Engineered Science Publisher

Details

Volume 8


1. Yining Feng, Yenfang Su, Na Lu and Surendra Shah, Meta Concrete: Exploring Novel Functionality of Concrete Using Nanotechnology, Eng. Sci., 2019, 8, 1–10.

Article HTML 


2. Marjan Alsadat Kashfipour, Nitin Mehra, Russell S. Dent and Jiahua Zhu, Regulating Intermolecular Chain Interaction of Biopolymer with Natural Polyol for Flexible, Optically Transparent and Thermally Conductive Hybrids, Eng. Sci., 2019, 8, 11-18.

Article HTML   


3. Mazhar Ul-Islam, Jawad Ali, Waliullah Khan, Adnan Haider, Nasrullah Shah, Md. Wasi Ahmad, Muhammad Wajid Ullah and Guang Yang, Fast 4-nitrophenol Reduction Using Gelatin Hydrogel Containing Silver Nanoparticles, Eng. Sci., 2019, 8, 19-24.

Article HTML   


4. Hui Tong, Qijie Zhou, Bao Zhang, Xu Wang, Yingying Yao, Zhiying Ding, Hezhang Chen, Junchao Zheng and Wanjing Yu, A Novel Core-Shell Structured Nickel-rich Layered Cathode Material for High-Energy Lithium-Ion Batteries, Eng. Sci., 2019, 8, 25-32.

Article HTML   


5. Yun Zhao, Mingming Niu, Fengxin Yang, Yuqiu Jia and Yuanhui Cheng, Ultrafast Electro-Thermal Responsive Heating Film Fabricated from Graphene Modified Conductive Materials, Eng. Sci., 2019, 8, 33-38.

Article HTML   


6. Chi Zhang, Yunchao Xie, Heng Deng, Cheng Zhang, Jhengwun Su and Jian Lin, Nitrogen Doped Coal with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction, Eng. Sci., 2019, 8, 39-45.

Article HTML   


7. Qiuchen Dong, Xudong Wang, Haomin Liu, Heejeong Ryu, Jing Zhao, Baikun Li and Yu Lei, Heterogeneous Iridium Oxide/Gold Nanocluster for Non-enzymatic Glucose Sensing and pH Probing, Eng. Sci., 2019, 8, 46-53.

Article HTML   


8. Rikui Chen, Jun Bao, Zhe Yan, Xiejun Huang, Jimmy Yun, Xiaofei Zeng and Jianfeng Chen, Preparation of Transparent Dispersions with Monodispersed Ag Nanoparticles for TiO2 Photoelectrode Materials with Excellent Photovoltaic Performance, Eng. Sci., 2019, 8, 54-65.

Article HTML   


9. He Zhang, Yong Bing Chong, Ying Zhao, Andrey Buryak, Fei Duan and Jinglei Yang, Self-Sealing Polyolefin by Super-Absorbent Polymer, Eng. Sci., 2019, 8, 66-75.

Article HTML   


10. Niyamat I. Beedri, Prashant K. Baviskar, Mahadeo Mahadik, Sandesh R. Jadkar, Jum Suk Jang and Habib M. Pathan, Efficiency Enhancement for Cocktail Dye Sensitized Nb2 O5 Photoanode Towards Dye Sensitized Solar Cell, Eng. Sci., 2019, 8, 76-82.

Article HTML  


  • Telephone

    • 18888888888