10 Items

Thermal Metamaterials Make it Possible to Control the Flow of Heat at Will

Jiping Huang

Editorial | published online: 12 Dec 2019
Thermal Metamaterials Make it Possible to Control the Flow of Heat at Will

Developments on Thermometric Techniques in Probing Micro- and Nano-heat

Ruijie Qian, Xue Gong, Huanyi Xue, Weikang Lu, Liping Zhu and Zhenghua An

Review Paper | published online: 16 Dec 2019
Developments on Thermometric Techniques in Probing Micro- and Nano-heat

Micro/Nanostructures for Far-Field Thermal Emission Control: an Overview

Boxiang Wang, Mengqi Liu, Tiancheng Huang and Changying Zhao

Review Paper | published online: 27 Nov 2019
Micro/Nanostructures for Far-Field Thermal Emission Control: an Overview

Three-Dimensional Illusion Thermotics with Separated Thermal Illusions

Xiayao Peng and Run Hu

Research Paper | published online: 26 Sep 2019
Three-Dimensional Illusion Thermotics with Separated Thermal Illusions

Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Fubao Yang, Liujun Xu and Jiping Huang

Research Paper | published online: 18 Oct 2019
Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Macroscale Thermal diode-like black box with High Transient Rectification Ratio

Shiyao Huang, Jiawei Zhang, Meng Wang, Wei Lan, Run Hu and Xiaobing Luo

Research Paper | published online: 18 Oct 2019
Macroscale Thermal diode-like black box with High Transient Rectification Ratio

Geometric Optimization of Radiative Enclosures Using Sequential Quadratic Programming Algorithm

Shuangcheng Sun

Research Paper | published online: 18 Oct 2019
Geometric Optimization of Radiative Enclosures Using Sequential Quadratic Programming Algorithm

Design and Analysis of Low Emissivity Radiative Cooling Multilayer Films Based on Effective Medium Theory

Haiyan Yu, Haochun Zhang, Zanen Dai and Xinlin Xia

Research Paper | published online: 18 Oct 2019
Design and Analysis of Low Emissivity Radiative Cooling Multilayer Films Based on Effective Medium Theory

Non-Imaging Optics for Improving Waste Heat Collection with Thermoelectrics

Zeming He, Moo-Xin Foo, Derrick Yong, Ting Ma, Yong Hao, Hang Zhang and Ding Ding

Research Paper | published online: 23 Oct 2019
Non-Imaging Optics for Improving Waste Heat Collection with Thermoelectrics

Programmable Thermal Metamaterials Based on Optomechanical Systems

Zhengyang Zhou, Xiangying Shen, Chenchao Fang and Jiping Huang

Research Paper | published online: 23 Oct 2019
Programmable Thermal Metamaterials Based on Optomechanical Systems

45 Items

Introducing Journal of ES Energy & Environment: Better Life, Beautiful World and Bright Future  

Qinglong Jiang, Mansour Mortazavi, Jianli Wang, Yanan Liu, Zhaoxiang Wang, Wei Yu, Zhanhu Guo, and Bingyang Cao

Editorial | published online: 20 Oct 2018
Introducing Journal of ES Energy & Environment: Better Life, Beautiful World and Bright Future

 

Energy-Mass Duality of Heat and Its Applications

Zengyuan Guo

Review Paper | published online: 24 Sep 2018
Energy-Mass Duality of Heat and Its Applications

A Review of Simulation Methods in Micro/Nanoscale Heat Conduction

Hua Bao, Jie Chen, Xiaokun Gu and Bingyang Cao

Review Paper | published online: 08 Oct 2018
A Review of Simulation Methods in Micro/Nanoscale Heat Conduction

Simultaneous Photo Catalysis of SiC/Fe3O4 Nanoparticles and Photo-fermentation of Rhodopseudomonas sp. nov. Strain A7 for Enhancing Hydrogen Production under Visible Light Irradiation

Bingfeng Liu, Yaruo Jin, Guojun Xie, Zhijiang Wang, Hanquan Wen, Nanqi Ren and Defeng Xing

Research Paper | published online: 17 Oct 2018
Simultaneous Photo Catalysis of SiC/Fe3O4 Nanoparticles and Photo-fermentation of Rhodopseudomonas sp. nov. Strain A7 for Enhancing Hydrogen Production under Visible Light Irradiation

