Thin Film Prepared from Furnace Oxidation Method

Sydney Taylor, Jeremy Chao, Linshuang Long, Niko Vlastos and Liping Wang

Research Paper | published online: 17 Dec 2019
Temperature-dependent Optical Characterization of VO2 Thin Film Prepared from Furnace Oxidation Method

Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Jingyi Cai, Jing Tian, Hongbo Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 18 Dec 2019
Amino Carbon Nanotube Modified Reduced Graphene Oxide Aerogel for Oil/Water Separation

Phonon Thermal Transport Properties of Graphene Periodically Embedded with Four- and Eight-membered Rings: a Molecular Dynamics Study

Chuanjiang Tang, Xiaoxiang Yu, Gen Li, Nuo Yang and Jingtao Lü

Cover Page Article | published online: 29 Jan 2018
Phonon Thermal Transport Properties of Graphene Periodically Embedded with Four- and Eight-membered Rings: a Molecular Dynamics Study

A Review on Durability of Alkali-activated System from Sustainable Construction Materials to Infrastructures

Wengui Li, Zhuo Tang, Vivian W. Y. Tam, XinYu Zhao and Kejin Wang

Review Paper | published online: 06 Feb 2019
A Review on Durability of Alkali-activated System from Sustainable Construction Materials to Infrastructures

Recent Advances in Thermal Interface Materials

Yongcun Zhou, Siqi Wu, Yuheng Long, Pengli Zhu, Feixiang Wu, Feng Liu, Vignesh Murugadoss, Williams Winchester, Amit Nautiyal, Zhe Wang and Zhanhu Guo

 

Review Paper | published online: 08 Mar 2020
Recent Advances in Thermal Interface Materials

The Doping of Alkali Metal for Halide Perovskites

Jintian Jiang, Jing Xu, Huddoy Walter, Abul Kazi, Daoyuan Wang, Grant Wangila, Mansour Mortazavi, Chao Yan and Qinglong Jiang

Review Paper | published online: 17 Jan 2020
The Doping of Alkali Metal for Halide Perovskites

Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Pan Yang, Hexi Zhao, Yingnan Yang, Pengxiang Zhao, Xiaochong Zhao and Lijun Yang

Communication | published online: 10 Jan 2020
Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

Research Paper | published online: 16 Feb 2020
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Mechanical and Conductive Properties of Smart Cementitious Composites with Conductive Rubber Crumbs

Wenkui Dong, Wengui Li, Kirk Vessalas and Kejin Wang

Research Paper | published online: 16 Feb 2020
Mechanical and Conductive Properties of Smart Cementitious Composites with Conductive Rubber Crumbs

A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Meiyan Yu, Teng Yu, Shougang Chen, Zhanhu Guo and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 01 Mar 2020
A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

3 Items

A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Meiyan Yu, Teng Yu, Shougang Chen, Zhanhu Guo and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 01 Mar 2020
A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Pan Yang, Hexi Zhao, Yingnan Yang, Pengxiang Zhao, Xiaochong Zhao and Lijun Yang

Communication | published online: 10 Jan 2020
Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

10 Items

Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

Sixiang Li, Ashwak Jasim, Weiwei Zhao, Lina Fu, Muhammad Wajid Ullah, Zhijun Shi and Guang Yang

Research Paper | published online: 11 Oct 2018
Fabrication of pH-electroactive Bacterial Cellulose/Polyaniline Hydrogel for the Development of a Controlled Drug Release System

New Functions of Polyaniline

Hongbo Gu, Hongyuan Zhang, Chong Gao, Chaobo Liang, Junwei Gu, and Zhanhu Guo

Review Paper | published online: 30 Sep 2018
New Functions of Polyaniline

Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Xiao-Chong Zhao, Pan Yang, Li-Jun Yang, Yu Cheng, Hui-Yuan Chen, Hu Liu, Gang Wang, Vignesh Murugadoss, Subramania Angaiah and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Oct 2018
Enhanced Electrochemical Performance of Cu2+ doped TiO2 Nanoparticles for Lithium-ion Battery

Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Xiaosai Hu, Rui Liang, Jun Li, Zhengping Liu and Guoxing Sun

Research Paper | published online: 29 Oct 2018
Highly Stretchable Self-Healing Nanocomposite Hydrogel Reinforced by 5 nm Particles

Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Xinshu Xia, Xiaorong Xu, Chensheng Lin, Yujin Yang, Lingxing Zeng, Yinglian Zheng, Xinru Wu, Wei Li, Liren Xiao, Qingrong Qian and Qinghua Chen

Research Paper | published online: 16 Feb 2020
Microalgal-immobilized Biocomposite Scaffold Fabricated by Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology for Dyes Removal 

Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Pengkun Hou, Ran Li, Qinfei Li, Na Lu, Kejin Wang, Mingle Liu, Xin Cheng and Surendra Shah