Significant Reduction in Thermal Conductivity of Lithium Cobalt Oxide Cathode Upon Charging: Propagating and Non-propagating Thermal Energy Transport

Shiqian Hu, Zhongwei Zhang, Zhongting Wang, Kaiyang Zeng, Yuan Cheng, Jie Chen and Gang Zhang

Research Paper | published online: 12 Nov 2018
Significant Reduction in Thermal Conductivity of Lithium Cobalt Oxide Cathode Upon Charging: Propagating and Non-propagating Thermal Energy Transport

Confinedly Assembling Surface Nanocoating to Manipulate Nanofiltration Membranes for Highly-efficient Dye Removal

Xiaobin Yang, Fangjie You, Yuanyuan Zhao, Yongping Bai, and Lu Shao

Research Paper | published online: 13 Sep 2018
Confinedly Assembling Surface Nanocoating to Manipulate Nanofiltration Membranes for Highly-efficient Dye Removal

Machine Learning for Novel Thermal-Materials Discovery: Early Successes, Opportunities, and Challenges

Hang Zhang, Kedar Hippalgaonkar, Tonio Buonassisi, Ole M. Løvvik, Espen Sagvolden and Ding Ding

Editorial | published online: 31 Dec 2018
Machine Learning for Novel Thermal-Materials Discovery: Early Successes, Opportunities, and Challenges

Electrolytic Carbons from CO2 and Their Applications

Ping Peng, Ao Yu, Jiawen Ren and Fangfang Li

Review Paper | published online: 11 Dec 2018
Electrolytic Carbons from CO2 and Their Applications

Quadrivalently Doped Hematite Thin Films for Solar Water Splitting

J. D. Desai, P. K. Baviskar, K. N. Hui and H. M. Pathan

Review Paper | published online: 21 Dec 2018
Quadrivalently Doped Hematite Thin Films for Solar Water Splitting

Experimental and Theoretical Study on Well-Tunable Metal Oxide Doping towards High- Performance Thermoelectrics

Enzheng Shi, Tianli Feng, Je-Hyeong Bahk, Yu Pan, Wei Zheng, Zhe Li, G. Jeffery Snyder, Sokrates T. Pantelides and Yue Wu

Communication | published online: 14 Nov 2018
Experimental and Theoretical Study on Well-Tunable Metal Oxide Doping towards High- Performance Thermoelectrics

Low-temperature Oxidation of 1,3,5-trimethylbenzene over Copper Oxide Film Catalyst Using a New Catalytic Jet-Stirred Reactor

Guanfu Pan, Achraf El Kasmiand Zhenyu Tian

Research Paper | published online: 04 Dec 2018
Low-temperature Oxidation of 1,3,5-trimethylbenzene over Copper Oxide Film Catalyst Using a New Catalytic Jet-Stirred Reactor

Extremely Low Thermal Conductivity of Graphene Nanoplatelets Using Nanoparticle Decoration

Lin Qiu, Pu Guo, Hanying Zou, Yanhui Feng, Xinxin Zhang, Shahid Pervaiz and Dongsheng Wen

Research Paper | published online: 06 Sep 2018
Extremely Low Thermal Conductivity of Graphene Nanoplatelets Using Nanoparticle Decoration

Recent Developments in Cryogenic Pulsating Heat Pipes

J. M. Pfotenhauer

Editorial | published online: 02 Jan 2019
Recent Developments in Cryogenic Pulsating Heat Pipes

Hot Spot Effect of Optical Nanoantenna to Enhance Localized Photothermal Conversion

Yatao Ren, Qin Chen, Hong Qi and Liming Ruan

Research Paper | published online: 16 Jan 2019
Hot Spot Effect of Optical Nanoantenna to Enhance Localized Photothermal Conversion

Doping Induced Abnormal Contraction and Significant Reduction of Lattice Thermal Conductivity of Open Framework Si24

Tao Ouyang, Qingyi Liu, Mingxing Chen, Chao Tang, Jin Li, Chunxiao Zhang, Chaoyu He, Hua Bao, Jianxin Zhong and Ming Hu

Research Paper | published online: 16 Dec 2018
Doping Induced Abnormal Contraction and Significant Reduction of Lattice Thermal Conductivity of Open Framework Si24

Tunable Formation of ZnSe to ZnO due to a Controlled Phase Transition Driven by Hydrazine and Sodium Hydroxide

Fen Qiao, Qichao Liang, Xuejun Cui, Qian Xu, Yi Xie and Huaqiang Chu

Research Paper | published online: 04 Dec 2018
Tunable Formation of ZnSe to ZnO due to a Controlled Phase Transition Driven by Hydrazine and Sodium Hydroxide

Enhanced Thermal Transport Properties of Epoxy Resin Thermal Interface Materials

Jiao Li, Ping Zhang, Hong He, Siping Zhai, Yaoqi Xian, Wei Ma and Liyan Wang

Research Paper | published online: 28 Feb 2019
Enhanced Thermal Transport Properties of Epoxy Resin Thermal Interface Materials

Experimental Study of Thermo-Physical Characteristics of Molten Nitrate Salts Based Nanofluids for Thermal Energy Storage

Geng Qiao, Hui Cao, Feng Jiang, Xiaohui She, Lin Cong, Qing Liu, Xianzhang Lei, Alessio Alexiadisand Yulong Ding

Research Paper | published online: 10 Apr 2019
Experimental Study of Thermo-Physical Characteristics of Molten Nitrate Salts Based Nanofluids for Thermal Energy Storage

Developments on Thermometric Techniques in Probing Micro- and Nano-heat

Ruijie Qian, Xue Gong, Huanyi Xue, Weikang Lu, Liping Zhu and Zhenghua An

Review Paper | published online: 16 Dec 2019
Developments on Thermometric Techniques in Probing Micro- and Nano-heat

Micro/Nanostructures for Far-Field Thermal Emission Control: an Overview

Boxiang Wang, Mengqi Liu, Tiancheng Huang and Changying Zhao

Review Paper | published online: 27 Nov 2019
Micro/Nanostructures for Far-Field Thermal Emission Control: an Overview

Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Fubao Yang, Liujun Xu and Jiping Huang

Research Paper | published online: 18 Oct 2019
Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Non-Imaging Optics for Improving Waste Heat Collection with Thermoelectrics

Zeming He, Moo-Xin Foo, Derrick Yong, Ting Ma, Yong Hao, Hang Zhang and Ding Ding

Research Paper | published online: 23 Oct 2019
Non-Imaging Optics for Improving Waste Heat Collection with Thermoelectrics

Programmable Thermal Metamaterials Based on Optomechanical Systems

Zhengyang Zhou, Xiangying Shen, Chenchao Fang and Jiping Huang

Research Paper | published online: 23 Oct 2019
Programmable Thermal Metamaterials Based on Optomechanical Systems

Novel Methods to Harness Solar Radiation for Advanced Energy Applications

Yin Gao, Ziman Wang, Ding Ding, Wenjia Li, Yaoguang Ma, Yong Hao, Hang Zhang

Editorial | published online: 29 Sep 2019
Novel Methods to Harness Solar Radiation for Advanced Energy Applications

Liquid Metal Enabled Unconventional Heat and Flow Transfer

Sen Chen and Jing Liu

Review Paper | published online: 29 Jul 2019
Liquid Metal Enabled Unconventional Heat and Flow Transfer

Modulating Thermal Transport in Polymers and Interfaces: Theories, Simulations, and Experiments

Bo Zhang, Peng Mao, Yunmin Liang, Yan He, Wei Liuand Zhichun Liu

Review Paper | published online: 29 Jul 2019
Modulating Thermal Transport in Polymers and Interfaces: Theories, Simulations, and Experiments

Toluene Abatement by Non-Thermal Plasma Coupled with thin Film of Cu-Co Binary Oxide Coated on Stainless Steel Mesh

Dan Yu, Zhenyu Tian, Muhammad Waqas, Zhihao Jin, Achraf El Kasmi, Dongxu Tian and Patrick Mountapmbeme Kouotou

 

Research Paper | published online: 19 Jun 2019
Toluene Abatement by Non-Thermal Plasma Coupled with thin Film of Cu-Co Binary Oxide Coated on Stainless Steel Mesh

Flexible Lithium Metal Anode Featuring Ultrahigh Current Density Stability with Uniform Deposition and Dissolution