Cover Page Article | published online: 13 Oct 2018
Novel Superhydrophobic Cement-based Materials Achieved by Construction of Hierarchical Surface Structure with FAS/SiO2 Hybrid Nanocomposites

Effect of Different Processing Routes on the Power Factor of the Filled Skutterudite Smy(FexNi1-x)4Sb12 (x = 0.50-0.80; y = 0.12-0.53)

Cristina Artini, Giovanna Latronico, Riccardo Carlini, Shrikant Saini, Tsunehiro Takeuchi, Seongho Choi, Angelica Baldini, Umberto Anselmi-Tamburini, Fabrizio Valenza and Paolo Mele

Research Paper | published online: 17 Jun 2019
Effect of Different Processing Routes on the Power Factor of the Filled Skutterudite Smy(FexNi1-x)4Sb12 (x = 0.50-0.80; y = 0.12-0.53)

Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Pan Yang, Hexi Zhao, Yingnan Yang, Pengxiang Zhao, Xiaochong Zhao and Lijun Yang

Communication | published online: 10 Jan 2020
Fabrication of N, P-codoped Mo2C/Carbon Nanofibers via Electrospinning as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Meiyan Yu, Teng Yu, Shougang Chen, Zhanhu Guo and Ilwoo Seok

Research Paper | published online: 01 Mar 2020
A Facile Synthesis of Ag/TiO2/rGO Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

Rajib Das, Sravanthi Vupputuri, Qian Hu, Yun Chen, Henry Colorado, Zhanhu Guo and Zhe Wang

Research Paper | published online: 31 May 2020
Synthesis and Characterization of Antiflammable Vinyl Ester Resin Nanocomposites with Surface functionalized Nanotitania

8 Items

Polypyrrole Functionalized Graphene Oxide Accelerated Zinc Phosphate Coating Under Low-Temperature  

Qingsong Zhu, Jingguang Liu, Xin Zhang, Yuxiang Huang, Ying Ren, Weiqiang Song, Chenzhong Mu, Xianhu Liu, Fengchun Wei and Chuntai Liu

Research Paper | published online: 05 Sep 2020
Polypyrrole Functionalized Graphene Oxide Accelerated Zinc Phosphate Coating Under Low-Temperature

 

Polydimethylsiloxane Resin Nanocomposite Coating with Alternating Multilayer Structure for Corrosion Protection Performance

Jianping Liu, Jiaoxia Zhang, Jijun Tang, Liuyue Pu, Yanli Xue, Meiqun Lu, Lei Xu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 05 Sep 2020
Polydimethylsiloxane Resin Nanocomposite Coating with Alternating Multilayer Structure for Corrosion Protection Performance

The Influence of Polysulfide Solvent on the Performance of Cadmium Sulfide Sensitized Zirconium Dioxide-Based Quantum Dots

Ravi V. Ingle, Abhijit T. Supekar, Vikram P. Bhalekar*, Bikram Prasad and Habib M. Pathan*

Research Paper | published online: 31 Aug 2020
The Influence of Polysulfide Solvent on the Performance of Cadmium Sulfide Sensitized Zirconium Dioxide-Based Quantum Dots

Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Xingru Yan, Jingjing Liu, Mojammel Alam Khan, Stephen Sheriff, Sravanthi Vupputuri, Rajib Das, Luyi Sun, David P. Young, and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 08 Jul 2020
Efficient Solvent-Free Microwave Irradiation Synthesis of Highly Conductive Polypropylene Nanocomposites with Lowly Loaded Carbon Nanotubes

Correction: Sustainable Cross-linked Porous Corn Starch Adsorbents with High Methyl Violet Adsorption

Huige Wei; Junhui Ma; Yapeng Shi; Dapeng Cui; Mingzhu Liu; Na Lu; Ning Wang; Tingting Wu; Evan Wujcik and Zhanhu Guo

Correction | published online: 08 Jul 2020
Correction: Sustainable Cross-linked Porous Corn Starch Adsorbents with High Methyl Violet Adsorption

Mesoscopic Finite Element Simulation on the Interfacial Bonding Performance of Functionally Gradient Concrete

Jianmin Wang, Yitao Fan, Chengfeng Zhu, Shuang Lu and Junzhe Liu

Research Paper | published online: 28 Jun 2020
Mesoscopic Finite Element Simulation on the Interfacial Bonding Performance of Functionally Gradient Concrete

Preparation and Modification of Chitosan-Based Membrane

Miao Sun, Lincheng Yuan, Xiaobin Yang and Lu Shao

Research Paper | published online: 08 Jun 2020
Preparation and Modification of Chitosan-Based Membrane

Machine Learning Prediction for Bandgaps of Inorganic Materials

Lang Wu, Yue Xiao, Mithun Ghosh, Qiang Zhou and Qing Hao

Research Paper | published online: 04 Jun 2020
Machine Learning Prediction for Bandgaps of Inorganic Materials