Ahmed M. Hafez, Jinzhi Sheng, Daxian Cao, Yong Chen and Hongli Zhu

Research Paper | published online: 08 Jul 2019
Flexible Lithium Metal Anode Featuring Ultrahigh Current Density Stability with Uniform Deposition and Dissolution

Achieving Better Greenhouse Effect than Glass: Visibly Transparent and Low Emissivity Metal-Polymer Hybrid Metamaterials

Tao Li, Yin Gao, Kun Zheng, Yongmei Ma, Ding Ding and Hang Zhang

Research Paper | published online: 29 Jul 2019
Achieving Better Greenhouse Effect than Glass: Visibly Transparent and Low Emissivity Metal-Polymer Hybrid Metamaterials

Thermal Modulation of Plasmon Induced Transparency in Graphene Metamaterial

Yuanlin Jia, Peiwen Ren, Junqiao Wang, Chunzhen Fan and Erjun Liang

Research Paper | published online: 21 Oct 2019
Thermal Modulation of Plasmon Induced Transparency in Graphene Metamaterial

Controllable Synthesis of Nitrogen-doped Graphene Oxide by Tablet-sintering for Efficient Lithium/Sodium-ion Storage

Mingxiang Hu, Qian Lv and Ruitao Lv

Research Paper | published online: 27 Jan 2019
Controllable Synthesis of Nitrogen-doped Graphene Oxide by Tablet-sintering for Efficient Lithium/Sodium-ion Storage

Thermoelectric properties of hexagonal WN6 from first-principles calculations

Xueliang Zhu, Pengfei Liu, Hao Gao, Guofeng Xie and Baotian Wang

Research Paper | published online: 20 Dec 2018
Thermoelectric properties of hexagonal WN6 from first-principles calculations

High-Efficient Photonic Thermal Rectification with Magnetocontrollability

Kaiyu Wang and Lei Gao

Research Paper | published online: 25 Nov 2019
High-Efficient Photonic Thermal Rectification with Magnetocontrollability

Cooperative spin caloritronic devices

Jincheng Lu, Fengjun Zhuo, Zhouzhou Sun and Jianhua Jiang

Research Paper | published online: 16 Dec 2019
Cooperative spin caloritronic devices

Non-singular homogeneous polyhedral heat cloak and its realization

Qingxiang Ji, Xueyan Chen, Jun Liang, Vincent Laude, Sébastien Guenneau, Guodong Fang and Muamer Kadic

Research Paper | published online: 26 Nov 2019
Non-singular homogeneous polyhedral heat cloak and its realization

Thermodynamic Performance and Optimal Analysis of A Multi-Level Quantum Dot Thermal Amplifier

Wei Li, Yunyun Yang, Jing Fu, Zebin Lin and Jizhou He

Research Paper | published online: 09 Dec 2019
Thermodynamic Performance and Optimal Analysis of A Multi-Level Quantum Dot Thermal Amplifier

High-Order Exceptional Points in Diffusive Systems: Robust APT Symmetry against Perturbation and Phase Oscillation at APT Symmetry Breaking

Peichao Cao, Ying Li, Yugui Peng, Chengwei Qiu and Xuefeng Zhu

Research Paper | published online: 15 Dec 2019
High-Order Exceptional Points in Diffusive Systems: Robust APT Symmetry against Perturbation and Phase Oscillation at APT Symmetry Breaking

Anomalous Transient Heat Conduction in Fractal Metamaterials

Wuxi Lin, Shengpeng Huang and Jie Ren

Research Paper | published online: 17 Dec 2019
Anomalous Transient Heat Conduction in Fractal Metamaterials

Transformation Omnithermotics: Simultaneous Manipulation of Three Basic Modes of Heat Transfer

Liujun Xu, Shuai Yang, Gaole Dai and Jiping Huang

Research Paper | published online: 13 Feb 2020
Transformation Omnithermotics: Simultaneous Manipulation of Three Basic Modes of Heat Transfer

A reverse thermal cloak design method based on inverse problem theory

Jun Guo, Zhiguo Qu and Xueliang Wang

Research Paper | published online: 17 Feb 2020
A reverse thermal cloak design method based on inverse problem theory

Superior Thermal Dissipation in Graphene Electronic Device Through Novel Heat Path by Electron-Phonon Coupling

Ying Zhang, Yaping Yan, Jie Guo, Tingyu Lu, Jun Liu, Jun Zhou and Xiangfan Xu

Research Paper | published online: 07 Dec 2019
Superior Thermal Dissipation in Graphene Electronic Device Through Novel Heat Path by Electron-Phonon Coupling

Experimental Investigation and Numerical Validation on the Energy-Saving Performance of A passive Phase Change Material Floor for A Real Scale Building

Jinming Shi, Xinyu Huang, Huichuan Guo, Xiaodong Shan, Zhilong Xu, Xiaona Zhao, Zhili Sun, Waseem Aftab, Chong Qu, Ruimin Yao and Ruqiang Zou

Research Paper | published online: 24 Feb 2020
Experimental Investigation and Numerical Validation on the Energy-Saving Performance of A passive Phase Change Material Floor for A Real Scale Building

Chiral Absorbers Based on Polarization Conversion and Excitation of Magnetic Polaritons

Xiaohu Wu, Ceji Fu and Zhuomin M. Zhang

Research Paper | published online: 11 May 2020
Chiral Absorbers Based on Polarization Conversion and Excitation of Magnetic Polaritons

Near-field radiative thermal modulation by tunneling through graphene sheet

Yizhi Hu, Xianglin Tang, Yue Yang and Yonggang Zhu

Research Paper | published online: 11 May 2020
Near-field radiative thermal modulation by tunneling through graphene sheet

Full-Spectrum Solar Energy Utilization and Enhanced Solar Energy Harvesting via Photon Anti-Reflection and Scattering Performance Using Biomimetic Nanophotonic Structure

Huaxu Liang, Fuqiang Wang, ZimingCheng, Chao Xu, Guiqiang Li and Yong Shuai

Research Paper | published online: 11 May 2020
Full-Spectrum Solar Energy Utilization and Enhanced Solar Energy Harvesting via Photon Anti-Reflection and Scattering Performance Using Biomimetic Nanophotonic Structure

12 Items

Superior Thermal Dissipation in Graphene Electronic Device Through Novel Heat Path by Electron-Phonon Coupling

Ying Zhang, Yaping Yan, Jie Guo, Tingyu Lu, Jun Liu, Jun Zhou and Xiangfan Xu

Research Paper | published online: 07 Dec 2019
Superior Thermal Dissipation in Graphene Electronic Device Through Novel Heat Path by Electron-Phonon Coupling

Prospects for the Application of Artificially Cultured Diatom Materials in Energy and Environment

Jintao Huang, Dazhi Sun and Jaw-Kai Wang

Personal Account | published online: 02 Jun 2020
Prospects for the Application of Artificially Cultured Diatom Materials in Energy and Environment

Performance Enhancement of CuO/ZnO by Deposition on the Metal-Organic Framework of Cu-BTC for Methanol Steam Reforming Reaction

Hangyu Yu, Chao Xu, Yuanzhi Li, Fei Jin, Feng Ye and Xin Li

Research Paper | published online: 11 May 2020
Performance Enhancement of CuO/ZnO by Deposition on the Metal-Organic Framework of Cu-BTC for Methanol Steam Reforming Reaction

Impact of COVID-19 on Environment Sustainability

Sehrish Manan, Muhammad Wajid Ullah, Zhanhu Guo and Guang Yang

Editorial | published online: 03 Jun 2020

Full-Spectrum Solar Energy Utilization and Enhanced Solar Energy Harvesting via Photon Anti-Reflection and Scattering Performance Using Biomimetic Nanophotonic Structure

Huaxu Liang, Fuqiang Wang, ZimingCheng, Chao Xu, Guiqiang Li and Yong Shuai

Research Paper | published online: 11 May 2020
Full-Spectrum Solar Energy Utilization and Enhanced Solar Energy Harvesting via Photon Anti-Reflection and Scattering Performance Using Biomimetic Nanophotonic Structure

Near-field radiative thermal modulation by tunneling through graphene sheet

Yizhi Hu, Xianglin Tang, Yue Yang and Yonggang Zhu

Research Paper | published online: 11 May 2020
Near-field radiative thermal modulation by tunneling through graphene sheet

Chiral Absorbers Based on Polarization Conversion and Excitation of Magnetic Polaritons

Xiaohu Wu, Ceji Fu and Zhuomin M. Zhang

Research Paper | published online: 11 May 2020
Chiral Absorbers Based on Polarization Conversion and Excitation of Magnetic Polaritons

Efficiency Optimization in a Microscale Vacuum-Gap Thermionic Energy Converter with High Solar Concentration

Yuan Wang and Shanhe Su 

Research Paper | published online: 06 Feb 2020
Efficiency Optimization in a Microscale Vacuum-Gap Thermionic Energy Converter with High Solar Concentration

Seeking for Low Thermal Conductivity Atomic Configurations in SiGe Alloys with Bayesian Optimization

Jiahao Yan, Han Wei, Han Xie, Xiaokun Gu, and Hua Bao

Research Paper | published online: 02 May 2020
Seeking for Low Thermal Conductivity Atomic Configurations in SiGe Alloys with Bayesian Optimization

Thermal Metamaterials Make it Possible to Control the Flow of Heat at Will - 2

Ji-Ping Huang

Editorial | published online: 16 Feb 2020
Thermal Metamaterials Make it Possible to Control the Flow of Heat at Will - 2

Experimental Investigation and Numerical Validation on the Energy-Saving Performance of A passive Phase Change Material Floor for A Real Scale Building

Jinming Shi, Xinyu Huang, Huichuan Guo, Xiaodong Shan, Zhilong Xu, Xiaona Zhao, Zhili Sun, Waseem Aftab, Chong Qu, Ruimin Yao and Ruqiang Zou

Research Paper | published online: 24 Feb 2020
Experimental Investigation and Numerical Validation on the Energy-Saving Performance of A passive Phase Change Material Floor for A Real Scale Building

Spatial Decoupling of Light Absorption and Scattering Centers in Plasmon-assisted Bubble Column Evaporator for Solar Steam Generation

Guohua Liu, Guansheng Yao, Jinliang Xu and Xin Yan

Research Paper | published online: 11 May 2020
Spatial Decoupling of Light Absorption and Scattering Centers in Plasmon-assisted Bubble Column Evaporator for Solar Steam Generation

10 Items

A Review of Simulation Methods in Micro/Nanoscale Heat Conduction

Hua Bao, Jie Chen, Xiaokun Gu and Bingyang Cao

Review Paper | published online: 08 Oct 2018
A Review of Simulation Methods in Micro/Nanoscale Heat Conduction

Extremely Low Thermal Conductivity of Graphene Nanoplatelets Using Nanoparticle Decoration

Lin Qiu, Pu Guo, Hanying Zou, Yanhui Feng, Xinxin Zhang, Shahid Pervaiz and Dongsheng Wen

Research Paper | published online: 06 Sep 2018
Extremely Low Thermal Conductivity of Graphene Nanoplatelets Using Nanoparticle Decoration

Nano-Metal Oxide Based Supercapacitor via Electrochemical Deposition

Saima G Sayyed, Mahadeo A Mahadik, Arif V Shaikh, Jum Suk Jang and Habib M Pathan

Review Paper | published online: 07 Feb 2019
Nano-Metal Oxide Based Supercapacitor via Electrochemical Deposition

Hydrothermal Synthesis of CuCo2S4 Nano-structure and N-Doped Graphene for High-Performance Aqueous Asymmetric Supercapacitors

Hong Dong, Yuanyuan Li, Hui Chai, Yali Cao and Xin Chen

Research Paper | published online: 04 Apr 2019
Hydrothermal Synthesis of CuCo2S4 Nano-structure and N-Doped Graphene for High-Performance Aqueous Asymmetric Supercapacitors

Energy-Mass Duality of Heat and Its Applications

Zengyuan Guo

Review Paper | published online: 24 Sep 2018
Energy-Mass Duality of Heat and Its Applications

Significant Reduction in Thermal Conductivity of Lithium Cobalt Oxide Cathode Upon Charging: Propagating and Non-propagating Thermal Energy Transport

Shiqian Hu, Zhongwei Zhang, Zhongting Wang, Kaiyang Zeng, Yuan Cheng, Jie Chen and Gang Zhang

Research Paper | published online: 12 Nov 2018
Significant Reduction in Thermal Conductivity of Lithium Cobalt Oxide Cathode Upon Charging: Propagating and Non-propagating Thermal Energy Transport

Tunable Formation of ZnSe to ZnO due to a Controlled Phase Transition Driven by Hydrazine and Sodium Hydroxide

Fen Qiao, Qichao Liang, Xuejun Cui, Qian Xu, Yi Xie and Huaqiang Chu

Research Paper | published online: 04 Dec 2018
Tunable Formation of ZnSe to ZnO due to a Controlled Phase Transition Driven by Hydrazine and Sodium Hydroxide

Full-Spectrum Solar Energy Utilization and Enhanced Solar Energy Harvesting via Photon Anti-Reflection and Scattering Performance Using Biomimetic Nanophotonic Structure

Huaxu Liang, Fuqiang Wang, ZimingCheng, Chao Xu, Guiqiang Li and Yong Shuai

Research Paper | published online: 11 May 2020
Full-Spectrum Solar Energy Utilization and Enhanced Solar Energy Harvesting via Photon Anti-Reflection and Scattering Performance Using Biomimetic Nanophotonic Structure

Facile Synthesis of Efficient Cu-Co-Fe Ternary Oxides by Pulsed-spray Evaporation CVD for CO Oxidation

Muhammad Waqas, Patrick Mountapmbeme Kouotou, Achraf El Kasmi, Yu Wang, and Zhen-Yu Tian

Research Paper | published online: 18 Sep 2018
Facile Synthesis of Efficient Cu-Co-Fe Ternary Oxides by Pulsed-spray Evaporation CVD for CO Oxidation

Enhanced Hydrometallurgical Recovery of Valuable Metals from Spent Lithium-ion Batteries by Mechanical Activation Process

Jie Guan, Haiyang Xiao, Xiaoyi Lou, Yaoguang Guo, Xingmin Luo, Yingshun Li, Chao Yan, Xingru Yan, Guilan Gao, Hao Yuan, Jue Dai, Ruijng Su, Weixing Gu and Zhanhu Guo

Research Paper | published online: 16 May 2018
Enhanced Hydrometallurgical Recovery of Valuable Metals from Spent Lithium-ion Batteries by Mechanical Activation Process

3 Items

Micro/Nanoscale Thermal Characterization Based on Spectroscopy Techniques

Jiaxin Gu, Jinjuan She and Yanan Yue

Review Paper | published online: 14 Jun 2020
Micro/Nanoscale Thermal Characterization Based on Spectroscopy Techniques

Advancement on Mass Transfer Empirical Models of Electrodialysis Regeneration for the Liquid Desiccant

Qing Cheng and Lin Liu

Research Paper | published online: 14 Jun 2020
Advancement on Mass Transfer Empirical Models of Electrodialysis Regeneration for the Liquid Desiccant

Spatial Decoupling of Light Absorption and Scattering Centers in Plasmon-assisted Bubble Column Evaporator for Solar Steam Generation

Guohua Liu, Guansheng Yao, Jinliang Xu and Xin Yan

Research Paper | published online: 11 May 2020
Spatial Decoupling of Light Absorption and Scattering Centers in Plasmon-assisted Bubble Column Evaporator for Solar Steam Generation

18 Items

Thermal Metamaterials Make it Possible to Control the Flow of Heat at Will

Jiping Huang

Editorial | published online: 12 Dec 2019
Thermal Metamaterials Make it Possible to Control the Flow of Heat at Will

Developments on Thermometric Techniques in Probing Micro- and Nano-heat

Ruijie Qian, Xue Gong, Huanyi Xue, Weikang Lu, Liping Zhu and Zhenghua An

Review Paper | published online: 16 Dec 2019
Developments on Thermometric Techniques in Probing Micro- and Nano-heat

Micro/Nanostructures for Far-Field Thermal Emission Control: an Overview

Boxiang Wang, Mengqi Liu, Tiancheng Huang and Changying Zhao

Review Paper | published online: 27 Nov 2019
Micro/Nanostructures for Far-Field Thermal Emission Control: an Overview

Three-Dimensional Illusion Thermotics with Separated Thermal Illusions

Xiayao Peng and Run Hu

Research Paper | published online: 26 Sep 2019
Three-Dimensional Illusion Thermotics with Separated Thermal Illusions

Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Fubao Yang, Liujun Xu and Jiping Huang

Research Paper | published online: 18 Oct 2019
Thermal Illusion of Porous Media with Convection-Diffusion Process: Transparency, Concentrating, and Cloaking

Geometric Optimization of Radiative Enclosures Using Sequential Quadratic Programming Algorithm

Shuangcheng Sun

Research Paper | published online: 18 Oct 2019
Geometric Optimization of Radiative Enclosures Using Sequential Quadratic Programming Algorithm

Design and Analysis of Low Emissivity Radiative Cooling Multilayer Films Based on Effective Medium Theory

Haiyan Yu, Haochun Zhang, Zanen Dai and Xinlin Xia

Research Paper | published online: 18 Oct 2019
Design and Analysis of Low Emissivity Radiative Cooling Multilayer Films Based on Effective Medium Theory

Non-Imaging Optics for Improving Waste Heat Collection with Thermoelectrics

Zeming He, Moo-Xin Foo, Derrick Yong, Ting Ma, Yong Hao, Hang Zhang and Ding Ding

Research Paper | published online: 23 Oct 2019
Non-Imaging Optics for Improving Waste Heat Collection with Thermoelectrics

Programmable Thermal Metamaterials Based on Optomechanical Systems

Zhengyang Zhou, Xiangying Shen, Chenchao Fang and Jiping Huang

Research Paper | published online: 23 Oct 2019
Programmable Thermal Metamaterials Based on Optomechanical Systems

Thermal Modulation of Plasmon Induced Transparency in Graphene Metamaterial

Yuanlin Jia, Peiwen Ren, Junqiao Wang, Chunzhen Fan and Erjun Liang

Research Paper | published online: 21 Oct 2019
Thermal Modulation of Plasmon Induced Transparency in Graphene Metamaterial

High-Efficient Photonic Thermal Rectification with Magnetocontrollability

Kaiyu Wang and Lei Gao

Research Paper | published online: 25 Nov 2019
High-Efficient Photonic Thermal Rectification with Magnetocontrollability

Cooperative spin caloritronic devices

Jincheng Lu, Fengjun Zhuo, Zhouzhou Sun and Jianhua Jiang

Research Paper | published online: 16 Dec 2019
Cooperative spin caloritronic devices

Non-singular homogeneous polyhedral heat cloak and its realization

Qingxiang Ji, Xueyan Chen, Jun Liang, Vincent Laude, Sébastien Guenneau, Guodong Fang and Muamer Kadic

Research Paper | published online: 26 Nov 2019
Non-singular homogeneous polyhedral heat cloak and its realization

Thermodynamic Performance and Optimal Analysis of A Multi-Level Quantum Dot Thermal Amplifier

Wei Li, Yunyun Yang, Jing Fu, Zebin Lin and Jizhou He

Research Paper | published online: 09 Dec 2019
Thermodynamic Performance and Optimal Analysis of A Multi-Level Quantum Dot Thermal Amplifier

High-Order Exceptional Points in Diffusive Systems: Robust APT Symmetry against Perturbation and Phase Oscillation at APT Symmetry Breaking

Peichao Cao, Ying Li, Yugui Peng, Chengwei Qiu and Xuefeng Zhu

Research Paper | published online: 15 Dec 2019
High-Order Exceptional Points in Diffusive Systems: Robust APT Symmetry against Perturbation and Phase Oscillation at APT Symmetry Breaking

Anomalous Transient Heat Conduction in Fractal Metamaterials

Wuxi Lin, Shengpeng Huang and Jie Ren

Research Paper | published online: 17 Dec 2019
Anomalous Transient Heat Conduction in Fractal Metamaterials

Transformation Omnithermotics: Simultaneous Manipulation of Three Basic Modes of Heat Transfer

Liujun Xu, Shuai Yang, Gaole Dai and Jiping Huang

Research Paper | published online: 13 Feb 2020
Transformation Omnithermotics: Simultaneous Manipulation of Three Basic Modes of Heat Transfer

A reverse thermal cloak design method based on inverse problem theory

Jun Guo, Zhiguo Qu and Xueliang Wang

Research Paper | published online: 17 Feb 2020
A reverse thermal cloak design method based on inverse problem theory